Nazirliyin texniki normativ hüquqi aktları

Azərbaycan Respublikasinda qüvvədə olan şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərin siyahısı

Geri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 

QÜVVƏDƏ OLAN ŞƏHƏRSALMA VƏ TİKİNTİYƏ DAİR NORMATİV SƏNƏDLƏRİN 

S İ Y A H I S I

(01.01.2023-cü il tarixinə olan vəziyyət)

RƏSMİ NƏŞR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA

QÜVVƏDƏ OLAN ŞƏHƏRSALMA VƏ TİKİNTİYƏ DAİR NORMATİV SƏNƏDLƏRİN

S İ Y A H I S I

(01.01.2023-cü il tarixinə olan vəziyyət)

 

RƏSMİ NƏŞR

“Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərin SİYAHISI” (01.01.2023-cü il il tarixə olan vəziyyət), Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi və Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi – Bakı, 2023-cü il, 211 səh.

 

“SİYAHI” Azərbaycan Respublikasında “Şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlər sistemi”nə daxil olan normativ sənədlər barədə məlumatları əks etdirən yeganə rəsmi nəşrdir.

 

“SİYAHI” Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Texniki normalar, elm və layihəçilərlə iş şöbəsi və Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin Elm, tikinti və smeta normaları şöbəsi tərəfindən Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun iştirakı ilə işlənib hazırlanmışdır.

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin icazəsi olmadan bu “SİYAHI”nın rəsmi nəşr kimi bütövlüklə və ya hissə-hissə yenidən çap olunması, surətlərinin çıxarılması və yayılması qadağandır.

 

@ DŞAK-K № 0006-2023


M ü q ə d d i m ə 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “İnşaatda Tikinti norma və qaydalarının, dövlət standartlarının tətbiq edilməsi haqqında” 15 aprel 1992-ci il tarixli, 217 nömrəli qərarına əsasən keçmiş SSRİ-nin tikinti sahəsində mövcud olan bütün normativ, metodiki və rəhbəredici sənədlər Azərbaycan Respublikası ərazisində qüvvədə saxlanılmış və hazırda respublikanın tikinti kompleksində tətbiq olunurlar. Həmin qərara və keçmiş Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin (bundan sonra – Azərdövləttikintikom) 24.06.1994-cü il tarixli 1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət tikinti normativ sənədləri sisteminin Əsas müddəalarına (konsepsiya)” müvafiq olaraq müxtəlif növlü və çoxsaylı normativ, metodiki və rəhbəredici sənədləri nizamlamaq, onların təsir dairəsini dəqiqləşdirmək və respublikada tətbiq olunan bu sənədlər barədə məlumat kitabçasının olması zəruriyyəti məqsədilə ilk dəfə olaraq “Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan tikinti normativ sənədlərinin SİYAHISI” (bundan sonra – “SİYAHI”) hazırlanaraq Azərdövləttikintikomun 03 sentyabr 1999-cu il tarixli 139 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir. “SİYAHI”nın (01.01.2011-ci il tarixə olan vəziyyət) üçüncü nəşri Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Texniki normalar və lisenziyanın verilməsi üçün təqdim olunmuş sənədlərlə iş şöbəsi və Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin Elm, texnika və smeta normaları şöbəsi tərəfindən işlənib hazırlanaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 04.07.2011-ci il tarixli, 90 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir.

Şəhərsalma və tikinti fəaliyyətinin normativ təminatı ilə bağlı məlumatların dövrü olaraq yenilənməsi, şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlər sisteminin aktual vəziyyətdə saxlanılması, eləcə də dövlətlərarası inteqrasiya və unifikasiyasının təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin 14.2-ci bəndinə uyğun olaraq “Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərin Siyahısı”nın (01.01.2023-cü il tarixinə olan məlumat) növbəti nəşri hazırlanmışdır.

“SİYAHI”nın yeni nəşrinın hazırlanmasında məqsəd, ilk növbədə, ölkə ərazisində qüvvədə olan şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlər barədə şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti subyektlərini məlumatlandırmaq, şəhərsalma və tikinti fəaliyyətində bu “SİYAHI”ya istinad edilməsini və tərkibindəki normativ sənədlərin rəhbər tutulmasını təmin etmək, eləcə də “SİYAHI”nın tərkibini müəyyən dövr üçün dəqiqləşdirməkdir.

“SİYAHI”ya daxil edilmiş normativ, metodiki və rəhbəredici sənədlərin Azərbaycan Respublikası ərazisində hüquqi qüvvəsi təsdiq edilir.

“SİYAHI”ya daxil edilən normativ, metodiki və rəhbəredici sənədlərin tətbiqi zamanı ortaya çıxan bütün suallara Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi və Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən baxılır, izah və şərh edilir. Normativ sənədlərin qüvvədən düşməsi və yaxud onlara dəyişikliklər, düzəlişlər və əlavələrin edilməsi, həmçinin yeni normativ, metodiki və rəhbəredici sənədlərin Azərbaycan Respublikası ərazisində qüvvəyə minməsi barədə qəbul olunan və bu “SİYAHI”ya mütləq qaydada daxil edilən müvafiq qərarlar kütləvi informasiya vasitələrində, adıçəkilən qurumların rəsmi internet informasiya resurslarında və mətbu orqanlarda (“İnşaatçı” qəzeti və sair) dərc olunur.


SİYAHI üç bölmədən ibarətdir:

I bölmədə tikinti üzrə normativ, metodiki və rəhbəredici sənədlər (AzDTN, СНиП, СН, МСП, МСН, DESN, DESNq, DESNqt, DESNb, DESNt, РСН, РД, və s.);

II  bölmədə tikinti və texnoloji layihələndirmə üzrə sahə və rəhbəredici normativ sənədlər (ВСН, ВСН ЦЛ, ОНТП, ОНТП ЦЛ, ВНТП, ВНТП ЦЛ, ВНППС, ППБ, РД, РДП, ЦУКС və s.);

III   bölmədə tikinti üzrə dövlətlərarası və respublika standartları, müəssisə standartları, inşaat konstruksiyaları və məmulatlarının Ərazi kataloqları, məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılması üzrə rəhbəredici sənədlər (ГОСТ, СТ СЭВ, AZS, НКТП, РСТ, РС, ƏК və s.) verilmişdir.

“SİYAHI”ya sanitariya normaları da əlavə olunub.

“SİYAHI”nın “əlavə məlumat” qrafasında normativ, metodiki və rəhbəredici sənədlər nəşr ediləndən sonra bu sənədlərə edilən düzəliş, izahat, dəyişiklik, əlavə və digərlər haqqında məlumat verilmişdir. Bu məlumat sənədlərin tətbiqi zamanı mütləq nəzərə alınmalıdır.

“SİYAHI”nı Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən yükləmək mümkündür.

 

“SİYAHI”nın mətnində qəbul edilmiş şərti işarələr:

 

AzDTN

Azərbaycan Dövlət Tikinti Normaları

СНиП -

Строительные нормы и правила (Tikinti norma və qaydaları)

СН -

Строительные нормы (Tikinti normaları)

ВСН -

Ведомственные строительные нормы (Sahə tikinti normaları)

ОНТП -

Общесоюзные нормы технологического проектирования (Texnoloji layihələndirmə üzrə ümumittifaq normaları)

ВНТП -

Ведомственные нормы технологического проектирования (Texnoloji layihələndirmə üzrə sahə normaları)

DESN

Dövlət Element Smeta Normaları tikinti

DESNq

Dövlət Element Smeta Normaları quraşdırma

DESNqt

Dövlət Element Smeta Normaları quraşdırma-tikinti

DESNb

Dövlət Element Smeta Normaları buraxılış-sazlama

DESNt

Dövlət Element Smeta Normaları təmir

РД -

Руководящий документ (Rəhbəredici sənəd)

РДП -

Руководящий документ предприятия (Müəssisə rəhbəredici sənədi)

ППБ -

Правила пожарной безопасности (Yanğın təhlükəsizliyi qaydaları)

ПУЭ -

Правила устройства электроустановок (Elektrik qurğularının quruluş qaydaları)

ПЭЗ -

Прейскурант на электрозащиту от коррозии (Korrozoyadan elektroqorunmaq üçün preyskurant)

СКЦЭ -

Сборник комплексных цен на электрооборудование (Elektrik avadanlığı üçün kompleks qiymət toplusu)


КИП -

Контрольно-измерительные приборы (Nəzərət-ölçü cihazları)

АТС -

Автоматическая телефонная станция (Avtomatik telefon stansiyası)

АТСКУ -

Автоматическая телефонная станция координатного типа усовершенствования (Koordinat tipli təkmilləşdirilmiş avtomatik telefon stansiyası)

АТСДШ -

Автоматическая телефонная станция декадно-шагового типа (Addım tipli avtomatik telefon stansiyası)

УСП -

Узел сельский-пригородный (Kənd və şəhər ətrafı qovşağı)

СЦБ -

Сооружения и устройства сигнализации, централизации, блокировки (Siqnalizasiya, mərkəzləşdirmə və blokirovka qurğuları)

ТЭО -

Технико-экономическое обоснование (Texniki-iqtisadi əsaslandırma)

ТЭР -

Технико-экономический расчёт (Texniki-iqtisadi hesabat)

МСН -

Межгосударственные строительные нормы (Dövlətlərarası tikinti normaları)

МСП -

Межгосударственные своды правил (Dövlətlərarası qaydalar topluları)

ГОСТ -

Межгосударственный стандарт (Dövlətlərarası standart)

СТ СЭВ -

Стандарт СЭВ (Qarşılıqlı İqtisadi Əməkdaşlıq Şurasının standartı)

ОСТ -

Отраслевой /ведомственный/ стандарт (Sahə standartı)

ОСТ НКТП-

Отраслевой стандарт номенклатуры качества технологической продукции (Texnoloji məhsulun keyfiyyət nomenklaturası üzrə sahə standartı)

AZS -

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartı

СПДС -

Система стандартов проектной документации для строительства

(Tikinti üçün layihə sənədlərinin standartları sistemi)

СПКП -

Система стандартов показателей качества продукции (Məhsulun keyfiyyət göstəriciləri standartları sistemi)

ССБТ -

Система стандартов безопасности труда (Əməyin təhlükəsizliyi standartları sistemi)

ЕСКД -

Единая система конструкторской документации

(Konstruktor sənədlərinin vahid sistemi)

ЕСКД СЭВ-

Единая система конструкторской документации СЭВ (Qarşılıqlı İqtisadi Əməkdaşlıq Şurasının konstruktor sənədlərinin vahid sistemi)совет экономической взаимопомощи

ЕСЗКС -

Единая система защиты от коррозии и старения (Korroziyadan və köhnəlmədən qorunmasının vahid sistemi)

МРТУ -

Межреспубликанские технические условия (Respublika arası Texniki Şərtlər)

ТК (ƏK) -

Территориальный каталог (Ərazi kataloqu)


ISO -

Международная организация по стандартизации (Standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq Təşkilatı)

TNDETK -

Texniki Normalaşdırma, Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma üzrə Dövlətlərarası Elmi-Texniki Komissiyası

SSRİ -

RSFSR -

Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı

Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikası

DEvəTK -

Dövlət Elm və Texnika Komitəsi

ÜHİMŞ -

Ümumittifaq Həmkərlar İttifaqları Mərkəzi Şurası

БСТ -

“Бюллетень строительной техники” jurnalı


 

 

BÖLMƏ I

 

Şəhərsalma və tikintiyə dair normativ, metodiki və rəhbəredici sənədlər

1. Şəhərsalma və tikinti fəaliyyətinin həyata keçirilməsi (tənzimlənməsi)

1.1. Şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədləri sistemi

 

Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilib

-

“Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının

2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 nömrəli Fərmanı

-

İnşaatda Tikinti norma və qaydalarının, dövlət standartlarının tətbiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15.04.1992-ci il tarixli, 217 №- li qərarı

-

Beynəxalq (regional) və dövlətlərarası stan- dartların, normaların, qaydaların və tövsiyə- lərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində tanınması və tətbiq edilməsi Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22.11.1998-ci il tarixli, 26 №-li Fərmanı ilə təsdiq edilib

-

Azərbaycan Respublikası Dövlət tikinti normativ sənədləri sisteminin Əsas müddəaları (konsepsiyası)

Azərdövləttikintikomun 24.06.1994-cü il tarixli, 1№-li qərarı ilə təsdiq edilib

AzDTN 1.1-1

Tikinti normativ sənədləri sistemi. Əsas müddəalar. Dövlət Tikinti Normalarının işlənilməsi, razılaşdırılması, təsdiqi, qeydiyyatı, ifadə edilməsi və tərtibatı

Azərdövləttikintikomun 30.12.1999-cu il tarixli, 9№-li qərarı ilə təsdiq edilib

-

Порядок разработки, согласования и утверждения норм технологического проектирования

SSRİ Azərdövləttikintikom və SSRİ DEvəTK tərəfindən 1987-ci ildə təsdiq edilib

-

Положение о Межгосударственной науч- но-технической комиссии по стандарти- зации, техническому нормированию и оценки соответствия в строительстве (МНТКС)

MDB üzv ölkələrin inşaat fəaliyyəti sahəsində əmək- daşlıq üzrə Hökümətlərarası Şurasının 12.11. 2010-cu il tarixli, 6№-li qərarı ilə təsdiq edilib

МСН 10-01-2012

Система межгосударственных норматив- ных документов в строительстве.

Основные положения

TNDETK tərəfindən 06.06.2012-ci il tarixdə qəbul edilib


 

-

Azərbaycan Respublikasında memarlıq üzrə müsabiqələrin keçirilməsi Qaydaları

Azərbaycan Republikası Nazirlər Kabinetinin 15 oktyabr 1999-cu il tarixli, 165№-li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərin işlənib hazırlanmasının ehtimal olunan qiymətinin müəyyən edilməsi üçün Metodiki Göstərişlər

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 05.07.2021-ci il tarixli, 02 №-li qərarı ilə təsdiq

edilib və 13.07.2021-ci il tarixdən qüvvəyə minib

1.2. Layihələndirmə və mühəndis axtarışlarının təşkil edilməsi, metodologiyası və iqtisadiyyatı

-

Tikintilərin Dövlət reyestrinə daxil edilən məlumatların tərkibi, həmin məlumatların təqdim edilməsi və reyestrin aparılması Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12.01.2015-ci il tarixli 4 №-li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Müfəssəl planların hazırlanması, razılaş- dırılması və təsdiq olunması qaydaları, habelə həmin planların razılaşdırıldığı orqanların siyahısı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12.01.2015-ci il tarixli 5 №-li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Müfəssəl plan olmadığı və ya onun müddəti bitdiyi hallarda tikintiyə icazə verilməsi və ya məlumatlandırma icraatı məqsədləri üçün tikinti layihələrinin onların həyata keçirilə- cəkləri ərazinin planlaşdırılması sənədlərinə (baş planlara və (və ya) ümumi planlara), habelə müfəssəl planın hazırlanması zamanı nəzərə alınan tələblərə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12.01.2015-ci il tarixli 6 №-li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Mühəndis-axtarış işlərinin yerinə yetirilməsi Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14.05. 2014-cü il tarixli 146№-li Qərarı ilə təsdiq edilib

 

Tikinti    obyektlərinin   mühəndis-kommunika- siya təminatı Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23.02. 2015-ci il tarixli 46 №-li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Qonşu ərazi vahidlərinin ərazi planlaşdırıl- ması sənədlərini bir-biri ilə razılaşdırma Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18.02. 2014-cü il tarixli 47 №-li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Tikinti    layihəsinin    texnologiya   bölməsinin hazırlanması tələb olunan hallar

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18.02. 2014-cü il tarixli 48№ Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Ərazilərin zonalaşdırılması, tikintinin növü və miqyası ilə bağlı müfəssəl Qaydalar

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21.02.

2014-cü il tarixli 51 №-li Qərarı ilə təsdiq edilib


 

-

Ara məsafəsi ilə bağlı müfəssəl Qaydalar

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11.03. 2014-cü il tarixli 72 №-li Qərarı təsdiq edilib

AzDTN 1.5-2

Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası aparıl- ması və təsdiq edilməsi Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 04.09. 2000-ci il tarixli, 158№-li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Azərbaycan Respublikasında Dövlət şəhərsalma kadastrı və şəhərsalma fəa- liyyəti obyektlərinin monitorinqinin vahid sistemlə aparılması və kadastr xidmətinin təşkili Qaydası

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 04.09. 2000-ci il tarixli, 159№-li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Təsdiq olunmuş şəhərsalma sənədləri üzrə yeni obyektlərin yerləşdirilməsi, bina və qurğularda yenidən planlaşdırma aparılması, mövcud şəhərsalma obyektlərində dəyişikliklər edilməsinin tərtibatçılarla və sənədləri təsdiq edən müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırılması Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 04.09.2000-ci il tarixli, 160№- li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Azərbaycan Respublikası ərazisində Dövlət şəhərsalma kadastrının yaradılması və aparılması Qaydaları

Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 23.07.2004-cü il tarixli, 162 №-li əmri ilə təsdiq edilib

-

Şəhərsalma fəaliyyətini tənzimləyən norma və qaydaların təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

18.09.2008-ci il, № 217

 

Ümumi    və    baş    planların                monitorinqinin predmeti və həyata keçirilməsi Qaydası

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28.11. 2013-cü il tarixli 331№-li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Tikinti layihələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17.11.2014- cü il tarixli 348№-li Fərmanı ilə təsdiq edilib

-

Dövlət şəhərsalma nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24.11.2014-cü il tarixli 375 №-li Fərmanı ilə təsdiq edilib

СНиП 1.02.01-85

Инструкция о составе, порядке разра- ботки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений

 

СНиП 1.02.07-87

Инженерные изыскания для строительства

 

-

Временное положение об оценке техни- ческого уровня и качества проектов на строительство,  расширение  и  рекон-

струкцию предприятий

SSRİ Azərdövləttikintikom və SSRİ DEvəTK tərəfin-dən 1988-ci ildə təsdiq edilib


 

-

Положение о порядке формирования, проектирования, планирования и финансирования строительства группы предприятий с общими объектами (промышленного узла)

SSRİ Dövləttikintikomu və SSRİ Dövlətplankomu tərə- findən 1982-ci ildə təsdiq edilib

-

Положение о проектировании и строи- тельстве экспериментальных объектов

SSRİ Dövləttikintikomu, SSRİ Dövlətplankomu, SSRİ DEvəTK və SSRİ Dövlət Əmək Komitəsi tərəfindən 1980-ci ildə təsdiq edilib

СН 364-67

Указания по проектированию предприя- тий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям

 

СН 387-78

Инструкция по разработке схем гене- ральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов)

БСТ jurnalının 1982-ci il 6 və 10 №-də verilmiş dəyişik- likləri və əlavələri nəzərə almaqla

СН 509-78

Инструкция по определению экономи- ческой эффективности использования в строительстве новой техники, изобре- тений и рационализаторских предло- жений

 

СН 531-80*

2001-ci il nəşri

Инструкция о составе, порядке разра- ботки и утверждения схем теплоснаб- жения населённых пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВт (1000 Г

кал/ч)

 

1.3. Tikinti işlərinin təşkili və idarə edilməsi

AzDTN 1.7-1

Bina     və    qurğuların            yükdaşıyan           inşaat konstruksiyalarının müayinəsi Qaydaları

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 26.08.2008-ci il tarixli, 68 №- li əmri ilə təsdiq edilib və 01.09.2008-ci il tarixdən qüvvəyə minib

-

Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri haqqında Qaydalar

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 07.06. 1994-cü il tarixli, 228№-li qərarı ilə təsdiq edilib

-

Azərbaycan Respublikasının şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məskənlərində su təchizatı və kanalizasiya sistemlərindən istifadə edilməsi Qaydaları

Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 18.03.1994-cü il tarixli, 2№-li qərarı ilə təsdiq edilib

-

Tikinti obyektlərinin sahəsinin və həcminin hesablanması Qaydaları

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiya iclasının 04.12.

2012-ci il tarixli, 07№-li qərarı ilə təsdiq edilib


 

-

Tikinti obyektlərinin istilik təchizatının, təbii və süni işıqlandırılmasının, havalandırılmasının və akustikasının layihələndirilməsi Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11.03. 2014-cü il tarixli 71№-li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Tikinti obyektlərinin enerji səmərəliliyinin artırılması və enerji resurslarına qənaət edilməsi üzrə Qaydalar

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 mart 2014-cü il tarixli 73 №-li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Cıdır meydanlarına olan texniki Normalar və Tələblər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24.08. 2007-ci il tarixli, 134 №-li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə Şərtlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 07.11. 2002-ci il tarixli, 174№-li Qərarı ilə təsdiq edilib

 

“Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 mart tarixli 176-VQ nömrəli Qanunu

 

 

Lisenziyalaşdırma Qaydası

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21.12.2015-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilb

-

“Lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin (dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallar istisna olmaqla) siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21.12.2015-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilib

-

I, II və III məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların təsnifatı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16.09.2008 ci il tarixli, 214 №- li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Tikinti obyektinin istismarına icazənin vahid forması

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11.09. 2014-cü il tarixli 302 №-li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Texniki nəzarətin həyata keçirilməsinin tələb olunmadığı tikinti obyektlərinin siyahısı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11.09. 2014-cü il tarixli 303 №-li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Tikintisinə icazə tələb edilən tikinti obyektlə- rinin istismarına icazə üçün müraciətə sifariş- çi tərəfindən əlavə edilən tikinti sənədlərinin siyahısı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16.09. 2014-cü il tarixli 309 №-li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Tikintiyə    icazədə    nəzərdə                  tutulan      əlavə şərtlərin siyahısı və onların tətbiqi halları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11.09. 2014-cü il, tarixli 304№-li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Azərbaycan         Respublikasında                              tikinti sahəsində dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi

haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30.04.2007-ci il tarixli, 624 №-li Fərmanı


 

-

Tikintiyə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17.11.2014-cü il tarixli, 349 №-li Fərmanı ilə təsdiq edilib

-

Tikinti işlərinin dayandırılması Qaydası

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 may 2015-ci il tarixli 533 №-li Fərmanı ilə təsdiq edilib

-

Tikinti obyektlərinin sökülməsi Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 may 2015-ci il tarixli 534 №-li Fərmanı ilə təsdiq edilib

-

Tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması ilə bağlı hallar

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 05 iyul 2016-cı il tarixli 264 №-li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Bəzi tikinti obyektlərinin istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prerzidentinin 19.05.2016-cı il tarixli 895 №-li Fərmanı

-

Bəzi tikinti obyektlərinin istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi ilə bağlı normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 02.12.2016-cı il 491 №-li Qərarı

 

“Obyektin tikintisinə icazə”nin və “Tikintiyə icazə barədə Xüsusi Nişan”ln forma və məzmununun təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 08.12.2016-cı il 495 №-li Qərarı

 

Bəzi tikinti obyektlərinə icazə və tikinti obyektinin istismarına icazə verilməsi Qaydası

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.12.2018-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilib

 

Təhlükə potensiallı və ya dövlət əhəmiyyətli tikinti obyektlərinin tikintisi ilə bağlı Əlavə Tələblər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10.02.2017-ci il tarixli 50 №-li Qərarı ilə təsdiq edilib

 

Təhlükə potensiallı və     dövlət əhəmiyyətli tikinti obyektlərinin Siyahısı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30.12.2016-cı il tarixli 531 №- li Qərarı ilə təsdiq edilib

-

Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi üzrə işlərin Siyahısı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15.05. 2017-ci il tarixli 206 №-li qərarı ilə təsdiq edilib (4 nömrəli əlavə)

-

Reklam qurğularının yol kənarında yerləş- dirilməsi Standartları

Nazirlər   Kabinetinin                18.11.

2016-cı il    tarixli   468                    №-li Qərarı ilə təsdiq edilib


 

1.4. Layihə və tikinti işlərinin müddətinə aid normalar

СНиП 1.04.03-85

Нормы продолжительности строительст- ва и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений

SSRİ Dövləttikintikomun və SSRİ Dövlətplankomun

15.09. 1986-cı il tarixli, 3/172

№-li, 10.02.1987-ci il tarixli, 28/3№-li, 30.12.1987-ci il tarixli 312 №-li və 17.07.1989-cu il tarixli, 124/38 №-li Qərarları ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri; БСТ jurnalının 1987 il 7№-də verilmiş düzəlişləri və 1988-ci il 10№-də verilmiş izahatı nəzərə almaqla

СН 283-64

Временные    нормы                         продолжительности проектирования

 

 

1.5. Tikintinin iqtisadiyyatı

 

-

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövlət vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən tikinti obyektləri üçün yeni smeta-normativ və qiymətqoyma sisteminin və onun əsasında qiymətqoymanın resurs metodunun tətbiq edilməsi barədə”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 17 dekabr tarixli 390 nömrəli qərarı

 

“Dövlət vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən tikinti obyektləri üçün smeta-normativ və qiymətqoyma sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar bəzi məsələlər barədə”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarı

 

“Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövlət vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən tikinti obyektləri üçün yeni smeta-normativ və qiymətqoyma sisteminin və onun əsasında qiymətqoymanın resurs metodunun tətbiq olunması ilə əlaqədar bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 25 may tarixli 150 nömrəli qərarı

 

“Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövlət vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən tikinti obyektləri üçün yeni smeta-normativ və qiymətqoyma sisteminin və onun əsasında qiymətqoymanın resurs metodunun tətbiq olunması ilə əlaqədar bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 25 may tarixli 150 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 28 noyabr tarixli 422 nömrəli qərarı

 

Tikilməkdə olan müəssisələrin və digər obyektlərin müdiriyyətinin (texniki nəzarətin) saxlanılması xərclərinin smeta normativləri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 25 may tarixli 150 nömrəli

qərarı ilə təsdiq edilib


 

1.6. Təşkilat və vəzifəli şəxslər haqqında əsasnamələr

-

Примерное положение об Отделе контро- ля качества строительных работ строи- тельно-монтажного (ремонтно-строитель- ного) треста и приравненного к нему организации

SSRİ Dövləttikintikom tə- rəfindən 1987-ci ildə təsdiq edilib. БСТ-1987 il, 12№-də verilmiş dəyişikliyi nəzərə almaqla

AzDTN 1.5-4

Layihənin   baş   mühəndisi                    (baş  memarı) haqqında əsasnamə

СНиП 1.06.04-85-in əvəzinə. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 13.01. 2009-cu il tarixli 02 №-li əmri ilə təsdiq edilib və

01.02.2009-cu il tarixdən qüvvəyə minib

AzDTN 1.5-3

Müəssisə, bina və qurğuların tikintisinə layihə təşkilatları tərəfindən müəllif nəzarətinin aparılması Qaydaları

СНиП 1.06.05-85-in əvəzinə. Dövlət Şəhərsal-ma və Arxitektura Komitə-sinin

01.09. 2008-ci il tarixli 71 №-li əmri ilə təsdiq edilib və 24.10.2008-ci il tarixdən qüvvəyə minib

-

Типовое     положение    о                    строительных лабораториях

SSRİ Dövləttikintikomu tə- rəfindən 1977-ci ildə təsdiq edilib

-

Azərbaycan Respublikası rayon (şəhər) İcra Hakimiyyətinin başçısı aparatının memarlıq və tikinti şöbəsi (bölməsi) haqqında nümunəvi Əsasnamə

AR Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 30.12.2008- ci il tarixli, 117

№-li əmri ilə təsdiq edilib

-

Положение о головном застройщике объектов, общих для группы предприятий (промышленного узла)

SSRİ Dövləttikintikomu və SSRİ Dövlətplankomu tərə- findən 1982-ci ildə təsdiq edilib

-

Типовое положение о геодезической службе в строительстве

SSRİ Dövləttikintikomu tə- rəfindən 1987-ci ildə təsdiq edilib. (БСТ-1987 il 4№-də dərc olunub)

-

Положение о порядке расследования причин аварий зданий, сооружений, их

частей и конструктивных элементов

SSRİ Dövləttikintikomu tə- rəfindən 1986-cı ildə təsdiq edilib

2. Layihələndirmə normaları

2.1. Layihələndirmə üzrə ümumi normalar

AzDTN 2.1-1

Yüklər və təsirlər. Layihələndirmə normaları

СНиП 2.01.07-85*-in əvəzinə. Dövlət Şəhərsal-ma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 15.04.2015-ci il tarixli 02 №-li qərarı

24.04.2015-ci il tarixdən qüvvəyə minib


 

AzDTN 2.3-1 *

Seysmik rayonlarda tikinti

СНиП II-7-81*-in əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 01.12.2009-cu il tarixli 119№- li əmri ilə 01.02.10-cu il tarixdən qüvvəyə minib Komitənin 24.06. 2011-ci il tarixli 84№-li əmri ilə təsdiq edilmiş 1 №-li və 27.12.2013- cü il tarixli 04№-li əmri ilə təsdiq edilmiş 2 №-li dəyişikliklər nəzərə alınmaqla

-

Yerli inşaat materiallarından istifadə edilməklə seysmik rayonlarda tikintinin aparılması üzrə Tövsiyələr

Dövlət Şəhərsalma və Arxi- tektura Komitəsi Kollegiya- sının 30.09.2014-cü il tarixli, 05 №-li qərarı ilə qüvvəyə minib

AzDTN 2.3-2

Təhlükəli təbii təsirlərin geofizikası

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 25.06.10-cu il tarixli,82 №-li əmri ilə qüvvəyə minib. (autentik tərcümə)

AzDTN 2.3-3

Ərazilərin, bina və qurğuların sürüşmə və uçqunlardan mühəndis mühafizəsi. Əsas müddəalar

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 2020-ci il 14 oktyabr tarixli 04 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilib və 2020-ci il 23 oktyabr tarixdən qüvvəyə minib

МСН 2.02-01-97

Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 2.01.02-85 əvəzinə. AR Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 18.09.08-ci il tarixli, 73 №-li

əmri ilə qüvvəyə minib.

MCH 2.02-01-97

autentik tərcümə

Bina və qurğuların yanğın təhlükəsizliyi

 

МСН 2.03-01-95

Геофизика опасных природных воздействий

Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 11.11.2002-ci il tarixli, 1№-li qərarı ilə 01.12.2002-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib.

МСН 2.03-02-2002

Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения

СНиП 2.01.15-90 əvəzinə. Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 09.12.04-cü il 11№-li qərarı ilə təsdiq olu- nub və 01.01.05-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

МСН 2.03-02-2002

autentik tərcümə

Ərazi, bina və qurğularin təhlükəli geoloji proseslərdən mühəndis mühafizəsi.

Əsas müddəalar

 


 

MCH 2.04-03-2005

Защита от шума

СНиП II-12-77 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 14.07.2008-ci il tarixli 59 №-li qərarı ilə respublika

ərazisində 01.09.2008-ci il tarixdən qüvvəyə minib

MCH 2.04-03-2005

autentik tərcümə

Səs-küydən mühafizə

 

-

Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 08.06.2008-ci il tarixli 796 №-li Fərmanı ilə təsdiq edilib

-

Yaşıllıqların götürülməsi Qaydası

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30.08. 2016-cı il tarixli 321№-li qərarı ilə təsdiq edilib

МСН 2.04-05-95

Естественное и искусственное освеще- ние

СНиП II-4-79 əvəzinə. Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 15.12. 2005-ci il tarixli 13 №-li qərarı ilə respublika ərazisində

01.01.06-cı il tarixdən qüvvəyə minib

МСН 2.04-05-95

autentik tərcümə

Təbii və süni işiqlandirma

 

МСП 2.04-102-2005

Проектирование звукоизоляции ограж- дающих конструкций жилых и общест- венных зданий

Dövlət Şəhərsalma və Arxi- tektura Komitəsinin 14.07. 2008-ci il tarixli 59 №-li qərarı ilə respublika ərazisində 01.09.2008-ci il tarixdən qüvvəyə minib

МСП 2.04-102-2005

autentik tərcümə

Yaşayış və ictımai binaların qoruyucu konstruksiyalarının səs izolyasiyasının layihələndirilməsi

 

MCП 3.04-101-2005

Определение основных расчётных гидро- логических характеристик

СНиП 2.01.14-83 əvəzinə. Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 15.12.2005-ci il tarixli 13 №-li qərarı ilə res- publika     ərazisində                01.01. 2006-cı il tarixdən qüvvəyə minib

МСП 5.01-101-2002

Проектирование   и устройство свайных фундаментов

СНиП 2.02.03-85 və СНиП

3.02.01-87 normativ sənəd- lərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə işlənilib. Dövlət Tikinti və Arxitektura Komi- təsinin 09.12.2004-cü il tarixli, 11 №-li qərarı ilə 01.01.2005- ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

СНиП 2.01.01-82

Строительная климатология и геофизика

 


 

AzDTN 2.12-4

Binaların istilik mühafizəsi. Layihələndirmə normaları

СНиП II-3-79* əvəzinə. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 2022-ci il 10 iyun tarixli MİHO/2.1-3.2- 2022-4 nömrəli qərarı ilə 15202206100224

10.06.2022-ci il

СНиП 2.01.09-91

Здания и сооружения на подрабатывае- мых территориях и просадочных грунтах

 

СНиП II-11-77*

1985-ci il nəşri

Защитные      сооружения                         гражданской обороны

 

СНиП 2.01.28-85

Полигоны по обезвреживанию и захоро- нению токсичных промышленных отхо- дов. Основные положения по проекти-

рованию

 

СНиП 2.01.51-90

Инженерно-технические                                                      мероприятия гражданской обороны

 

СН 429-71

Указания по размещению объектов строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических районах

 

-

Ölçü Vahidləri Təsnifatı

Dövlət Statistika Komitəsi-nin 12.05.99-cu il tarixli kollegiya iclasının qərarı ilə təsdiq edilib

СН 528-80

Перечень единиц физических величин, подлежащих  применению  в  строитель-

стве

 

 

2.2. Əsaslar və bünövrələr

 

AzDTN 2.15-1

Bina və qurğuların qrunt əsasları

СНиП 2.02.01-83-ün əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının15.04.15-ci il tarixli 02 №-li qərarı ilə

təsdiq edilib və 24.04.15-ci il tarixdən qüvvəyə minib

AzDTN 2.15-2

Svay bünövrələr. Layihələndirmə normaları

СНиП 2.02.03-85-in əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 15.04.15-ci il tarixli 02 №-li qərarı ilə təsdiq edilib və 24.04.15-ci il tarixdən qüvvəyə minib

МСП 5.01-102-2002

Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 14.07.2008-ci il tarixli 59 №-li qərarı ilə Azərbaycan Respublikası ərazisində 01.09.2008-ci il tarixdən qüvvəyə minib


 

СНиП 2.02.02-85

Основания гидротехнических сооружений

БСТ-1987-ci il 3№-də və 1989-cu il 1№-də verilmiş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

СНиП 2.02.05-87

Фундаменты машин с динамическими нагрузками

 

СН 477-75

Временная инструкция по проектирова- нию стен сооружений и противофиль- трационных завес, устраиваемых спосо-

бом “стена в грунте”

 

 

2.3. İnşaat konstruksiyaları

 

AzDTN 2.16-1

Beton və dəmir-beton konstruksiyalar. Layihələndirmə normaları

СНиП 2.03.01-84*-ün

əvəzinə. Dövlət Şəhər-salma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 15.04.15-ci il tarixli 02 №-li qərarı ilə təsdiq edilib və 24.04.15-ci il tarixdən qüvvəyə minib

AzDTN 2.16-2

Polimer kompozit armaturla armaturlanmış beton konstruksiyalar. Layihələndirmə qaydaları”

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 2020-ci il 14 oktyabr tarixli 04 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilib və 2020-ci il 23 oktyabr tarixdən qüvvəyə minib

AzDTN 2.17-1

Daş və armaturlanmış daş konstruksiyalar. Layihələndirmə normaları

СНиП II-22-81*-in əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 21.11.16-cı il tarixli 05 №-li qərarı ilə təsdiq edilib və 13.12.16-cı il tarixdən qüvvəyə minib

AzDTN 2.18-1

Polad konstruksiyalar. Layihələndirmə normaları

СНиП II-23-81*-in əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 15.04.15-ci il tarixli 02 №-li qərarı ilə təsdiq edilib və 24.04.15-ci il tarixdən qüvvəyə minib

AzDTN 2.19-1

Ağac konstruksiyalar. Layihələndirmə normaları

СНиП II-25-81*-in əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 15.04.15-ci il tarixli 02 №-li qərarı ilə təsdiq edilib və 24.04.15-ci il tarixdən qüvvəyə minib

AzDTN 2.20-1

Armaturlu sement konstruksiyalar. Layihələndirmə normaları

СНиП 2.03.03-85-in əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 21.11.16-cı il tarixli 05 №-li qərarı ilə təsdiq

edilib və 13.12.16-cı il tarixdən qüvvəyə minib


 

AzDTN 2.21-1

Döşəmələr. Layihələndirmə normaları

СНиП 2.03.13-88-in əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 16.10.17-ci il tarixli 08 №-li qərarı ilə təsdiq edilib və 27.10.17-ci il tarixdən qüvvəyə minib

AzDTN 2.22-1

Dam örtükləri. Layihələndirmə normaları

СНиП II-26-76 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 15.04.15-ci il tarixli 02 №-li qərarı ilə təsdiq edilib və 24.04.15-ci il tarixdən qüvvəyə minib

СНиП 2.03.02-86

Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона

 

СНиП 2.03.04-84

Бетонные и железобетонные конструк- ции, предназначенные для работы в условиях воздействий повышенных высоких температур

 

AzDTN 2.18-2

Alüminium konstruksiyalar. Layihələndirmə normaları

СНиП 2.03.06-85 əvəzinə. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 21.12.2022-ci il tarixli MİHO/2.1-3.2-2022-9

№-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir və 01.02.2023-cü ildən qüvvəyə minir.

СНиП 2.03.09-85

Асбестоцементные конструкции

БСТ-1988-ci il 11№-də verilmiş dəyişikliyi nəzərə almaqla

СНиП 2.03.11-85

Защита    строительных                  конструкций       от коррозии

 

СН 428-74

Указания по проектированию, монтажу и эксплуатации конструкций из профиль- ного стекла

БСТ-1977-ci il 12№-də verilmiş dəyişikliyi nəzərə almaqla

СН 481-75

Инструкции по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов

 

СН 497-77

Временная    инструкция    по                        проектиро- ванию, монтажу и эксплуатации воздухо-

опорных пневматических сооружений

 

2.4. Binaların və qurğuların mühəndis avadanlığı

AzDTN 2.11-1

Su təchizatı. Xarici şəbəkə və qurğular

СНиП 2.04.02-85 əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 2015-ci il 13 avqust tarixli 04 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilib və 19.08.2015-ci il tarixdən

qüvvəyə minib


 

AzDTN 2.11-2

Kanalizasiya. Xarici şəbəkə və qurğular

СНиП 2.04.03-85 əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegi- yasının 2015-ci il 13 avqust tarixli 04 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilib və 19.08.2015-ci il tarixdən qüvvəyə minib

AzDTN 2.12-1

Qazanxana qurğuları. Layihələndirmə normaları

СНиП II-35-76 əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 2017-ci il 21 avqust tarixli 06 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilib və 06.09.2017-ci il tarixdən qüvvəyə minib

AzDTN 2.12-2

İsitmə,     ventilyasiya,     havanın                kondisiya- laşdırılması. Layihələndirmə normaları

СНиП 2.04.05-91* əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 2017-ci il 21 avqust tarixli 06 nömrəli qərarı ilə və 06.09.2017-ci il tarixdən qüvvəyə minib

AzDTN 2.12-3

İstilik şəbəkələri. Layihələndirmə normaları

MСН 4.02-02-2004 əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 2017-ci il 16 oktyabr tarixli 08 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilib və 27.10.2017-ci il tarixdən qüvvəyə minib

AzDTN 2.13-1 *

Qaz təchizatı. Layihələndirmə normaları

СНиП 2.04.08-87* əvəzinə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxi- tektura Komitəsinin 02.03. 2009-cu il tarixli 17 №-li əmri ilə təsdiq edilib və 01.04.2009-cu il tarixdən qüvvəyə minib. Komitənin

Kollegiyasının 09.06.2015-ci il tarixli 03 №-li qərarı ilə təsdiq edilmiş 1 №-li dəyişiklik nəzərə alınmaqla

СНиП 2.04.01-85*

2002-ci il nəşri

Внутренний   водопровод   и                        канализация зданий

Dövlət Tikinti və Arxitek-tura Komitəsinin 26.11.02-ci il tarixli, 2№-li qərarı ilə və 28.04.04-cü il tarixli, 4№-li kollegiya iclasının qərarı ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

СН 496-77

Временная инструкция по проектирова- нию сооружений для очистки поверхност- ных сточных вод

 


 

-

Birmənzilli və ya bloklanmış yaşayış evlərinin isidilməsi və isti su təchizatı üçün nəzərdə tutulmuş istilik aqreqatlarının yerləşdirilməsi üzrə Müvəqqəti Təlimat

Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 28.04. 04-cü il tarixli, 4№-li kollegiya iclasının qərarı ilə təsdiq edilib

СНиП 2.04.09-84

Пожарная        автоматика                          зданий                и сооружений

 

СНиП 2.04.12-86*

2001-cı il nəşri

Расчёт на прочность стальных трубопроводов

 

СНиП 2.04.14-88*

2002-cı il nəşri

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 26.09. 03-cü il tarixli, 3№-li qərarı ilə təsdiq edilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

МСП 4.01-101-2000

Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования

Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 11.11.02-ci il tarixli, 1№-li qərarı ilə 01.12.02-ci il tarixdən res- publika ərazisində qüvvəyə minib

МСП 4.01-101-2000

autentik tərcümə

Polimer materiallarından hazırlanmış su təchizatı və kanalizasiya sistemləri üçün boruların layihələndirilməsi və quraşdırılması. Ümumi tələblər

 

МСП 2.04-101-2001

Проектирование тепловой защиты зданий

Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 12.12.2002-ci il tarixli 3 №-li qərarı ilə AR ərazisində qüvvəyə minib

МСП 2.04-101-2001

autentik tərcümə

Binaların istilik mühafizəsinin layihələndirilməsi

 

МСП 4.02-102-99

Проектирование       тепловой                                     изоляции оборудования и трубопроводов

СНиП 2.04.14-88 normativ sənədinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə işlənilib. Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 11.11.02-ci il tarixli, 1№-li qərarı ilə 01.12. 02-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

МСП 4.02-102-99

autentik tərcümə

Avadanlıqların və boru kəmərlərinin istilik izolyasiyasının layihələndirilməsi

 

AzDTN 2.12-5

Avtonom      istilik      təchizatı                     mənbələrinin layihələndirilməsi qaydaları

МСП 4.02-103-99 əvəzinə. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 10.08.2022-ci il tarixli MİHO/2.1-3.2-2022-5

№-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

СН 174-75

Инструкция по проектированию электро- снабжения промышленных предприятий

БСТ-1977 il 1№-də, БСТ

1978 il 12№-də, БСТ-1979 il 6№-də verilmiş dəyişiklikləri

nəzərə almaqla


 

СН 357-77

Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий

 

СН 437-81

Инструкция по проектированию техноло- гических трубопроводов из стеклянных труб

 

СН 527-80

Инструкция по проектированию техноло- гических стальных трубопроводов Ру до 10Мпа

БСТ-1987 il 5№-də və БСТ- 1988 il 4№-də verilmiş dəyişiklikləri nəzərə almaqla. 01.01.90-cı il tarixdən sənədin 7-ci bölməsi qüvvəsini itirib

СН 550-82

Инструкция по проектированию техноло- гических трубопроводов из пластмас- совых труб

БСТ-1985 il 8№-də verilmiş izahatı nəzərə almaqla 01.01.90-cı il tarixdən sənədin 6-cı bölməsi

qüvvəsini itirib

 

2.5. Nəqliyyat qurğuları

 

МСН 3.03-01-95

Железные дороги колеи 1520 мм

СНиП II-39-76, СНиП III-38-

75 və CH 468-74 əvəzinə. Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 11.11.02-ci il tarixli, 1№-li qərarı ilə 01.12. 02-ci il tarixdən respublika

ərazisində qüvvəyə minib

МСН 3.03-01-95

autentik tərcümə

1520 mm izli dəmir yolları

 

СНиП 2.05.02-85*

Автомобильные дороги

БСТ-1987 il 3№-də veril-miş düzəlişi, БСТ-1987 il 5№-də, БСТ-1988 il 12№-də və БСТ- 1990 il 11№-də verilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla

СНиП 2.05.03-84*

Мосты и трубы

БСТ-1992 il 1№-də verilmiş dəyişikliyi nəzərə almaqla

МСН 3.03-04-2005

Метрополитены

СНиП II-40-80 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxi- tektura Komitəsinin 16.09. 2010-cu il tarixli 113 №-li qərarı ilə respublika ərazisində 01.10.10 il tarixdən qüvvəyə minib

МСН 3.03-07-97

Тоннели железнодорожные и автодорожные

СНиП II-44-78 və СНиП III-

44-77 əvəzinə.

Dövlət Tikinti və Arxitek-tura Komitəsinin 11.11.02-ci il tarixli, 1№-li qərarı ilə 01.12.02-ci il tarixdən res- publika ərazisində qüvvəyə minib

МСН 3.03-07-97

autentik tərcümə

Avtomobil və dəmir yollarının tunelləri

 


 

AzDTN 2.9-2

Magistral boru kəmərləri. Layihələndirmə normaları

СНиП 2.05.06-85* əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxi- tektura Komitəsinin 02.03. 09- cu il tarixli 17 №-li əmri ilə təsdiq edilib və 01.04. 09-cu il tarixdən qüvvəyə minib

СНиП 2.05.07-91

Промышленный транспорт

Dövlət Tikinti və Arxi-tektura Komitəsinin 28.04. 04-cü il tarixli, 4№-li kollegiya iclasının qərarı ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

МСН 3.03-03-95

Аэродромы

СНиП 2.05.08-85 və СНиП

3.06.06-88 əvəzinə.

Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 11.11.02-ci il tarixli, 1№-li qərarı ilə 01.12.02-ci il tarixdən respublika ərazisində qüv- vəyə minib

Мсн 3.03-03-95

autentik tərcümə

Aerodromlar

 

МСН 2.02-05-2000

Стоянки автомобилей

Dövlət Tikinti və Arxitek-tura Komitəsinin 11.11.02-ci il tarixli, 1№-li qərarı ilə 01.12.02-ci il tarixdən res- publika ərazsində qüvvəyə minib

AzDTN 2.7-1 *

Avtomobil dayanacaqları

(МСН 2.02-05-2000-nin autentik tərcüməsi).

Dövlət Şəhərsalma və Arxi- tektura Komitəsinin 01.06. 2010-cu il tarixli 63№-li əmri ilə, 01.07.2010-cu il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib. Komitənin 30.09.2014-cü il tarixli 06 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş 1 nömrəli dəyişiklik nəzərə alınmaqla

СНиП 2.05.09-90

Трамвайные и троллейбусные линии

 

СНиП 2.05.11-83

Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях

 

СНиП 2.05.13-90*

2001-ci il nəşri

Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населённых пунктов

 

СН 449-72

Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог

SSRİ Dövləttikintikomun 17.12.85-ci il tarixli, 233№- li qərarına əsasən sənədin avtomobil yollarının torpaq döşəməsinin layihələndirmə- sinə   aid   olan   hissəsi

01.01.87-ci il tarixdən qüvvəsini itirib


 

2.6. Hidrotexniki, energetika və meliorasiya sistemləri və qurğuları

AzDTN 2.10-1

Hidrotexniki qurğulara yüklər və təsirlər (dalğalar və gəmilərdən). Layihələndirmə normaları

СНиП 2.06.04-82* əvəzinə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 03 mart 2022- ci il tarixdən MİHO/2.1-3.2- 2022-2 nömrəli qərarı ilə qüvvəyə minib

AzDTN 2.10-2

Meliorasiya sistemləri və qurğuları. Layihələndirmə normaları

СНиП 2.06.03-85 əvəzinə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 12 may 2022- ci il tarixdən MİHO/2.1-3.2- 2022-3 nömrəli qərarı ilə qüvvəyə minib

MCH 3.04-01-05

Гидротехнические сооружения. Основные положения

СНиП 2.06.01-86 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin

14.07. 2008-ci il tarixli 59 №- li qərarı ilə respublika

ərazisində qüvvəyə minib

MCH 3.04-01-05

autentik tərcümə

Hidrotexniki qurğular. Əsas müddəalar

 

СНиП 2.06.05-84*

Плотины из грунтовых материалов

БСТ-1986-ci il 3 və 10№№- də verilmiş düzəlişi və izahatı və SSRİ Dövəttikintikomun 17.09.90-ci il tarixli, 77 №-li qərarı ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

СНиП 2.06.06-85

Плотины бетонные и железобетонные

БСТ-1987-ci il 8№-də veril- miş dəyişikliyi və БСТ-1989- cu il 1№-də verilmiş düzəlişləri nəzərə almaqla

СНиП 2.06.07-87

Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения

 

AzDTN 2.16-3

Hidrotexniki qurğuların beton və dəmir-beton konstruksiyaları. Layihələndirmə normaları

СНиП 2.06.08-87 əvəzinə. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 21.12.2022-ci il tarixli MİHO/2.1-3.2-2022-9

№-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir və 01.02.2023-cü ildən qüvvəyə minir.

СНиП 2.06.09-84

Туннели гидротехнические

БСТ-1988-ci il 7№-də

verilmiş düzəlişləri nəzərə almaqla


 

СНиП 2.06.14-85*

Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод

БСТ-1989-cu il 5№-də verilmiş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

AzDTN 2.3-4

Ərazilərin subasmadan və daşqından mühəndis mühafizəsi. Layihələndirmə normaları

СНиП 2.06.15-85 əvəzinə.

СНиП II-58-75*

Электростанции тепловые

БСТ-1976-cı il 9№-də veril- miş düzəlişi, БСТ-1978-ci il 2№-də və БСТ-1979-cu il 9№-də verilmiş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

СН 551-82

Инструкция по проектированию и строи- тельству противофильтрационных уст- ройств из полиэтиленовой плёнки для искусственных водоёмов

 

СН 522-79

Инструкция по проектированию, строи- тельству и эксплуатации гидротехни- ческих сооружений на подрабатываемых

горными работами территориях

 

2.7. Yaşayış məskənlərinin planlaşdırılması və tikintisi

AzDTN 2.6-1 *

Dövlət Şəhərsalma Norma və Qaydaları. Şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məskənlərinin planlaşdırılması və tikilib abadlaşdırılması

СНиП 2.07.01-89 əvəzinə. Azərdövləttikintikomun 12.10.01-ci il tarixli, 5№-li kollegiya iclasının qərarı ilə təsdiq edilib.

Komitənin Kollegiyasının 13.06.2016-cı il tarixli 03№-li qərarı ilə təsdiq olunmuş 1

№-li və 13.01.2017-ci il tarixli 01№-li qərarı ilə təsdiq olunmuş 2 №-li dəyişikliklər nəzərə alınmaqla

AzDTN 2.6-2*

Şəhərsalma əsaslandırılmasının tərkibi, məz- munu, işlənməsi və təsdiqi

AR Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 13.01.09-cu il tarixli 03№-li əmri ilə təsdiq edilib və 01.02.09-cu il tarixdən qüvvəyə minib

СН 441-72*

1987-ci ilin nəşri

Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений

 

-

Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş norma- dan hündür hasarların inşasına yol verilən hallar

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 04.12.2012-ci il tarixli, 07 №-li qərarı ilə təsdiq edilib


 

 

2.8. Yaşayış və ictimai binalar

 

AzDTN 2.7-2

Yaşayış binaları. Layihələndirmə normaları

СНиП 2.08.01-89* əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 30.11.2021-ci il tarixli, 03 №-li qərarı ilə təsdiq edilib

СНиП 2.08.02-89*

Общественные здания и сооружения

БСТ-1990-cı il 5№-də veril- miş düzəlişləri, БСТ-1991-ci il 10№-də verilmiş və AR Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 28.04.04-cü il tarixli, 4№-li kollegiya icla- sının qərarı ilə təsdiq olun- muş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla

-

Пособие по проектированию учреждений здравоохранения

Раздел I. Общие положения. Инженерное оборудование

Раздел II. Стационары

СНиП   2.08.02-89             normativ sənədinə əlavə.

SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin 18.05.90-cı il tarixli, 19- 8/544№-li qərarı ilə təsdiq edilib

-

Раздел III. Специализированные, вспомогательные подразделения и служебно-бытовые помещения.

 

-

Раздел IV. Амбулаторно-поликлиничес-кие учреждения

 

-

Раздел V. Станции скорой неотложной медицинской помощи, станции

переливания крови с виварием, молочные пункты, аптеки, контрольно-аналитические лаборатории

 

-

Проектирование бассейнов

СНиП 2.08.02-89 normativ sənədinə əlavə metodik vəsait

-

Пособие по кондиционированию воздуха

СНиП 2.08.02-89 normativ sənədinə əlavə metodik vəsait

-

Проектирование детских дошкольных учреждений

СНиП 2.08.02-89 normativ sənədinə əlavə metodik vəsait.

-

Проектирование предприятий бытового обслуживания населения

СНиП 2.08.02-89 normativ sənədinə əlavə metodik vəsait.

-

Проектирование предприятий обществен- ного питания

СНиП 2.08.02-89 normativ sənədinə əlavə metodik vəsait.

-

Проектирование предприятий розничной торговли

СНиП 2.08.02-89 normativ sənədinə əlavə metodik

vəsait.


 

-

Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в общественных зданиях

СНиП 2.08.02-89 normativ sənədinə əlavə metodik vəsait.

-

Проектирование спортивных залов, поме- щений для физкультурно-оздоровитель- ных занятий и крытых катков с искусственным льдом

СНиП 2.08.02-89 normativ sənədinə əlavə metodik vəsait.

-

Проектирование театров

СНиП 2.08.02-89 normativ sənədinə əlavə metodik vəsait.

-

Проектирование   учебных комплексов            и центров

СНиП 2.08.02-89 normativ sənədinə əlavə metodik vəsait.

-

Yerləşmə vasitələri hesab edilən mehmanxana tipli obyektlərin və müvəqqəti yaşayış üçün nəzərdə tutulmuş digər tikinti obyektlərinin Siyahısı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21.12. 2017-ci il tarixli, 575 №-li qərarı ilə təsdiq edilib

-

Bina və qurğuların layihələndirilməsində əlillər üçün zəruri olan həyat və fəaliyyət şəraitinin yaradılması üzrə Müvəqqəti Təlimat

Azərdövləttikintikomun 14.03.2002-ci il tarixli, 42№-li əmri ilə təsdiq edilib

-

Məişətdə, nəqliyyatda və ictimai yerlərdə əlillər üçün münasib həyat və fəaliyyət şəraitinin yaradılması məqsədilə əlillərin reabilitasiyası üzrə texniki vasitələrdən və memarlıq-planlaşdırma həllərindən istifadə olunması üzrə Metodiki göstərişlər

Azərdövləttikintikomun 25.07.2001-ci il tarixli, 92№-li əmri ilə təsdiq edilib

МСН 3.02-03-2002

Здания и помещения для учреждений и организаций

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxi- tektura Komitəsinin 23.11. 2009-cu il tarixli 117№-li əmri ilə respublika ərazisində 01.01.2010-cu ildən qüvvəyə minib

МСН 3.02-03-2002

autentik tərcümə

Müəssisə və təşkilatlar üçün bina və yerləşgələr

 

МСП 3.02-104-2001

Здания районных (городский) судов

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxi- tektura Komitəsinin 23.11. 2009-cu il tarixli 117№-li əmri ilə respublika ərazisində 01.01.2010-cu il tarixdən qüvvəyə minib

МСП 3.02-104-2001

autentik tərcümə

Rayon (şəhər) məhkəmələrinin binaları

 

СН 512-78

Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычисли- тельных машин

БСТ-1989-cu il 9№-də verilmiş dəyişikliyi nəzərə almaqla

СН 515-79

Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения

 


 

2.9. Sənaye müəssisələri, istehsalat binaları, qurğuları və köməkçi binalar. İnventar binalar

СНиП II-89-80*

Генеральные планы промышленных предприятий

СНиП II-1М.1-71*əvəzinə Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin kollegiya iclasının 28.04.2004-cü il

tarixli 04 №-li 01.07.2004-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minmiş 5№-li dəyişiklikləri nəzərə almaqla

СН 245-71

Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий

БСТ-1974-cü il 4№-də, БСТ- 1978-ci il 7№-də, БСТ-1979-

cu il 2№-də və БСТ-1981-ci il 5№-də verilmiş dəyişiklikləri nəzərə almaqla. 01.01.90-cı il tarixdən sənədin 5,6,11 və 12 bölmələri qüvvəsini itirib

МСН 3.02-01-2002

Производственные здания

СНиП 2.09.02.85 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 23.11.09-cu il tarixli 117№-li əmri ilə respublika ərazisində 01.01.10-cu il tarixdən qüvvəyə minib

МСН 3.02-01-2002

autentik tərcümə

İstehsalat binaları

 

СНиП 2.09.03-85

Сооружения промышленных предприятий

СНиП II-91-77, СН 302-65,

СН 471-75 əvəzinə. БСТ- 1987il 3№-də və, БСТ-1988 il 10№-də və 11№-də verilmiş düzəlişləri, izahatı və dəyişikliyi nəzərə almaqla

СНиП 2.09.04-87*

Административные и бытовые здания

СНиП II-92-76 əvəzinə. Dövlət Tikinti və Arxitek-tura Komitəsinin kollegiya iclasının 28.04. 2004-cü il tarixli 04 №-li qərarı ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

СНиП II-94-80

Подземные горные выработки

СНиП II-M.4-65 əvəzinə. БСТ- 1982 il 7№-də verilmiş düzəlişləri nəzərə almaqla

СН 181-70

Указания   по   проектированию                    цветовой

отделки    интерьеров                   производственных зданий промышленных предприятий

 

2.10. Kənd təsərrüfatı müəssisələri, binaları və qurğuları

СНиП II-97-76

Генеральные планы сельскохозяйствен- ных предприятий

СНиП II-M.1-70 əvəzinə. SSRİ Dövləttikintikomun

11.01.85 il 3№-li və 13.07.90

il 61N-li qərarları

ilə təsdiq olunmuş 1,2 və 3№№-li dəyişiklikləri nəzərə almaqla


 

СНиП 2.10.02-84

Здания помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

 

СНиП 2.10.03-84

Животноводческие,                                         птицеводческие                             и звероводческие здания и помещения

 

СНиП 2.10.04-85

Теплицы и парники

 

СНиП 2.10.05-85

Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна

 

 

2.11. Anbarlar

 

МСН 3.02-02-2002

Складские здания

СНиП 2.11.01-85* əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 23.11.09-cu il tarixli 117№-li əmri ilə AR ərazisində 01.01.10-cu il tarixdən qüvvəyə minib

МСН 3.02-02-2002

autentik tərcümə

Anbar binaları

 

СНиП 2.11.02-87

Холодильники

СНиП II-105-74 əvəzinə

СНиП 2.11.04-85

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов

CH 310-65, CH 320-65, CH

486-76,CH 315-81 əvəzinə

МСН 2.02-02-2004

Склады лесных материалов. Противопа- жарные нормы проектирования

СНиП 2.11.06-91 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin

23.11. 2009-cu il tarixli 117№-li əmri ilə respublika ərazisində 01.01.10-cu il tarixdən qüvvəyə minib

МСН 2.02-02-2004

autentik tərcümə

Meşə materialları üçün anbarlar. Yanğınəleyhinə normalar

 

СНиП II-106-79

Склады нефти и нефтепродуктов

СНиП II–П.3-70 əvəzinə. БСТ-1986 il 12№-də verilmiş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

СНиП II-108-78

Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений

БСТ-1979-cu il 8№-də verilmiş dəyişikliyi nəzərə almaqla

 

2.12. Torpaq ayırma normaları

 

AzDTN 2.9-1

Magistral boru kəmərləri üçün torpaq ayrılması normaları

CH 452-73 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin

02.03.09-cu il tarixli 17 №-li əmri ilə təsdiq edilib və 01.04.09-cu il tarixdən qüvvəyə minib

-

Tikinti üçün ilkin sənədlərin hazırlanması, torpaq sahəsinin (sahələrinin) ayrılması və

razılaşdırılması Qaydaları

Azərdövləttikintikomun

19.11.99 il 9№-li qərarı ilə təsdiq edilib


 

-

Torpaq sahələrinin geri alınması və dövlət və ictimai ehtiyaclar üçün ayrılması barədə vəsadətlərin qaldırılması və onlara baxılması Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15.03. 2000-ci il tarixli, 42 №-li qərarı ilə təsdiq edilib

-

Sənaye, nəqliyyat, rabitə və digər təyinatlı torpaqların istifadəsi Qaydaları

-“-

-

Avtomobil yollarının təhkim zolağının ölçüləri

Nazirlər Kabinetinin 30.09. 2014-cü il tarixli 317 №-li qərarı ilə təsdiq edilib

СН 455-73

Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства

БСТ jurnalının 1974-cü il 7№- də dərc olunub

СН 456-73

Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных

коллекторов

БСТ jurnalının 1974-cü il 3№- də dərc olunub

СН 457-74

Нормы отвода земель для 3.03-033.03-03 портов

 

СН 459-74

Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин

БСТ jurnalının 1974-cü il 7№- də dərc olunub

СН 461-74

Нормы отвода земель для линий связи

БСТ jurnalının 1974-cü il 12№-də dərc olunub

СН 462-74

Нормы отвода земель для сооружений геологоразведочных скважин

 

СН 465-74

Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ

БСТ jurnalının 1975-ci il 1№- də dərc olunub

СН 474-75

Нормы отвода земель для мелиоративных каналов

БСТ jurnalının 1975-ci il 10№-də dərc olunub

3. Tikinti işlərinin təşkili, aparılması və qəbulu

3.1. Tikinti istehsalının ümumi qaydaları

-

Meliorasiya     və      irriqasiya      sistemlərinin pasportlaşdırılması Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 08.05.2008-ci il tarixli 112

№-li qərarı ilə təsdiq edilib

-

Meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin istismarı və qoruyucu meşə əkinlərinin saxlanması Qaydaları

 

 

-“-

AzDTN 1.6-2*

Tikintinin təşkili

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi-

nin 01 aprel 2015-ci il tarixli, 20/01-001 №-li qərarı ilə təsdiq edilib

СНиП 3.01.03-84

Геодезические работы в строительстве

СНиП III-2-75 əvəzinə.


 

-

İşğaldan azad olunmuş və hərbi əməliyyatlardan zərər çəkmiş ərazilərdə tikinti-bərpa işləri başa çatmış və yenidən qurulan obyektlərin istismara qəbul edilməsi Qaydaları

Azərdövləttikintikomun 15.01.1999-cu il tarixli 10 №- li əmri ilə təsdiq edilib və 01.03.99-cu ildən respublika ərazisində qüvvəyə minib.

Komitənin 27.01.03-cü il tarixdə 1 №-li Qərarı ilə təsdiq olunmuş 1.3 bəndin yeni redaksiyası nəzərə almaqla

-

Radioaktiv maddələrlə işləmək üçün tikintisi başa çatmış obyektlərin istismara qəbulu Qaydaları (atom elektrik stansiyalardan başqa) RTN-76/87 və ƏSQ-72/87

Azərdövlətdağtexnəzarət Komitəsi tərəfindən 07.11.1994-cü il tarixdə təsdiq edilib

СНиП III-4-80*

1989-cu il nəşri

Техника безопасности в строительстве

БСТ-1990-cı il 7№-də verilmiş izahatı və Azər- dövləttikintikomun kollegiya iclasının 28.04. 04-cü il tarixli 4№-li qərarı ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

СНиП III-10-75

Благоустройство территорий

 

 

3.2. Əsaslar və bünövrələr

 

СНиП 3.02.01-87

Земляные     сооружения,                        основания        и фундаменты

 

СНиП 3.02.03-84

Подземные горные выработки

 

 

3.3. İnşaat konstruksiyaları

 

СНиП 3.03.01-87

Несущие и ограждающие конструкции

БСТ-1988il 10№-də verilmiş izahatı nəzərə almaqla

СНиП III-18-75

Металлические конструкции

БСТ-1978-ci il 7№-də və 1985-ci il 4 №-də verilmiş dəyişiklikləri nəzər almaqla. 01.07.88-ci il tarixdən sənədin konstruksiyaların quraşdırılmasına aid olan hissəsi qüvvəsini itirib.

СНиП III-24-75

Промышленные печи и кирпичные трубы

 

3.4. Qoruyucu, izolyasiya və üzlük örtükləri

СНиП 3.04.01-87

Изоляционные и отделочные покрытия

 

СНиП 3.04.03-85

Защита     строительных                   конструкций        и соoружений от коррозии

 

3.5. Mühəndis və texnoloji avadanlıqları və şəbəkələri

СНиП 3.05.01-85*

2002-cı il nəşri

Внутренние санитарно-технические системы

СНиП III-28-75 əvəzinə. Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 26.11.02-ci il tarixli 2 №-li qərarı ilə təsdiq olunmuş dəyişikliyi nəzərə

almaqla


 

 

СНиП 3.05.02-88*

2002-ci il nəşri

 

Газоснабжение

 

СНиП III-29-76 və CH 493-

77 əvəzinə. Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 26.09.03-cü il tarixli 3№-li qərarı ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

СНиП 3.05.03-85

2002-ci il nəşri

Тепловые сети

СНиП III-30-74 əvəzinə

СНиП 3.05.04-85*

2001-ci il nəşri

Наружные сети и сооружения водоснаб- жения и канализации

СНиП III-30-74 əvəzinə. БСТ-1990 il 8№-də verilmiş dəyişikliyi nəzərə almaqla

СНиП 3.05.05-84*

2003-cü il nəşri

Технологическое                                        оборудование                                    и технологические трубопроводы

СНиП III-31-78* əvəzinə

СНиП 3.05.06-85

2002-ci il nəşri

Электротехнические устройства

СНиП III-33-76, СН 85-74,

CH 102-76 əvəzinə.

СНиП 3.05.07-85*

2002-ci il nəşri

Системы автоматизации

 

-

Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отоп- ления и горячего водоснабжения одно- квартирных  или  блокированных  жилых

домов

 

 

3.6. Nəqliyyat qurğuları

 

-

Avtomobil yollarının layihələndirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması, təmiri və avtomobil yollarının qəbul edilməsi zamanı müayinənin, yoxlamanın və sinğın keçirilməsi Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 07.02. 2000-ci il tarixli, 16№-li qərarı ilə təsdiq edilib.

-

Azərbaycan Respublikasında asfalt-beton örtüklü yol və aerodrom geyimlərinin tikintisi üzrə Rəhbərlik

Azərbaycan-Almaniya Birgə Müəssisəsi “AzWirt” MMC tərəfindən işlənilmiş normativ sənəd Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 28.04.04-cü il tarixli 05 №-li qərarı ilə təsdiq edilib və 01.07.2004-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib.

СНиП III-39-76

Трамвайные пути

 

СНиП III-41-76

Контактные сети электрофицированного транспорта

 


 

СНиП III-42-80*

2002-ci il nəşri

Магистральные трубопроводы

Azərbaycan Respublikası Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 26.11.02-ci il tarixli 2№-li qərarı ilə təsdiq edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla

СНиП 3.06.03-85

Автомобильные дороги

 

СНиП 3.06.04-91

Мосты и трубы

 

СНиП 3.06.07-86

Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний

 

СН 322-74

Указания по производству и приёмке работ по строительству в городах и промышленных предприятиях коллек- торных тоннелей, сооружаемых способом

щитовой проходки

 

3.7. Hidrotexnika, energetika və meliorasiya sistemləri və qurğuları

СНиП 3.07.01-85

Гидротехнические сооружения речные

 

СНиП 3.07.02-87

Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения

 

СНиП 3.07.03-85*

Мелиоративные системы и сооружения

БСТ-1991-ci il 5№-də verilmiş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

3.8. Tikinti işlərinin mexanikləşdirilməsi

СНиП 3.08.01-85

Механизация строительного производ- ства. Рельсовые пути башенных кранов

БСТ-1987-ci il 9№-də veril- miş düzəlişi nəzərə almaqla

-

Положение   об   организации                        инструмен- тального хозяйства в строительстве

SSRİ Dövləttikintikomu tərəfindən 1980-ci ildə təsdiq edilib. 01.07.87-ci il tarixdən

sənədin 1-4 əlavələri qüvvəsini itirib.

3.9. Tikinti konstruksiyalarının, məmulatları və materiallarının istehsalı

-

Məsaməli betondan hazırlanmış inşaat materiallarının layihələndirmə və tikinti işlərində istifadə olunmasına dair Metodiki tövsiyələr

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kol- legiyasının 27.12.13-cü il tarixli, 03№-li qərarı ilə təsdiq edilib

СНиП 3.09.01-85

Производство   сборных                            железобетонных конструкций и изделий

БСТ-1987-ci il 11№-də verilmiş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

РСН 14-90

Azərdövləttikintikom

Указания по проектированию и возведе- нию стен из известняковых камней правильной формы в Азербайджанской ССР

 

РСН 17-81

Azərdövləttikintikom

Инструкция по применению облицовоч- ных плит из известняка и травертина в построечных условиях

 


 

РСН 18-83

Azərdövləttikintikom

Инструкция на выполнение наружной и внутренней облицовки стен зданий и сооружений (каменных и бетонных) тонкомерными плитами из известняка и травертина с применением мастики КН-3

 

РСН 20-85

Azərdövləttikintikom

Инструкция по проектированию морских гидротехнических сооружений в виде набросок из природного камня

 

РСН 21-85

Azərdövləttikintikom

Инструкция по проектированию зданий и сооружений на лесовых просадочных грунтах, характерных для Азербайджан- ской ССР

 

СН 277-80

Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона

 

СН 290-74

Инструкция       по                            приготовлению                         и применению строительных растворов

БСТ-1980-ci il 5№-də verilmiş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

СН 513-79

Временные нормы для расчёта расхода тепловой энергии при тепловлажностной обработке сборных бетонных и железо- бетонных изделий в заводских условиях

 

СН 525-80

Инструкция по технологии приготовления полимербетонов и изделий из них

 

СН 529-80

Инструкция по технологии изготовления конструкций и изделий из плотного силикатного бетона

 

СН 549-82

Инструкция по проектированию, изготов- лению и применению конструкций и изде- лий из арболита

 

-

Положение о комплектовании деревян- ных домов заводского изготовления инже- нерным оборудованием с необходимыми крепежными изделиями и фурнитурой

SSRİ Dövləttikintikomu, SSRİ Dövlətplankomu və SSRİ Dövlət Təchizat Komitəsi tərəfindən 1982-ci ildə təsdiq edilib

-

Положение об эксплуатации лифтов в процессе строительства зданий

повышенной этажности

SSRİ Dövləttikintikom tərəfindən 1989-cu ildə təsdiq edilib

 

3.10. Sanitariya norma və qaydaları

 

-

Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydaları

Səhiyyə Nazirliyinin 07.04.2009-cu il tarixli 37 №-li əmri ilə təsdiq edilib

-

Stomatoloji tibb müəssisələrinə dair sanita- riya-gigiyena Tələbləri

Səhiyyə Nazirliyinin 15.04.2010-cu il tarixli 21 №-li əmri ilə təsdiq edilib

-

Sanatoriya-kurort                                 müəssisələrində                          sanitar- gigiyenik Tələblər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

17 oktyabr 2012-ci il tarixli 234

№-li Qərarı ilə təsdiq edilib


 

-

Təhsil müəssisələrinin tikintisinə, maddi- texniki təchizatına dair vahid normalar, ümumi sanitariya-gigiyena tələbləri, şagird yerləri ilə təminat normativləri

Azərbaycan respublikasi Nazirlər Kabinetinin 03.08.2012-ci il tarixli 171 №- li qərarı ilə təsdiq edilib

-

Ötürücü radiotexniki obyektlərin yerləşdiril- məsinə və istismarına dair sanitariya normaları və qaydaları

Səhiyyə Nazirliyinin 06.02.2015-ci il tarixli 05 №-li əmri ilə təsdiq edilib

-

Yaşayış evlərində, ictimai binalarda və tikinti aparılan ərazilərdə 50 Hs tezlikli maqnit sahələrinə olan gigiyena tələblərinin təsdiq edilməsi haqqında

Səhiyyə Nazirliyinin 06.02.2015-ci il tarixli 05 №-li əmri ilə təsdiq edilib

-

Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydala- rına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət tullantılarının müvəqqəti saxlanılması, müntəzəm daşın- ması və zərərsizləşdirilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respubli-kasi Nazirlər Kabinetinin 21 aprel 2005-ci il tarixl 74 №-li qərarı ilə təsdiq edilib

СП № 4690-88 əvəzinə

-

Qəbiristanlıqların salınması və idarə olunması Qaydaları

СанПин 1600-77 əvəzinə Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin 4 dekabr 2018-ci il tarixli 522

№-li qərarı ilə təsdiq edilib

СанПиН 42-128-

4433-87

Санитарные нормы допустимых концен- траций химических веществ в почве

 

СП № 943-71

Санитарные правила при разработке морских нефтяных месторождений

 

СП № 979-72

Санитарные правила устройства, оборудования и содержания прачечных

 

СанПин 981-72

Санитарные правила устройства, оборудования и содержания парикмахерских

 

СП № 982-72

Санитарные правила устройства – обору- дования и содержания бань

 

СанПин 983-72

Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных

 

СП № 991-72

Санитарные правила при окрасочных работах с применением ручных распылителей

 

СП № 1009-73

Санитарные правила при сварке, наплав- ке и резке металлов

 

СП № 1148-74

Правила и нормы по промышленной санитарии для строительства и эксплуа- тации заводов шинной промышленности

 

СП № 1158-74

Указания к проектированию и эксплуата- ции установок искусственного ультрафио- летового облучения на промышленных

предприятиях

 


 

СП № 1163-74

Санитарные правила устройства и содер- жания косметических кабинетов* при учреждениях коммунального и бытового обслуживания населения

СП № 1567-76

Санитарные правила устройства и содер- жания мест занятий по физической куль- туре и спорту. Извлечение. Спор-тивные сооружения

СП № 1746-77

Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации полигонов

захоронения неутилизируемых промыш- ленных отходов

СП № 1896-78

Ветеринарно-санитарные и гигиенические требования к устройству технологических линий удаления, обработки, обеззаражи- вания и утилизации навоза, получаемого на животноводческих комплексах и

фермах

СП № 2400-81

Санитарные правила по устройству, обо- рудованию и эксплуатации предприятий производства стекловолокна и

стеклопластиков

СП № 2527-82

Санитарные правила для предприятий черной металлургии

СП № 2528-82

Санитарные   правила   для    предприятий цветной металлургии

СП № 2605-82

Санитарные нормы и правила обеспече- ния инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки

СаНПиН 2640-82

Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны

источников водоснабжения и

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения

СП № 2672-83

Единые санитарные правила для пред- приятий (производственных объедине-

ний), цехов и участков, предназначенных для использования труда инвалидов и

пенсионеров по старости

СанПин 2811-83

Санитарные правила устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов

СП № 2971-84

Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электрического поля, создаваемого воздушными  линиями  электропередачи

переменного тока промышленной частоты


 

СП № 3905-85

Санитарные правила для предприятий по добыче и обогащению рудных, нерудных и россыпных полезных ископаемых

 

СП № 3907-85

Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохра- нилищ

 

СП № 4056-85

Санитарные     правила      для                            плавучих буровых установок (ПБУ)

 

СанПин 4060-85

Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации

 

СП № 4079-86

Санитарные правила для предприятий по производству лекарственных препаратов

 

СаНПиН № 4088-86

Санитарные нормы микроклимата производственных помещений*

31.03.86 г.

СП

№ 4156-86

Санитарные                           правила промышленности

для

нефтяной

 

СП

№ 4428-87

Методические указания по совершенст- вованию государственного предупреди- тельного санитарного надзора за проек- тированием цехов и участков сварки,

разработкой технологических процессов и оборудования для сварочного произ- водства

 

СП № 4542-87

Санитарные   правила    для                          животновод- ческих предприятий

 

СаНПиН 4630-88

Санитарные   правила   и   нормы                         охраны поверхностных вод от загрязнения

 

СаНПиН 4631-88

Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения

 

СП № 4719

Санитарные правила устройства, обору- дования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ

 

СП № 4723-88

Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения

 

СП № 4783-88

Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке

 

СП № 4948-89

Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки

 

СП № 5047-89

Санитарные правила по гигиене труда для обувных предприятий

 

           

 

СП № 5160-89

Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием)

 

СП № 5182-90

Санитарные     правила     для                            швейного производства

 

СП № 5183-90

Санитарные     правила     для                           литейного производства (заводов, цехов, участков)"

 

СП № 5199-90

Санитарные правила при производстве синтетических моющих средств

 

СП № 5206-90

Санитарные правила для катализатор-ных производств нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

 

СП № 5781-91

Санитарные   правила   для                          предприятий продовольственной торговли

 

СП № 5791-91

Санитарные     правила     и      нормы                        по устройству       и                         эксплуатации        теплиц       и

тепличных комбинатов

 

СанПин 42-125-

4148-86

Санитарно-гигиенические правила и

нормы производства и реализации игр и игрушек

 

СанПин 42-125-

4437-87

Устройство, содержание, и организация режима детских

санаториев

 

СанПин 42-129-

11-4090-86

Рентгенологические отделения (кабинеты). Санитарно-гигиенические

нормы

 

СанПин 42-129-

11-4140-86

Лаборатории радиоизотопной

диагностики. Санитарно-гигиенические нормы

 

 

4. Smeta normaları

 

 

4.1. Ümumi smeta normativ sənədləri

 

 

4.1.1. Tikinti və xüsusi tikinti işləri üzrə Dövlət Element Smeta Normaları

(DESN) 

 

DESN-91-02-01- 2021-D1

Torpaq işləri

Azərbaycan Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilb

DESN-91-02-02- 2021-D1

Dağ-mədən işləri

Azərbaycan Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilb

DESN-91-02-03- 2021-D1

Qazma-partlayış işləri

-“-


 

DESN-91-02-04- 2021-D1

Quyular (Kitab 1; kitab 2)

-“-

DESN-91-02-05- 2021-D1

Svaylama işləri. Endirilən quyular. Qruntların bərkidilməsi (Kitab 1; kitab 2)

-“-

DESN-91-02-06- 2021-D1

Monolit beton və dəmir-beton konstruksiyaları

-“-

DESN-91-02-07- 2021-D1

Yığma beton və dəmir-beton konstruksiyaları

-“-

DESN-91-02-08- 2021-D1

Kərpic və blokdan konstruksiyalar

-“-

DESN-91-02-08-ə- 2021-D1

Mişarlanmış əhəng daşından və digər inşaat materiallarından iş növləri və konstruksiyalar

-“-

DESN-91-02-09- 2021-D1

Tikinti metal konstruksiyaları

-“-

DESN-91-02-10- 2021-D1

Ağac konstruksiyaları

-“-

DESN-91-02-11- 2021-D1

Döşəmələr

-“-

DESN-91-02-12- 2021-D1

Dam örtükləri

-“-

DESN-91-02-13- 2021-D1

Tikinti konstruksiyalarının və avadanlıqlarının korroziyadan mühafizəsi

-“-

DESN-91-02-14- 2021-D1

Kənd tikililərində konstruksiyalar

-“-

DESN-91-02-15- 2021-D1

Tamamlama işləri

-“-

DESN-91-02-16- 2021-D1

Daxili boru kəmərləri

-“-

DESN-91-02-17- 2021-D1

Su kəməri və kanalizasiya – daxili qurğular

-“-

DESN-91-02-18- 2021-D1

İstilik təchizatı-daxili qurğular

-“-

DESN-91-02-19- 2021-D1

Qaz təchizatı-daxili qurğular

-“-

DESN-91-02-20- 2021-D1

Hava ventilyasiyası və kondisiyalaşdırılması

Azərbaycan Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilb

DESN-91-02-21- 2021-D1

Müvəqqəti yığılan - sökülən bina və qurğular

-“-

DESN-91-02-22- 2021-D1

Su kəməri. Xarici xətlər

-“-

DESN-91-02-23- 2021-D1

Kanalizasiya-xarici şəbəkələr

-“-


 

DESN-91-02-24- 2021-D1

İstilik təchizatı və qaz kəmərləri-xarici xətlər (Kitab 1; kitab 2)

-“-

DESN-91-02-25- 2021-D1

Magistral və mədən boru kəmərləri

-“-

DESN-91-02-25D- 2021-D1

Sualtı boru kəmərlərinin çəkilməsi

-“-

DESN-91-02-26- 2021-D1

İstilik izolyasiya işləri

-“-

DESN-91-02-27- 2021-D1

Avtomobil yolları

-“-

DESN-91-02-28- 2021-D1

Dəmir yolları

Azərbaycan Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilb

DESN-91-02-29- 2021-D1

Tunellər və metropolitenlər (Kitab 1; kitab 2)

-“-

DESN-91-02-30- 2021-D1

Körpülər və borular

-“-

DESN-91-02-31- 2021-D1

Aerodromlar

-“-

DESN-91-02-32- 2021-D1

Tramvay yolları

-“-

DESN-91-02-33- 2021-D1

Elektrik ötürücü xətləri (Kitab 1)

-“-

DESN-91-02-34- 2021-D1

Rabitə, radioyayım və televiziya                                                          qurğuları (Kitab 2)

-“-

DESN-91-02-35- 2021-D1

Dağ-keçid işləri

-“-

DESN-91-02-36- 2021-D1

Hidrotexniki qurğuların torpaq konstruksiyaları

-“-

DESN-91-02-37- 2021-D1

Hidrotexniki qurğuların beton və dəmir-beton konstruksiyaları (Kitab 1; kitab 2)

-“-

DESN-91-02-38- 2021-D1

Hidrotexniki qurğuların daş konstruksiyaları (Kitab 1; kitab 2)

-“-

DESN-91-02-39- 2021-D1

Hidrotexniki qurğuların metal konstruksiyaları (Kitab 1; kitab 2)

Azərbaycan Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01-

002 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilb

DESN-91-02-40- 2021-D1

Hidrotexniki qurğuların ağac konstruksiyaları

-“-

DESN-91-02-41- 2021-D1

Hidrotexniki qurğularda hidroizolyasiya işləri

-“-

DESN-91-02-42- 2021-D1

Sahilbərkitmə işləri

-“-

DESN-91-02-43- 2021-D1

Slip və stapellərin gəmidaşıma yolları

-“-


 

DESN-91-02-44- 2021-D1

Sualtı (dalğıc) tikinti işləri

-“-

DESN-91-02-45- 2021-D1

Sənaye sobaları və boruları

-“-

DESN-91-02-46- 2021-D1

Bina və qurğuların yenidən qurulması ilə bağlı işlər

-“-

DESN-91-02-47- 2021-D1

Yaşıllaşdırma. Qoruyucu meşəsalma

Azərbaycan Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilb

DESN-91-02-48- 2021-D1

Neft və qaz quyuları

-“-

DESN-91-02-49- 2021-D1

Dəniz şəraitində neft və qaz quyuları

-“-

DESN-91-02-50- 2021-D1

Kran gəmilərinin köməyi ilə metal

konstruksiyaların quraşdırılması

-“-

DESN-91-02-51- 2021-D1

Stasionar dəniz özüllərinin tikintisi

-“-

DESN-91-02-52- 2021-D1

Estakada və estakadayanı meydançaların tikintisi

-“-

DESN-91-02-53- 2021-D1

Dənizdə estakada və estakadayanı meydançalarda boru kəmərlərinin çəkilməsi

-“-

DESN-91-02-54- 2021-D1

Dənizdə və quruda metalkonstruksiyalarda korroziya əleyhinə mühafizə işləri

-“-

DESN-91-02-55- 2021-D1

Dərin dəniz özüllərinin tikintisi

-“-

DESN-91-02-56- 2021-D1

Sualtı texniki dalğıc işləri

-“-

 

4.1.2. Avadanlığın quraşdırılması üzrə Dövlət Element Smeta Normaları

(DESNq) 

 

DESNq-91-03-01- 2021-D1

Metal emalı avadanlıqları

Azərbaycan Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilb

DESNq-91-03-02- 2021-D1

Ağac emalı avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-03- 2021-D1

Qaldırıcı nəqliyyat avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-04- 2021-D1

Doğrayıb-üyütmə,                                          zənginləşdirmə                                  və aqlomerasiya avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-05- 2021-D1

Çəki avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-06- 2021-D1

İstilik-güc avadanlıqları

-“-


 

DESNq-9-03-07- 2021-D1

Kompressor qurğuları, nasos və ventilyatorlar

-“-

DESNq-91-03-08- 2021-D1

Elektrik texniki qurğular (Kitab 1; kitab 2)

-“-

DESNq-91-03- 8D- 2021-D1

Dənizdə elektrik-quraşdırma işləri

-“-

DESNq-91-03-09- 2021-D1

Elektrik sobaları

-“-

DESNq-91-03-10- 2021-D1

Rabitə avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-11- 2021-D1

Cihazlar,    avtomatlaşdırma   və    hesablama texnikası vasitələri

-“-

DESNq-91-03-12- 2021-D1

Texnoloji boru kəmərləri

-“-

DESNq-91-03-14- 2021-D1

Yayma istehsal avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-15- 2021-D1

Qazların təmizlənməsi üçün avadanlıqlar

-“-

DESNq-91-03-16- 2021-D1

Qara metallurgiya müəssisələrinin avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-17- 2021-D1

Əlvan metallurgiya müəssisələrinin avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-18- 2021-D1

Kimya və neft emalı sənayesi müəssisələrinin avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-20- 2021-D1

Dəmir yolu nəqliyyatında siqnallaşdırma, mərkəzləşdirmə, blokirovka və kontakt şəbəkələrinin avadanlıqları

Azərbaycan Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilb

DESNq-91-03-21- 2021-D1

Metropoliten və tunel avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-22- 2021-D1

Su-elektrik      stansiyaları     və                        hidrotexniki qurğuların avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-23- 2021-D1

Elektrotexnika sənayesi müəssisələrinin avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-24- 2021-D1

Tikinti materialları sənayesi müəssisələrinin avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-26- 2021-D1

Toxuculuq sənayesi müəssisələrinin avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-27- 2021-D1

Poliqrafiya sənayesi müəssisələrinin avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-28- 2021-D1

Yeyinti sənayesi müəssisələrinin avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-29- 2021-D1

Teatr-tamaşa müəssisələrinin avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-30- 2021-D1

Taxıl anbarları və taxıl emalı müəssisələrinin avadanlıqları

-“-


 

DESNq-91-03-31- 2021-D1

Kinomatoqrafiya müəssisələrinin avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-32- 2021-D1

Elektron sənayesi və rabitə vasitələri sənayesi müəssisələrinin avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-33- 2021-D1

Yüngül sənaye müəssisələrinin avadanlıqları

Azərbaycan Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilb

DESNq-91-03-34- 2021-D1

Tibb sənayesi müəssisələrinin və səhiyyə idarələrinin avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-35- 2021-D1

Kənd təsərrüfatı istehsalat avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-36- 2021-D1

Məişət    xidməti    və   kommunal               təsərrüfatı müəssisələrinin avadanlıqları

-“-

DESNq-91-03-37- 2021-D1

Ümumi təyinatlı avadanlıqlar

-“-

DESNq-91-03-38- 2021-D1

İstehsalat   baza    şəraitində   texnoloji                   metal konstruksiyaların hazırlanması

-“-

DESNq-91-03-39- 2021-D1

Quraşdırma qaynaq birləşmələrinə nəzarət

-“-

DESNq-91-03-40- 2021-D1

Material resurslarının və avadanlığın Dövlət Element         Smeta                   normalarında                   nəzərdə

tutulduğundan əlavə yerdəyişdirilməsi

-“-

 

4.1.3. Avadanlığın əsaslı təmiri üçün Dövlət Element Smeta Normaları

(DESNqt) 

 

DESNqt-91-06-01- 2021-D1

Liftlərin  avadanlığının  modernləşdirilməsi               və əsaslı təmiri

Azərbaycan Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilb

DESNqt 91-06-02- 2021-D1

Boru kəmərlərinin armaturlarının yoxlanılması

-“-

 

4.1.4. Buraxılış-sazlama işləri üzrə Dövlət Element Smeta Normaları

(DESNb) 

 

DESNb-91-04-01- 2021-D1

Elektrotexniki qurğular

Azərbaycan Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilb

DESNb-91-04-02- 2021-D1

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri

-“-

DESNb-91-04-03- 2021-D1

Havanın ventilyasiya və kondisiyalaşdırılma sistemləri

-“-

DESNb-91-04-04- 2021-D1

Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqları

-“-


 

DESNb-91-04-05- 2021-D1

Metal emalı avadanlıqları

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilb

DESNb-91-04-06- 2021-D1

Soyuducu və kompressor qurğuları

-“-

DESNb-91-04-07- 2021-D1

İstilik enerji avadanlıqları

-“-

DESNb-91-04-08- 2021-D1

Ağac emalı avadanlıqları

-“-

DESNb-91-04-09- 2021-D1

Su təchizatı və kanalizasiya qurğuları

-“-

DESNb-91-04-16- 2021

Dəmiryolu     nəqliyyatında                      avtomatika         və telemexanika qurğuları

Azərbaycan Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilb

 

4.1.5. Təmir-tikinti işləri üzrə Dövlət Element Smeta Normaları (DESNt)

 

DESNt-91-04-51- 2021-D1

Torpaq işləri

Azərbaycan Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilb

DESNt-91-04-52- 2021-D1

Özüllər

-“-

DESNt-91-04-53- 2021-D1

Divarlar

-“-

DESNt-91-04-54- 2021-D1

Örtüklər

-“-

DESNt-91-04-55- 2021-D1

Arakəsmələr

-“-

DESNt-91-04-56- 2021-D1

Oyuqlar

-“-

DESNt-91-04-57- 2021-D1

Döşəmələr

-“-

DESNt-91-04-58- 2021-D1

Damlar, dam örtükləri

-“-

DESNt-91-04-59- 2021-D1

Pilləkənlər, artırmalar

-“-

DESNt-91-04-60- 2021-D1

Soba işləri

-“-

DESNt-91-04-61- 2021-D1

Suvaq işləri

Azərbaycan Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01-

002 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilb


 

DESNt-91-04-62- 2021-D1

Rəngsazlıq işləri

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilb

DESNt-91-04-63- 2021-D1

Şüşə, divar kağızı və üzləmə işləri

-“-

DESNt-91-04-64- 2021-D1

Yapma işləri

-“-

DESNt-91-04-65- 2021-D1

Daxili sanitar-texniki işləri

-“-

DESNt-91-04-66- 2021-D1

Xarici mühəndis şəbəkələri

-“-

DESNt-91-04-67- 2021-D1

Elektrik- quraşdırma işləri

-“-

DESNt-91-04-68- 2021-D1

Abadlaşdırma

-“-

DESNt-91-04-69- 2021-D1

Digər təmir-tikinti işləri

-“-

DESNt-91-04-70- 2021-D1

Dəniz estakadalarının, özüllərinin və sualtı boru kəmərlərinin kompleks təmiri

-“-

 

4.1.6. Mədəni irs obyektlərində (daşınmaz tarix və mədəniyyət

abidələrində) təmir-bərpa işləri üzrə

Dövlət Element Smeta Normaları (DESNtb)

 

DESNtb-91-04-01- 2022

Mədəni irs obyektləri zonalarında memarlıq- arxeoloji torpaq işləri

Azərbaycan Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilb

DESNtb-91-04-02- 2022

But daşından olan bünövrələrin və konstruksiyaların bərpası və yenidən qurulması

-“-

DESNtb-91-04-03- 2022

Kərpic    tikintilərinin    bərpası               və                   yenidən qurulması

-“-

DESNtb-91-04-04- 2022

Təbii daşdan bəzək strukturlarının bərpası və yenidən qurulması

-“-

DESNtb-91-04-05- 2022

Taxta konstruksiyalar və detalların bərpası və yenidən qurulması

-“-

DESNtb-91-04-06- 2022

Dam örtüyünün bərpası və yenidən qurulması

-“-

DESNtb-91-04-07- 2022

Metal        konstruksiyaların        və                  bəzək elementlərinin bərpası və yenidənqurulması

-“-

DESNtb-91-04-08- 2022

Suvağın bərpası və yenidənqurulması

-“-


 

DESNtb-91-04-09- 2022

Süni mərmərdən olan üzlüklərin bərpası və yenidən qurulması

-“-

DESNtb-91-04-10- 2022

Fasadların və interyerin rəng qatının bərpası və yenidənqurulması

-“-

DESNtb-91-04-11- 2022

Keramik dekor elementlərinin bərpası və yenidənqurulması

-“-

DESNtb-91-04-12- 2022

Memarlıq yapma dekor elementlərinin bərpası və yenidənqurulması

Azərbaycan Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilb

DESNtb-91-04-13- 2022

Ağac     üzərində      oymanın              bərpası       və yenidənqurulması

-“-

DESNtb-91-04-14- 2022

Mebellərin bərpası

-“-

DESNtb-91-04-15- 2022

Parket          döşəmənin                     bərpası                və yenidənqurulması

-“-

DESNtb-91-04-16- 2022

Əlvan metallardan bədii məmulatların yenidən qurulması

-“-

DESNtb-91-04-17- 2022

Metal konstruksiyalarda döymə və naxışlama işləri

-“-

DESNtb-91-04-18- 2022

Naxışlanmış səthlərin bərpası

-“-

DESNtb-91-04-19- 2022

Yumşaq mebellərin bərpası-tamamlama və üzləmə işləri

-“-

DESNtb-91-04-20- 2022

Qızıl səthlərin bərpası və yenidənqurulması

-“-

DESNtb-91-04-21- 2022

Müxtəlif işlər

-“-

DESNtb-91-04-22- 2022

Pəncərə və qapı cihazlarının bərpası və yenidənqurulması

-“-

DESNtb-91-04-23- 2022

Parça və qobolenlərin bərpası və yenidənqurulması

-“-

DESNtb-91-04-24- 2022

Bədii toxunmaların bərpası

-“-

DESNtb-91-04-25- 2022

Qalvanik üsulla metal məmulatlarının bədii işlənməsi

-“-

DESNtb-91-04-26- 2022

Əlvan metal və büllur asmalardan dekorativ tətbiqi incəsənət obyektlərinin bərpası və yenidənqurulması

Azərbaycan Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilb

DESNtb-91-04-27- 2022

Dekorativ tətbiqi sənət əsərlərinin bərpası və yenidənqurulması

-“-


 

DESNtb-91-04-28- 2022

Monumental     və     dəzgah                          boyakarlığının bərpası

-“-

DESNtb-91-04-29- 2022

Memarlıq abidələrində tam və qismən itirilmiş dekorativ tətbiqi monumental boyakarlığın bərpası

-“-

DESNtb-91-04-30- 2022

Mozaikanın bərpası və yenidənqurulması

-“-

DESNtb-91-04-31- 2022

Dekorativ tətbiqi incəsənət əşyaları kəhrəba dəstinin bərpası və yenidən qurulması

-“-

 

4.1.7. Metodiki və digər normativ sənədlər 

 

Tikinti, quraşdırma, xüsusi tikinti və buraxılış-

Azərbaycan Respublikası

sazlama işləri üçün Dövlət Element Smeta Normalarının hazırlanması qaydaları haqqında metodik göstərişlər

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin

2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilb

Tikintidə       tətbiq       edilən                     materialların,

 

məmulatların,                             konstruksiyaların,                         mebel-

 

inventar     və    avadanlıqların                  cari  smeta

-“-

qiymətləri  toplularının,  bina  və  qurğuların

tikintisi və əsaslı təmiri üçün yükdaşımaların

 

cari smeta qiymətləri toplularının işlənilməsi

 

üzrə metodik göstərişlər

 

Tikintidə smeta gəlirinin səviyyəsinin təyini

-“-

üzrə metodik göstərişlər

 

Tikintidə üstəlik xərclərin təyini üzrə metodik

-“-

göstərişlər

 

Tikintidə       material       sərfi                     normalarının

-“-

hazırlanması qaydaları

 

Tikintidə istifadə olunan resursların cari

 

qiymətlərinin monitorinqinin aparılması, tikinti

-“-

maşınlarının və avtonəqliyyat vasitələrinin

istismarının cari smeta qiymətləri toplularının

 

tərtibi üzrə metodik göstərişlər

 

Azərbaycan Respublikası ərazisində tikinti

-“-

məhsulunun dəyərinin təyin edilməsi

 

metodikası

 

Tikinti üçün yükdaşımaların Respublika smeta

-“-

qiymətlərinin                            müəyyənləşdirilməsi                    üzrə

 

normativlər    toplusu.    I                       hissə.                       Avtomobil

 

nəqliyyatı ilə yükdaşımalar

 

Tikinti üçün yükdaşımaların Respublika smeta

Azərbaycan Respublikası

qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi üzrə normativlər toplusu. II hissə. Dəniz şəraitində tikinti üçün yükdaşımalar

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin

2022-ci il 7 iyun tarixli, 20/01- 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilb


 

 

Tikintidə üstəlik xərclərin normativləri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 25 may tarixli 150 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilib (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 28 noyabr tarixli 422 nömrəli qərarı ilə edilmiş dəyişikliklərlə)

 

 

Tikintidə smeta gəlirinin normativləri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 25 may tarixli 150 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilib (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 28 noyabr tarixli 422 nömrəli qərarı ilə edilmiş

dəyişikliklərlə)

 

Tikilməkdə olan müəssisələrin və digər obyektlərin müdiriyyətinin (texniki nəzarətin) saxlanılması xərclərinin smeta normativləri”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 25 may tarixli 150 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilib

 

Nəzərdə tutulmamış işlər və xərclər üzrə ehtiyat vəsaitinin səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün normativlər

-“-

 

Müəllif nəzarəti üzrə vəsaitin miqdarının təyin edilməsi üçün normativlər

-“-

 

Küləyin təsiri ilə əlaqədar olan xərclərin təyin edilməsi üçün normativlər

-“-

 

Müvəqqəti bina və qurğuların tikintisi üzrə sərflərin smeta normaları toplusu

-“-

 

Tikinti-quraşdırma işlərinin qış vaxtında yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olan əlavə xərclərin smeta normaları toplusu

-“-

-

Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yollarının tikintisinə və təmirinə vəsait qoyuluşunun sahə daxili

Normaları

Azərbaycan Respublikası-nın “Azəravtoyol” Dövlət Şirkəti tərəfindən 07.04.97-ci il tarixdə təsdiq edilib

5. Tikintidə maddi və əmək vəsaitlərinin xərclənmə normaları

(Tikinti, quraşdırma və təmir-tikinti işləri üçün sahə norma və qiymətləri daxil olmaqla)

5.1. İnşaat avadanlığı, alətləri və mexanizmlərinə

olan tələbat normaları

СН 494-77

Нормы потребности в строительных машинах

 

СНиП 5.02.02-86

Нормы потребности в строительном инструменте

 


 

5.2. Layihə-axtarış işlərinin normalaşdırılması və haqqının ödənilməsi

-

Положение о порядке выплаты едино- временного вознаграждения за выслугу лет работникам проектных, изыскатель- ских и проектно-изыскательских органи- заций

1985-ci ildə təsdiq edilib

 

Tikinti üçün layihə və axtarış işlərinin qiymətlər topluları:

 

 

Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства

1981-ci ildə təsdiq edilib БСТ-1990-cı il 5 və 6 №-də verilmiş əlavələri və SSRİ Dövləttikintikomun 25.12.90- cı il tarixli, 21D №-li məktubu ilə 01.01.90-cı ildən qüvvəyə minmiş düzəliş nəzərə alınmaqla

 

Сборник цен на проектные работы для строительства

1987-ci ildə təsdiq edilib

-

“Tikinti     üçün     layihə     işlərinə                qiymətlər toplusunun tətbiqi üzrə Ümumi göstərişlər”

“Общие указания по

применению Сборника цен на проектные работы для строительства” əvəzinə.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 12.06.2012-ci il tarixli 03 № qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

Раздел 1. Электроэнергетика

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Energetika Nazirliyinin 14.07.88-ci il tarixli, 8a№-li protokolu ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

 

Раздел 2. Нефтяная промышленность

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyinin 07.06. 89-cu il tarixli, 271№-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

 

Раздел   3.               Нефтеперерабатывающая               и нефтехимическая промышленность

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Neft Kimya Sənayesi Nazirliyinin

17.02. 89-cu il tarixli, 102№-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri

nəzərə almaqla


 

Раздел 4. Газовая промышленность

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinin 29.06. 88-ci il tarixli, 26№-li qərarı ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел 5. Угольная промышленность

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Daş Kömür Nazirliyinin 09.08.88- ci il tarixli, 172№-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел 6. Чёрная металлургия

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Qara Metallurgiya Nazirliyinin 28.06.88-ci il tarixdə təsdiq olunmuş dəyişiklik-ləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел 7. Цветная металлургия

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Əlvan Metallurgiya Nazirliyinin 10.02.89-cu il tarixli, 36№-li protokolu ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел 8. Горнорудная промышленность

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Əlvan Metallurgiya Nazirliyi- nin 10.02.89-cu il tarixli, 36№-li protokolu, SSRİ Qara Metallurgiya Nazirliyinin 28.06.88-ci il tarixdə və SSRİ İnşaat materialları Nazirliyi- nin 02.02.89-cu il tarixli, 37№-li əmri ilə təsdiq olun- muş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел 9. Химическая промышленность

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Kimya Sənayesi Nazirliyinin 12.08.

88-ci il tarixdə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел 10. Производство минеральных удобрений

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Mi- neral Gübrə Nazirliyinin 27.06.88-ci il tarixli, 2-17№-li protokolu təsdiq olunmuş

dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla


 

Раздел   11.    Энергетическое   машиност- роение

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Ağır Maşınqayırma Nazirliyinin 20.10.88-ci il tarixli protokolu təsdiq olunmuş dəyişik-likləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел    12.    Тяжёлое    и                 транспортное машиностроение

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Ağır Maşınqayırma Nazirliyinin 20.10.88-ci il tarixli protokolu təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел 13. Электротехническая промыш- ленность

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Elektrotexnika Sənayesi Nazirliyinin 28.06.88-ci il tarixli, 1№-li protokolu ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел 14. Химическое и нефтяное машиностроение

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Ağır Maşınqayırma Nazirliyinin 01.07.88-ci il tarixdə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел 15. Станкостроительная и

инструментальная промышленность

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Elektrotexnika Sənayesi Nazirliyinin 28.06.88-ci il tarixli, 25№-li protokolu ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел 16. Производство продукции общемашиностроительного применения

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Dəzgahqayırma Sənayesi Nazirliyinin 15.12.88-ci il tarixli, 25№-li protokolu ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел 17. Приборостроение

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Ci- hazqayırma Sənayesi Na- zirliyinin 01.12.88-ci il tarixli, 281-88№-li protokolu ilə

təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla


 

Раздел 18. Автомобильная и подшипни- ковая промышленность

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Avtomobil Sənayesi Nazir- liyinin 29.10.88-ci il tarixdə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел 19. Тракторное и

сельскохозяйственное машиностроение

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Kənd Təsərrüfatı Maşınqayırma Sənayesi Nazirliyinin 20.10.88-ci ci il tarixli, MM- 84№-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел 20. Машиностроение для

животноводства и кормопроизводства

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Kənd Təsərrüfatı Maşınqayırma Sənayesi Nazirliyinin 20.10.88-ci ci il tarixli, MM- 84№-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел 21. Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Yol Tikinti Maşınqayırma Na- zirliyinin 27.03.89-cu ci il tarixli, 142№-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел    23.    Ремонтные    предприятия угольной промышленности

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Daş Kömür Sənayesi Nazirliyinin 20.06.88-ci il tarixli, 3-13- 18/603№-li məktubu ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел 24. Заводы по ремонту подвижного состава, стрелочные и электротехнические

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Sərnişin Nəqliyyatı Nazir- liyinin 14.09.88-ci il tarixli, A- 3058U№-li fərmanlı ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел 25. Заводы строительных металлоконструкций

1987-ci ildə təsdiq edilib. БСТ-1989-cu il 8№-də

verilmiş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla


 

Раздел 26. Лесная и деревообрабаты- вающая, целлюлозно-бумажная про- мышленность

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Meşə Sənayesi Nazirliyinin 13.09. 88-ci il tarixli protokolu ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел    27.    Промышленность                  строи- тельных мaтериалов

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ İnşaat Materialları Nazirliyinin 02.02.89-cu il tarixli, 37 №-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел 28. Лёгкая и текстильная промышленность

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Yüngül Sənayesi Nazirliyinin 09.09.88-ci il tarixli, ОP-01- 73/10820 №-li məktubu ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел 29. Рыбная промышленность

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Balıq Təsərrüfatı Nazirliyinin 15.07.88-ci il tarixli, 324 №-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел   30.    Медицинская   и                микробио- логическая промышленность

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Tibbi və Biologiya Sənayesi Nazirliyinin 01.12.88-ci il tarixdə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел   31. Предприятия                 агропромыш- ленного комплекса

Часть I Часть II

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Dövlət Aqrar Sənaye Komitəsinin 27.03.89-cu il tarixdə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел   32.    Мукомольно-крупяная                ком- бикормовая промышленность

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Taxıl Məhsulları Sənayesi Nazirliyinin 25.08.88-ci il tarixli, 75-25/4881 №-li məktubu ilə təsdiq olun-muş dəyişiklikləri və əlavələri

nəzərə almaqla


 

Раздел 33. Лесное хозяйство

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Dövlət Meşə Komitəsinin 20.06.88-ci il tarixli, 17 №-li protokolu ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел 34. Водохозяйственное строи- тельство

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Su Təsərrüfatı Nazirliyinin 10.02.89-cu il tarixli 27№-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел 35. Предприятия морского транспорта

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Dəniz Donanması Nazirli- yinin 27.10.88-ci il tarixdə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел 36. Здания и сооружения воздушного транспорта

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Mülki Aviasiya Nazirliyinin 25.08. 88-ci il tarixli, 8-1-435№-li Fərmanı ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел 37. Связь

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Rabitə Nazirliyinin 16.09. 88- ci il tarixli, 382№-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел 38. Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт

1987-ci ildə təsdiq edilib. БСТ-1989-cu il 8№-də verilmiş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Tikinti üçün layihə işlərinə qiymətlər toplusu. “Rayon planlaşdırılması. Yaşayış məskənlə- rinin planlaşdırılması və tikintisi”

“Раздел 40. Районная

планировка. Планировка и застройка населённых

пунктов” əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və

Arxitektura Komitəsi Kolle- giyasının 12 iyun 2012-ci il

tarixli 03 № Qərarı ilə təsdiq edilib


 

Tikinti üçün layihə işlərinə qiymətlər toplusu “Yaşayış və ictimai binalar”

“Раздел 39. Жилые и гражданские здания” əvəzinə.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 12 iyun 2012-ci il tarixli 03 № Qərarı ilə təsdiq edilib

Раздел 41. Объекты обустройства геоло- гии

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Geologiya Nazirliyinin 22.11.89-cu il tarixli, 392№-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел    42.                 Предприятия                 торговли                 и общественного питания

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Ticarət Nazirliyinin 30.10. 88- ci il tarixli, 171 №-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел 43. Предприятия материально- технического снабжения сбыта

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Material və Texniki Təchizatı üzrə Dövlət Komitə-sinin 04.08.88-ci il tarixli, 383 №-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел 44. Здравоохранение

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin 25.07.88-ci il tarixli proto- kolu ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел 45. Высшие учебные заведения

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Ali Təhsili üzrə Dövlət Komi- təsinin 30.08.88-ci il tarixli 306 №-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел 46. Театрально-зрелищные пред- приятия

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Mədəniyyət Nazirliyinin 06.09.88-ci il tarixli 360 №-li əmri ilə təsdiq olunmuş

dəyişiklikləri nəzərə almaqla


 

Раздел 47.Объекты кинематографии

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Kinematoqrafiya Komitə- sinin 15.07.88-ci il tarixli protokolu ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел   48.                Полиграфическая                промыш- ленность

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Nəşriyyat Komitəsinin 28.06.88-ci il tarixli 232 №-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел 49. Водоснабжение и канализация

1987-ci ildə təsdiq edilib. БСТ-1989-cu il 8№-də verilmiş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел 50. Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и автозапра- вочные станции

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Dövlət Neft Məhsulları Komitəsinin 01.08.88-ci il tarixli, 133-29-2№-li mək- tubu ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел    51.     Научно-исследовательские учреждения

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Elmlər Akademiyasının 18.08.88-ci il tarixli, 10170- 1202 №-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел      52.                   Физкультурно-спортивные сооружения

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Dövlət İdman Komitəsinin

29.07. 88-ci il tarixli 311№-li veril-miş dəyişiklikləri və БСТ-1990-cı il 7№-də verilmiş düzəlişləri nəzərə almaqla

Раздел 53. Торфяная промышленность

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və RSFSR Yanacaq Sənayesi Nazir- liyinin 27.06.88-ci il tarixli protokolu ilə təsdiq olunmuş

dəyişiklikləri nəzərə almaqla


 

Раздел 54. Речной транспорт

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Çay Donanması Nazirliyinin 05.07.88-ci il tarixli, 1-78- 2971№-li məktubu ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел 55. Предприятия автомобильного транспорта

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və RSFSR Avtomobil Nəqliyyat Nazir- liyinin 29.06.88-ci il tarixdə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavələri nəzərə almaqla

Раздел 56. Коммунальное хозяйство

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və RSFSR Yaşayış və Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin 27.12.88-ci il tarixli, 355№-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел      57.                   Предприятия                   бытового обслуживания населения

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və RSFSR Məişət Xidməti Nazirliyinin 28.06.88-ci il tarixli, 15-23- 450 №-li məktubu ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел 58. Местная промышленность

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və RSFSR Yerli Sənayesi Nazirliyinin 28.06.88-ci il tarixli, 220№-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел 59. Защитные сооружения гражданской обороны

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və RSFSR Yaşayış və Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin 30.12.88-ci il tarixli, 365№-li əmri ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

Раздел 60. Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Ci- hazqayırma Nazirliyinin

06.04. 89-cu il tarixdə təsdiq

olunmuş dəyişiklikləri və əlavəlari nəzərə almaqla


 

 

Раздел 61. Газоочистительные и пылеу- лавливающие сооружения

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Kimya Maşınqayırma Nazirliyinin 01.07.88-ci il tarixdə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavəlari nəzərə almaqla

 

Раздел 62. Промышленные печи, суши- ла, дымовые и вентиляционные трубы, конструкции тепловой изоляции и антикорозийной защиты

1987-ci ildə təsdiq edilib.

 

Раздел 63. Заглублённые сооружения и конструкции, строительное водопони-

жение и дренаж

1987-ci ildə təsdiq edilib.

SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və SSRİ Xüsusi Quraşdırma və Tikinti Nazirliyinin 14.11. 88-ci il tarixdə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavəlari nəzərə almaqla

 

Раздел 64. Газооборудование и газо- снабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений, наружное электро- освещение

1987-ci ildə təsdiq edilib.

SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və Moskva şəhəri xalq deputatları

 

 

Sovetinin İcra Komitəsinin

21.08. 88-ci il tarixli, 1700- R№-li sərəncamı ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavəlari nəzərə almaqla nəzərə almaqla

 

Раздел 65. Городские инженерные сооружения и коммуникации

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ Dövləttikintikomu ilə razılaşdırılmış və Moskva şəhəri xalq deputatları Sovetinin İcra Komitəsinin

04.04. 89-cu il tarixli, 695-R

№-li sərəncamı ilə təsdiq olunmuş dəyişiklikləri və əlavəlari nəzərə almaqla

-

Временный ценник для определения стоимости работ по составлению территориальных комплексных схем охраны природы

1987-ci ildə təsdiq edilib. SSRİ    Dövlətplankomu              ilə razılaşdırılmış             SSRİ     Döv-

ləttikintikomun 1984-cü ildə təsdiq edilib

5.3. Tikintidə əməyin normalaşdırılması və ödənilməsi

-

Tikinti-quraşdırma və təmir-tikinti sahəsinə aid olan qulluqçu vəzfələrinin Vahid Tarif- İxtisas Sorğu Kitabçası (3-cü hissə)

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 19.06. 98-ci il tarixli, 13-9№-li qərarı ilə təsdiq edilib və Azərdövləttikintikomun

01.09.98-ci il tarixli, 95№-li əmrı ilə 01.01.99-cu il tarix-


 

 

 

 

dən respublika ərazisində qüvvəyə minib

-

Tikinti-quraşdırma və təmir-tikinti sahəsinə aid olan fəhlə peşələri və işlərin vəzfələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası (3-cü hissə)

 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 23.03.97-ci il tarixli, 16-4/1№- li qərarı ilə təsdiq edilib və Azərdövləttikin-tikomun 03.09.98-ci il tarixli, 98№-li əmrı ilə 01.01.99-cu il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

-

Каталог (ценник) сметных цен на строительные материалы, полуфабрика- ты, изделия и конструкции (реставра- ционно-восстановительных работ)

 

 

 

BÖLMƏ II

 

 

Tikinti və texnoloji layihələndirmə üzrə sahə və rəhbəredici normativ sənədlər

1. Tikintinin layihələndirilməsi və aparılmasına dair sahə normativ sənədləri

 

Avtomobil sənayesi üzrə:

 

 

ВСН 02-84

Отраслевые нормы временных нагрузок на каркасы (ригели) многоэтажных производственных зданий предприятий автомобильной промышленности

 

 

ВСН 03-85

Отраслевые нормы временных нагрузок на каркасы (ригели) многоэтажных производственных зданий предприятий автомобильной промышленности. Цехи крупного литья

 

 

РД 37.047.110-88

Общезаводские лаборатории предприя- тий автомобильной и подшипниковой промышленности

 

 

 

Kənd təsərrüfatı maşınqayırması üzrə:

 

 

-

Методические указания по разработке ТЭО (ТЭР) строительства нового, рас- ширения или реконструкции дейст- вующего предприятия машиностроения (в 4-х книгах)

 

 

 

Yanğın təhlükəsizliyi üzrə:

 

 

ППБ-05-86

Правила   пожарной   безопасности                   при производстве                   строительно-монтажных

работ

 

 


 

-

Правила и порядок рассмотрения и согласования органами госпожнадзора проектной документации на строи- тельство предприятий, зданий и соору- жений

РД 34.03.301-87

Правила   пожарной   безопасности   для энергетических предприятий (ППБ 139-

87)

 

Mülki aviasiya üzrə:

ВСН 8-86

Нормы проектирования светосигналь- ного электрического оборудования сис- тем посадки воздушных судов в аэропортах

ВСН 14-85

Ведомственные строительные нормы на нагрузки от технологического оборудо- вания на ригели перекрытий зданий предприятий гражданской авиации

ВСН 1.02.01-85

Ведомственные строительные нормы по выбору площадок для строительства аэропоров и вертолетных станций гражданской авиации

 

Səhiyyə sahəsi üzrə:

-

Перечень взрыво-, взрывопожаро- и пожароопасных производственных и складских помещений вновь соору- жаемых и реконструируемых объектов

 

лечебно-профилактических    сооружений (3-я редакция)

 

Metallurgiya sahəsi üzrə:

СН 01-78

Инструкция по проектированию и изго- товлению баковой аппаратуры из армополимербетона

ВСН 05-82

Правила приемки в эксплуатацию закон- ченных строительством объектов горнодо-бывающих предприятий и других объектов цветной металлургии со специфическими условиями произ- водства продукции

ВСН 16-86

Отраслевые требования, предъявляе- мые к проектированию предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых с целью рационального и комплексного                       использования минерального сырья

ВСН 17-86

Требования к исходным данным для проектирования и строительства горно- обогатительных и горнометаллургичес- ких пред-приятияй


 

ВСН IV-02-86

Укрепненные нормативы затрат на запасные части, тару и упаковку оборудования и транспортные расходы по его доставке для предприятий цветной металлургии

РДП 15-88

Отраслевые руководящие указания по проектированию устройств (средств) связи и сигнализации на предприятиях цветной металлургии

РДП 23-89

Положение об оценке технического уровня и качества проектной докумен- тации на строительство, расширение и реконструкцию промышленных пред- приятий цветной металлургии

 

Tibb avadanlığı sənayesi üzrə:

ВСН 64-064-88

Инструкция по строительному проекти- рованию предприятий медицинской и микробиологической промышленности

 

Quraşdırma və xüsusi tikinti işləri üzrə:

ВСН 123-90

Инструкция по оформлению приемо- сдаточной документации по электромон- тажным работам

ВСН 141-80

Инструкция по поставке стальных конструкций заводами металлоконструк- ций

ВСН 161-82

Инструкция по составлению проектов производства работ на монтаж приборов и средств автоматизации

ВСН 164-82

Инструкция по проектированию и монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электро- технических устройств

ВСН 193-81

Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций

ВСН 210-80

Инструкция по монтажу лифтов

ВСН 309-84

Проектирование и устройство набивных свай по вибрационной технологии

ВСН 353-86

Проектирование и применение воздухо- водов из унифицированных деталей

ВСН 381-85

Инструкция о составе и оформлении электротехнических рабочих чертежей для промышленного строительства

ВСН 395-85

Монтаж технологического оборудования прокатных станов

ВСН 396-85

Монтаж технологического оборудования сталеплавильных цехов


 

ВСН 411-80

Инструкция по монтажу смазочных гидравлических и пневматических сис- тем общепромышленного применения

ВСН 413-80

Инструкция     по     монтажу     подъемно- транспортного оборудования

ВСН 427-81

Инструкция по сварке стальных

конструкций порошковой проволокой ППВ-5

ВСН 429-81

Инструкция по проектированию футеровок промышленных печей из огнеупорных волокнистых материалов

ВСН 430-82

Инструкция по возведению монолитных железобетонных труб и башенных градирен

ВСН 431-82

Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве Сборник 54. Заготовка деталей и узлов для санитарно-технических систем

ВСН 433-82

Инструкция по полуавтоматической сварке порошковой проволокой монтаж- ных соединений стальных конструкций производственных зданий и сооружений

ВСН 437-83

Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Электромонтажные работы (электро- освещение и проводки сильного тока)

ВСН 438-83

Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Теплоизоляционные работы

ВСН 440-83

Инструкция по монтажу технологических трубопроводов из пластмассовых труб

ВСН 462-85

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования заливочным пенопо- лиуретаном

ВСН 467-85

Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Монтаж стальных конструкций резервуа- ров и газгольдеров

ВСН 471-86

Правила совмещенного производства монтажных и строительных работ при сооружении птицефабрик

ВСН 478-86

Производственная документация по монтажу технологического оборудова- ния и технологических трубопроводов

 

Dəniz donanması üzrə:

ВСН 3-80

Инструкция по проектированию морских причальных сооружений


 

ВСН 5-84

Применение природного камня в морском гидротехническом строитель-стве

ВСН 10-86

Перечень предприятий, зданий и поме- щений, подлежащих оборудованию системой автоматической охранной сигнализации

ВСН 12-87

Причальные комплексы для перегрузки нефти и нефтепродуктов. Противо-

пожарная защита. Нормы проектирования

 

Neft və qaz sənayesi üzrə:

ВСН 1-75

Правила приёмки в эксплуатацию закон- ченных строительством объектов произ- водственного назначения нефтяной промышленности

ВСН 20-78

Инструкция по определению оптималь- ного направления трасс при

проектировании магистральных трубо- проводов с помощью ЭВМ

ВСН 22-79

Временные указания по составлению схем развития и размещения нефтяной промышленности нефтедобывающего района

ВСН 31-81

Инструкция по производству строитель- ных работ в охранных зонах маги- стральных трубопроводов Министерства нефтяной промышленности

ВСН 34-82

Отраслевые нормы проектирования искусственного освещения предприятий нефтяной промышленности

ВСН 39-86

Инструкция о составе, порядке раз- работки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство скважин на нефть и газ

ВСН 39-1.06-84

Перечень технологического оборудования объектов основного

производства и обустройства нефтяных месторождений, подлежащих размещению на открытых площадках

ВСН 42-89

Бытовые помещения предприятий нефтяной промышленности

ВСН 51-3-85

Проектирование промысловых стальных трубопроводов

-

Инструкция по применению стальных труб в газовой и нефтяной

промышленности


 

ВСН 005-88

Ведомственные строительные нормы. Строительство промысловых трубопро- водов. Технология и организация

 

ВСН 006-88

Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка

 

ВСН 008-88

Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противо- коррозионная и тепловая изоляция

 

ВСН 009-88

Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрозащиты

ВСН 2-127-81,ВСН 158-83,

ВСН 174-84, ВСН 211-87, РД

102-013-83 və РД 102-014-83

əvəzinə

ВСН 010-88

Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных трубо- проводов. Подводные переходы

 

ВСН 011-88

Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание

 

ВСН 012-88

Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приёмка работ. Часть I.

 

ВСН 012-88

Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приёмка работ. Часть II. Формы документации и правила её оформления в процессе сдачиприёмки

 

ВСН 2-106-78

Инструкция по проектированию и расчету электрохимической защиты магистраль- ных трубопроводов и промышленных объектов

 

ВСН 51.3-85

Проектирование морских стационарных платформ

 

 

Sərnişin nəqliyyatı üzrə:

 

ВСН 12-82

Инструкция по производству и приёмке строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог устройством снабжения

 

ВСН 01-91

Железнодорожные вокзалы для пассажиров прямого сообщения. Нормы проектирования

 

ВСН ЦЛ-87

Ведомственные    строительные    нормы. Пригородные вокзалы. Нормы проекти-

рования

 


 

ЦУКС

Правила приёмки в эксплуатацию закон- ченных строительствомобъектов

железнодорожного транспорта и

метрополитенов. Положение о порядке проведения согласований с МПС при проектировании и строительстве объектов промышленного

железнодорожного транспорта

 

İnşaat materialları sənayesi üzrə:

ВСН 03-85

Ведомственные нормы продолжитель- ности реконструкции и технического перевооружения действующих пред- приятий промышленности строительных материалов

 

Balıq təsərrüfatı üzrə:

-

Правила приемки в эксплуатацию закон- ченных строительством объектов прудовых рыбоводных хозяйств

 

Rabitə sahəsi üzrə:

ВСН 1-77

Инструкция по проектированию молние- защиты радиообъектов

ВСН 45.122-77

Инструкция по проектированию искус- ственного освещения предприятий связи

ВСН 116-87

Инструкция по проектированию линей- нокабельных сооружений связи

ВСН 332-88

Инструкция по проектированию электро- установок предприятий и сооружений электросвязи, радиовещания и телеви- дения

ВСН 333-87

Инструкция по проектированию. Провод- ные средства и почтовая связь. Произ- водственные и вспомогательные здания

ВСН 600-81

Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения

ВСН 601-84

Ведомственные нормы допустимого шума на предприятиях связи

ВСН 604-III-87

Техника безопасности при строитель- стве сооружений связи

Часть III. Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений

ВСН 604-IV-87

Техника безопасности при строитель- стве сооружений связи

Часть IV. Техника безопасности при монтаже технологического оборудо- вания


 

П 68

Правила пересечения воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей с линиями электропередачи

ПУЭ “Правила устройства электроустановок” normativ sənədinə 11.4 və 11.5 fəsilləri altında əlavə olunub

ИП.1.069-2-87

Инструкция по разработке проектов организации строительства предприя-тий и сооружений проводных средств связи и радиосвязи

 

-

Optik kabellərin çəkilməsi, quraşdırılması, ölçülməsi və istismara verilməsi haqqında Müvəqqəti Təlimat

Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyinin 13.03. 2000-ci il tarixdə təsdiq edilib

 

Gəmiqayırma sahəsi üzrə:

 

ВСН 1.02.01-87

Сборник цен на проектные работы для строительства. Отраслевой раздел “Судостроительная промышленность”

 

ВСН 1.04.04-90

Нормы продолжительности реконструк- ции и технического перевооружения действующих предприятий отрасли. Судостроение и судоремонт

 

 

Nəqliyyat tikintisi sahəsi üzrə:

 

 

1. Mühəndis axtarışları və layihələndirmə

 

ВСН 63-76

Инструкция по расчёту ливневого стока воды с малых бассейнов

 

ВСН 156-88

Нормы по инженерно-геологическим изысканиям железодорожных, автодо- рожных и городских мостовых переходов

 

ВСН 208-89

Нормы по инженерно-геологическим изысканиям железных и автомобиль-ных дорог

 

 

2. Dəmir yollarının torpaq döşəməsi və üst qatının tikintisi

 

ВСН 94-77

Инструкция    по     устройству    верхнего строения железнодорожного пути

 

ВСН 178-91

Технические указания по проектирова- нию и производству буровзрывных работ при сооружении земляного полотна

 

ВСН 181-74

Технические указания по применению сборных решетчатых конструкций по укреплению конусов и откосов земляного полотна

 

ВСН 182-91

Нормы по изысканиям, проектированию и разработке притрассовых карьеров для железнодорожного и автодорожного строительства

 

ВСН 186-75

Технические    указания    по                           технологии сооружения железодорожного земля-ного

полотна

 


 

ВСН 205-87

Нормы на проектирование земляного полотна железных дорог из глинистых грунтов с применением геотекстиля

 

3. Dəmir yollarının elektrikləşdirilməsi

ВСН 3-69

Технические указания по проведению статических испытаний железобетонных опор контактной сети в производ- ственных условиях

ВСН 12-92

Инструкция по производству и приёмке строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства электроснабжения)

ВСН 116-65

Технические указания по технологии производства строительных и монтаж- ных работ при электрификации железных дорог (устройства энерго-снабжения)

ВСН 129-92

Правила производства работ по устройству автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте (СЦБ)

I. Кабельные работы (ВСН 129/I-80)

 

II. Монтаж устройств СЦБ (ВСН 129/II-92)

 

III.      Высоковольтн-сигнальные      линии автоблокировки (ВСН 129/III-74)

ВСН 141-90

Нормы проектирования конструкций кон- тактной сети

 

4. Dəmir və avtomobil yollarında süni qurğular.

ВСН 32-81

Инструкция по устройству гидро-

изоляций конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах

ВСН 81-80

Инструкция на изготовление, строитель- ство и засыпку сборных бетонных и

железобетонных водопропускных труб

ВСН 85-68

Технические указания по проекти- рованию и сооружению пролётных строений автодорожных и городских мостов с железобетонной плитой

проезжей части без оклеечной гидроизоляции

ВСН 86-83

Инструкция по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов

ВСН 98-74

Технические указания по проекти- рованию, изготовлению и монтажу составных по длине конструкций

железобетонных мостов


 

ВСН 144-76

Инструкция по проектированию соеди- нений на высокопрочных болтах в стальных конструкциях мостов

ВСН 163-69

Инструкция по технологии устройства соединений на высокопрочных болтах в стальных конструкциях мостов

ВСН 165-85

Устройство       свайных       фундаментов мостов (из буровых свай)

ВСН 167-70

Технические указания по проектиро- ванию подпорных стен для транспор- тного строительства

ВСН 169-80

Инструкция по технологии механизи- рованной и ручной сварки при заводском изготовлении стальных конструкций мостов

ВСН 173-70

Технические указания по технологии навесного монтажа металлических пролетных строений

ВСН 176-78

Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрирован- ных водопропускных труб (с допол- нениями № 1, 2)

ВСН 188-78

Инструкция по механической обработке сварных соединений в стальных конструкциях мостов

ВСН 191-79

Инструкция по машинной кислородной резке проката из углеродистой и низколегированной стали при заготовке деталей мостовых конструкций

 

5. Tunnellər və metropolitenlər

ВСН 48-65

Технические указания по сооружению бес-шовной обделки железнодорожных тоннелей

ВСН 104-79

Инструкция по проектированию и устройству гидроизоляции тоннелей метрополитенов, сооружаемых откры- тым способом

ВСН 126-90

Крепление выработок набрызг-бетоном и анкерами при строительстве транс- портных тоннелей и метрополетенов. Нормы проектирования и производства работ

ВСН 127-91

Нормы по проектированию и произ- водству работ по искусственному понижению уровня грунтовых вод при

сооружении тоннелей метрополитенов


 

ВСН 130-92

Правила производства и приемки работ по герметизации стыков и отверстий сборной тоннельнойобделки при закрытом способе строительства

ВСН 132-92

Правила производства и приемки работ по нагнетанию растворов за тоннельную обделку

ВСН 149-68

Технические указания на гидроизоляцию стыков сборной обделки тоннелей

метрополитенов быстрохватывающимся уплотняющим составом БУС

ВСН 160-69

Инструкция по геодезическим и марк- шейдерским работам при строительстве транспортных тоннелей

ВСН 162-69

Инструкция на тампонаж разведочных и стационарных скважин, пробуренных в процессе проведения инженерно-геоло- гических изысканий метрополитенов и горных тоннелей

ВСН 189-78

Инструкция по проектированию и произ- водству работ по искусственному замораживанию грунтов при строи- тельстве метрополитенов и тоннелей

ВСН 190-78

Инструкция по инженерно-геологичес- ким изысканиям для проектирования и строительства метрополитенов и горных железнодорожных тоннелей

ВСН 193-81

Инструкция по учёту сейсмических воздействий при проектировании горных транспортных тоннелей

 

6. Hidrotexniki qurğular

ВСН 34-82

Технические условия по производству и приёмке работ при возведении морских и речных портовых сооружений (главы I- XXII)

ВСН 118-74

Указания по обеспечению долговечнос-ти бетонных и железобетонных конст-рукций морских гидротехнических соору-жений

ВСН 183-74

Технические указания по проектиро- ванию морских берегозащитных соору- жений

ВСН 206-87

Параметры ветровых волн, воздейст- вующих на откосы берегозащитных сооружений


 

 

7. Avtomobil yolları

 

SİN 3.02-08

Ümumistifadədə olan avtomobil yollarında sərt olmayan yol geyimlərinin və süni qurğuların təmirlərarası xidmət müddətləri

Normaları

ВСН 41-88 əvəzinə

ВСН 46-83

Инструкция по проектированию дорож- ных одежд нежесткого типа

 

ВСН 123-77

Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими материалами

 

ВСН 139-80

Инструкция по строительству цементо- бетонных покрытий автомобильных дорог

 

ВСН 197-83

Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд

 

 

8. Digər sənədlər

 

ВСН 01-89

Ведомственные строительные нормы предприятий по обслуживанию автом- обилей

 

ВСН 150-68

Технические указания по повышению морозостойкости бетона транспортных сооружений

 

ВСН 199-84

Проектирование и строительство времен- ных посёлков транспортных строителей

 

ВСН 209-90

Ведомственные строительные нормы по технологии установки опор контактной сети и монтаж жестких поперечин с применением вертолётов

 

 

Energetika üzrə:

 

РД 34.21.122-87

Инструкция    по    устройству                         молниеза- щиты зданий и сооружений

 

ВСН 01-74

Указания по организации натурных наблююдений и исследований на строя- щихся гидротехнических сооружениях

 

ВСН 02-73

Указания по проектированию противо- фильтрационных устройств подземного контура бетонных плотин на скальных основаниях с трещинами тектонического происхождения

 

ВСН 02-74

Инструкция по определению прочности бетонных сооружений

 

ВСН 02-83

Ведомственные производственные нор- мы расхода материалов в строи-

тельстве.

Сборник 02. Монтаж стальных конструк- ций гидротехнических сооружений

 


 

ВСН 03-86

Ведомственные производственные нормы расхода материалов в строительстве.

 

Сборник 03. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетон- ных и бетонных конструкций гидро- технических сооружений

ВСН 07-74

Указания по применению полиэтилено- вых противофильтрационных устройств для плотин из грунтовых материалов

ВСН 020-69

Организация геотектонического контроля в энергетическом строительстве

ВСН 021-69

Указания по возведению высоких плотин из местных материалов

ВСН 023-69*

Инструкция по устройству асфальтовой штукатурной гидроизоляции горячим способом

ВСН 045-72

Указания по проектированию дренажа подземных гидротехнических сооруже- ний

ВСН 11-84

Инструкция о порядке утверждения предпроектной и проектно-сметной документации на строительство пред- приятий, зданий и сооружений

ВСН 13-77

Трубы дренажные из крупнопористого фильтрационного бетона на плотных заполнителях

ВСН 14-78

Инструкция по цементации трещин, возникающих в бетоне гидротехни-ческих сооружений

ВСН 27-81

Инструкция по применению литых бетонов в энергетическом строительстве.

ВСН 31-83

Правила производства бетонных работ при возведении гидротехнических сооружени

ВСН 34-83

Цементация скальных оснований гидротехнических сооружений

ВСН 34.1-88

Ведомственные строительные нормы. Инженерно-геологические изыскания для гидротехнического строительства.

Часть 1

ВСН 34.2-88

Ведомственные строительные нормы. Инженерно-геологические изыскания для гидротехнического строительства.

Часть 2


 

ВСН 34.3-89

Ведомственные                                 строительные                               нормы.

Инженерно-гидрометереологические

изыскания для гидротехнического строи- тельства

 

ВСН 37-86

Правила приёмки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электро- станций, объектов электрических и тепловых сетей

 

ВСН 39-84

Катодная защита от коррозии обо- рудования и металлических конструкций гидротехнических сооружений

 

ВСН 43-71*

Инструкция по контролю качества возве- дения намывных земляных сооружений

 

ВСН 46-86

Минэнерго СССР

Ведомственные строительные нормы. Буровзрывные работы при подготовке скальных оснований бетонных гидротех- нических сооружений в открытых выемках

 

ВСН 47-85

Нормы проектирования автоматических установок пожаротушения кабельных сооружений

 

ВСН 50-87

Возведение крепи из анкеров и набрызг- бетона в подземных гидротехнических сооружениях в сложных горногео- логических условиях

 

ВСН 97-83

Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических сетей

 

-

Elektrik qurğularının quraşdırılması Qaydası

ПУЭ-nin əvəzinə. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11.02.2020-ci il tarixli 40 №-li Qərarı ilə təsdiq edilib.

-

Указания по составлению проектов орга- низации строительства линий электро- передачи с применением вертолётов

 

АзСТН 001/01

“Azərenerji”ATSC

Yaşayış binaların elektrik qurğularında mühafizə açma qurğularının tətbiqi üzrə müvəqqəti göstərişlər

“Azərenerji”ATSC-nin 09.04.01-ci il tarixli, 42 №-li əmri ilə təsdiq edilib

AzSTN 002/01

Sənaye ve Energetika Nazirliyi

Magistral boru kəmərlərinin tikintisi. İşlərin texnologiyası və təşkili

Azərbaycan Respublikası Sənaye ve Energetika Nazirliyinın 08.07.2008-ci il tarixli 33№-li əmri ilə təsdiq edilib

 

Mülki tikinti sahəsi üzrə:

 

ВСН 26-76

Временная инструкция по безо- богревному выполнению швов и стыков в крупнопанельных жилых домах

 


 

ВСН 30-77

Инструкция по проектированию двухсту- пенчатых бескомпрессорных систем кондицирования воздуха

ВСН 35-77

Инструкция по проектированию сборных железобетонных крыш жилых и общественных зданий

ВСН 39-83 (р)

Инструкция по повторному использо- ванию изделий, оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве

ВСН 41-85 (р)

Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий

ВСН 42-85 (р)

Правила приемки в эксплуатацию закон- ченных капитальным ремонтом жилых зданий

ВСН 43-85**

Застройка территорий коллективных садов. Здания и сооружения. Нормы проектирования

ВСН 44-86

Правила проектирования, строительства и определения стоимости коопе- ративных жилых домов и квартир

ВСН 45-86

Культурно-зрелищные            учреждения. Нормы проектирования

ВСН 47-86 (р)

Нормы продолжительности проведения работ по ремонту жилищ (квартир, домов) по заказам населения

ВСН 48-86 (р)

Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта

ВСН 49-86

Детские дошкольные учреждения. Нормы проектирования

ВСН 50-86

Общеобразовательные школы и школы- интернаты. Нормы проектирования

ВСН 51-86

Профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные заведе- ния. Нормы проектирования

ВСН 52-86

Установки   солнечного   горячего   водо- снабжения. Нормы проектирования

ВСН 53-86 (р)

Правила    оценки    физического    износа жилых зданий

ВСН 55-87 (р)

Инструкция о составе, порядке разра- ботки, согласования и утверждения проектно-сметной   документации   на

капитальный ремонт жилых зданий


 

ВСН 56-87

Геотермальное теплохладоснабжение жилых и общественных зданий и сору- жений. Нормы проектирования

 

ВСН 57-88 (р)

Положение    по     техническому                         обсле- дованию жилых зданий

 

ВСН 58-88 (р)

Положение об организации и прове- дении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального хозяй- ства и социально-культурного назна- чения

БСТ -1990-cı il 1№-də veril- miş dəyişikliyi nəzərə almaqla

ВСН 59-88

Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

 

ВСН 60-89

Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного обору- дования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

 

ВСН 61-89 (р)

Реконструкция   и    капитальный   ремонт жилых домов. Нормы проектирования

 

ВСН 62-91*

Проектирование среды жизнедеятель- ности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

SSRİ     Dövlət     Tikinti           və Arxitektura            Komitəsinin 29.11.91-ci il tarixli, 166№-li əmri        ilə           təsdiq                   olunmuş dəyişikliyi nəzərə almaqla

СН 338-65

Временные указания по проектированию внутриквартальных инженерных

коммуникаций в коллекторах, в технических подпольях и технических коридорах

 

СН 451-72

Временные указания по проектированию гражданских зданий, возводимых методом подъёма перекрытий и этажей

 

СН 535-81

Инструкция по проектированию санитар- но-эпидемиологических станций

 

СН 541-82

2003-cü il nəşri

Инструкция по проектированию наруж- ного освещения городов, посёлков и сельских населённых пунктов

 

 

Meşə sənayesi üzrə:

 

ВСН 01-82

Инструкция   по                        проектированию                        лесо- заготовительных предприятий

 

-

Перечень технологического оборудова- ния лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышлен- ности, подлежащего установке на открытых  площадках,  в  полуоткрытом

виде или в зданиях облегченного типа

 


 

-

Перечень зданий и помещений предприятий ЦБП, подлежащих обору- дованию автоматическими средствами пожаротушения и пожарной сигнали- зации, включая леохимические произ- водства

 

-

Единые нормы продолжительности проектирования и строительства предприятий, зданий и сооружений и освоение проектных мощностей. Лесная, деревообрабатывающая и цел-люлозно- бумажная промышленность

 

-

Инструкция по проектированию центра- лизованных пылесосных установок для объектов целлюлозно-бумажной про- мышленности

 

 

Meşə təsərrüfatı üzrə:

 

ВСН 3-84

Состав, порядок разработки, согласо- вания и утверждения проектно-сметной документации зеленых зон городов

 

ВСН 05-87

Инструкция по производству изысканий лесохозяйственных                                              автомобильных дорог

 

ВСН 07-82

Инструкция по проектированию лесохо- зяйственных дорог

 

ВСН 08-83

Перечень предприятий, зданий и помещений, подлежащих оборудованию автоматической охранной сигнали- зацией

 

 

Atom sənayesi üzrə:

 

ПБПРВ-88

Единые     правила     безопасности                   при взрывных работах

1988-ci ildə təsdiq edilib

-

Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрес- сорных установок, воздухопроводов и газопроводов

1971-ci ildə təsdiq edilib

ПБ-06-07-92

Единые правила безопасности при разра- ботке месторождений полезных ископаемых открытым способом

1968-ci ildə təsdiq edilib

ПБ 08-37-90

Правила    безопасности    при                    геолого- разведочных работах

1979-cu ildə təsdiq edilib

-

Правила    безопасности    при                    проходке стволов шахт специальными способами

1988-ci ildə təsdiq edilib

НПАОП 10.0-1.04-

64

Правила безопасности при строитель- стве              подземных                гидротехнических

сооружений

1969-cu ildə təsdiq edilib


 

- 

Правила безопасности в нефтегазодо- бывающей промышленности

1974-cü ildə təsdiq edilib

- 

Правила разработки газовых и газокон- денсатных месторождений

1970-ci ildə təsdiq edilib

- 

Правила создания и эксплуатации подземных хранилищ газа в пористых пластах

1986-cı ildə təsdiq edilib

НПАОП 0.00-1.60-

66

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

1988-ci ildə təsdiq edilib

НПАОП 0.00-1.59-

87

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

1987-ci ildə təsdiq edilib

- 

Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды

1990-cı ildə təsdiq edilib

ПБ 10-06-92

Правила     устройства     и                     безопасной эксплуатации лифтов

1992-ci ildə təsdiq edilib

- 

Правила     устройства     и                     безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

1969-cu ildə təsdiq edilib

- 

Правила     устройства     и                     безопасной эксплуатации эскалаторов

1977-ci ildə təsdiq edilib

- 

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог

1987-ci ildə təsdiq edilib

 

Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог

1974-cü ildə təsdiq edilib

НПАОП 60.22-1.01-

74

 

- 

Правила      безопасности      в                      газовом хозяйстве

1990-cı ildə təsdiq edilib

- 

Правила безопасности при эксплуатации газового хозяйства автозаправочных станций сжиженного газа

1988-ci ildə təsdiq edilib

 

Meliorasiya və su təsərrüfatı üzrə:

 

РД 3-3.4.08-87

Правила производства работ по очистке и защите от коррозии внутренной поверхности стальных трубопроводов

 

ВСН С-1-77

Инструкция    по    строительству                         верти- кального дренажа

 

ВСН С-2-77

Инструкция    по    производству    плани- ровочных работ на орошаемых землях

 

ВСН С-3-79

Инструкция по строительству горизон- тального закрытого дренажа на орошаемых землях

 

ВТР-С-6-76

Руководство     по     испытаниям                           ороси- тельных трубопроводов на прочность и

герметичность

 


 

ВСН 33-2.1.05-90

Гидромелиоративные системы и сору- жения. Гидрогеологические и инже- нерно-геологические изыскания

ВСН 33-2.1.07-90

Гидромелиоративные системы и соору- жения

ВСН 33-2.1.10-90

Гидромелиоративные системы и сооружения. Инженерно-гидрометеоро- логические изыскания

ВСН 33-2.2.01-85

Оросительные      системы     с      исполь- зованием животноводческих стоков

ВСН 33-2.2.02-86

Мелиоративные системы и сооружения. Оросительные системы с исполь- зованием сточных вод

ВСН 33-2.2.03-86

Мелиоративные системы и сооружения. Дренаж на орошаемых землях

ВСН 33-2.2.04-86

Водоснабжение. Пастбищные системы и водопойные пункты

ВСН 33-2.2.06-86

Мелиоративные системы и сооружения. Оросительные системы на просадочных грунтах

ВСН 33-2.2.07-86

Мелиоративные системы и сооружения. Сооружения на набухающих грунтах

ВСН 33-2.3.01-83

Нормы и правила производства куль- туртехнических работ

ВСН 33-2.3.02-87

Перенос на местность основных осей сооружений мелиоративных систем и водохозяйственных объектов

ВСН 33-2.4.19-87

Элементные сметные нормы на работы, выполняемые в мелиоративном и водохозяйственном строительстве

ВСН 33-2.4.20-87

Единичные расценки на работы, выполняемые в мелиоративном и водохозяйственном строительстве

 

2. Texnoloji layihələndirmə normaları

 

Texnoloji layihələndirmə üzrə 

ümumi normalar 

НТП 45.320-76

SSRİ Avtomobil Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния. Линии воздушные связи и радиотрансляционных сетей

НТП 45.1371-71

SSRİ Rabitə Nazirliyi

Радиолинейные    линии    связи    прямой видимости

ОНТП 01-86

SSRİ Avtomobil Sənayesi Nazirliyi

Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий машино- строения, приборостроения и металло-

бработки. Кузнечно-прессовые цехи


 

ОНТП 02-86

SSRİ Avtomobil Sənayesi Nazirliyi

Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий машино- строения, приборостроения и металло- бработки. Деревообрабатывающие цехи

ОНТП 04-86

SSRİ Avtomobil Sənayesi Nazirliyi

Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий машино- строения, прибростроения и металло- обработки. Цехи холодной листовой штамповки металла

ОНТП 05-86

SSRİ Avtomobil Sənayesi Nazirliyi

Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий машино- строения приборостроения и металло- обработки. Цехи металлопокрытий

ОНТП 06-86

SSRİ Avtomobil Sənayesi Nazirliyi

Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий машино- строения, приборостроения и металло- обработки. Цехи по изготовлению специального технологического и нестандартизированного оборудования, средств механизации, автоматизации и оргтехоснастики

ОНТП 07-86

SSRİ Avtomobil Sənayesi Nazirliyi

Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий машино- строения, приборостроения и метало- обработки. Литейные цехи и склады шихтовых и формовочных материалов

ОНТП 08-86

SSRİ Avtomobil Sənayesi Nazirliyi

Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий машино- строения, приборостроения и метал- лообработки. Цехи по ремонту трубо-

проводов, санитарно-технических устройств и теплоэнергетического оборудования

ОНТП 09-88

SSRİ Avtomobil Sənayesi Nazirliyi

Общесоюзные нормы технологического проектитирования предприятий машино- строения, приборостроения и метал- лообработки. Сборочно-сварочные цеха

ОНТП 1-86

SSRİ Neft və Qaz Tikinti Nazirliyi SSRİ Neft və Qaz Sənayesi Nazirliyi

Общесоюзные нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов

ОНТП 1-86

SSRİ Kömür Sənayesi Nazirliyi

Общесоюзные нормы технологического проектирования подземного транспорта горнодобывающих предприятий

ОНТП 4-86

SSRİ Kömür Sənayesi Nazirliyi

Общесоюзные нормы технологического проектирования транспорта на поверхности горных предприятий


 

ОНТП 5-86

SSRİ Kömür Sənayesi Nazirliyi

Общесоюзные нормы технологического проектирования шахтных подъемных установок

ОНТП 6-86

SSRİ Kömür Sənayesi Nazirliyi

Общесоюзные нормы технологического проектирования складских комплексов и ремонтно-механических мастерских шахт, рудников и обогатительных фабрик горнодобывающей промышленности

ОНТП 02-85

SSRİ Meşə Sənayesi Nazirliyi

Общесоюзные нормы технологического проектирования лесозаготовительных предприятий

ОНТП 03-85

SSRİ Meşə Sənayesi Nazirliyi

Общесоюзные нормы технологического проектирования на лесоочистные работы в зонах затопления ГЭС

ОНТП 444-86

SSRİ Quraşdırma və Xüsusi Tikinti İşləri Nazirliyi

Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий по произ- водству минераловатных изделий и конструкций

ОНТП 02-85

SSRİ Rabitə Nazirliyi

Общесоюзные нормы технологического проектирования цехов печатных плат предприятий машиностроения, приборо- строения и механообработки

ОНТП 5-78

SSRİ Energetika Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния подстанций с высшим напряжением 35-750 кВ

ОНТП ВЛ-78

SSRİ Energetika Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния воздушных линий электропередачи напряжением 35кВ и выше

ОНТП 10-85

“Rosstrom” Konserni

Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий по производству извести

ОНТП 11-86

“Rosstrom” Konserni

Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий по производству керамзитового гравия и песка

ОНТП 15-86

“Rosstrom” Konserni

Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий по производству гипсовых вяжущих и изделий

ОНТП 18-85

“Rosstrom” Konserni

Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий нерудных строительных материалов

ОНТП 24-86

SSRİ Daxili İşlər Nazirliyi

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности


 

“Rosstrom” Konserni

Временное руководство по проектиро- ванию предприятий по производству кирпича и камней керамических. Нормы технологического проектирования

ОНТП 07-85

SSRİ İnşaat Materiallar Sənayesi Nazirliyi

Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий сборного железобетона

ОНТП 01-91

“Rosavtotrans” Konserni

Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомо- бильного транспорта

ВНТП 5-85

SSRİ Mülki Aviasiya Nazirliyi

Ведомственные нормы технологического проектирования грузовых комплексов аэропортов

ВНТП 11-85

SSRİ Mülki Aviasiya Nazirliyi

Ведомственные нормы технологического проектирования авиационно-техничес- ких баз в аэропортах

ВНТП 1-5-86

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния отделений непрерывной разливки стали для производства сортовой заготовки

ВНТП 1-9-85а

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния. Трубные цехи по производству сварных и холоднодеформированных труб. Часть II

ВНТП 1-12-86

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния известковых цехов предприятий чёрной металлургии

ВНТП 1-13-86

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния установок по переработке сталеп- лавильных шлаков металлургических предприятий

ВНТП 1-16-86

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы   технологического   проектирова- ния    складского    хозяйства    металлур-

гических заводов

ВНТП 1-33- 80/МЧМ СССР

Указания и нормы технологического проектирования и технико-экономичес- кие показатели энергетического хозяйства предприятий черной металлургии. Металлургические заводы. Том 9. Газовое хозяйство

ВНТП 12-2-85

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния цехов по производству металло- корда

ВНТП 12-26-86

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектиро- вания и технико-экономических показа- телей железопроволочных и сталепро-

волочных цехов


 

ВНТП 12-27-85

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния и технико-экономических показате- лей сеточных цехов (тканой сетки)

ВНТП 13-1-86

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния горнодобывающих предприятий черной металлургии с открытым способом разработки

ВНТП 13-2-86

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий черной металлургии с подземным способом разработки

ВНТП 25-86

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы   технологического   проектирова- ния алюминиевого производства

ВНТП 30-85

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния ремонтных хозяйств предприятий цветной металлургии

ВНТП 31-85

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния прокатных цехов тяжелых цветных металлов и сплавов на их основе

ВНТП 32-85

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния цехов по производству алюминиевой фольги

ВНТП 33-85

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния труб из тяжелых цветных металлов и сплавов на их основе

ВНТП 34-85

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния по производству прутков и проволоки из тяжелых цветных металлов и сплавов на их основе

ВНТП 35-86

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии с открытым способом разработки

ВНТП 37-86

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния рудников цветной металлургии с подземным способом разработки

ВНТП 38-86

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния цехов по производству анодной массы и обожженных анодов

ВНТП 39-86

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы временных нагрузок на каркасы многоэтажных производственных зданий предприятий цветной металлургии

ВНТП 40-89

SSRİ Qarametal Sənayesi Nazirliyi

Нормы временных нагрузок на каркасы многоэтажных производственных зданий предприятий   цветной   металлургии

(дополнение к ВНТП 39-86)


 

ВНТП 2-86

SSRİ Neft və Qaz Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов

ВНТП 3-85

SSRİ Neft və Qaz Sənayesi Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений

ВНТП 8-88

SSRİ Neft və Qaz Sənayesi Nazirliyi

Классификация основных помещений и зданий нефтяной и газовой промышлен- ности по взрывопожарной и пожарной опасности

ВНТП 01/87/04-84

SSRİ Neft və Qaz Tikinti Nazirliyi

Объекты газовой и нефтяной промыш- ленности, выполненные с применением блочных и блочнокомплексных уст- ройств. Нормы технологического проек- тирования

ВНТП 51-1-88

SSRİ Neft və Qaz Sənayesi Nazirliyi

Ведомственные нормы на проектирова- ние установок по производству и хране- нию сжиженного природного газа, изо- термических хранилищ и газоза- правочных станций (временные)

ВНТП-81

SSRİ Yol Nəqliyyat Nazirliyi

Нормы     технологического     проектиро- вания тепловых электрических станций

ВНТП-83

SSRİ Yol Nəqliyyat Nazirliyi

Ведомственные нормы технологичес-кого проектирования. Устройства авто- матики, телемеханики на железно- дорожном транспорте

ВНТП-85

SSRİ Yol Nəqliyyat Nazirliyi

Ведомственные нормы технологического проектирования. Электроснабжение устройств сигнализации, централизации, блокировки и электросвязи железных дорог

ВНТП-85

SSRİ Yol Nəqliyyat Nazirliyi

Ведомственные нормы технологичес-кого проектирования. Служебно-технические здания сигнализации, централизации, блокировки и связи на железнодорожном транспорте

ВНТП-88

SSRİ Yol Nəqliyyat Nazirliyi

Ведомственные нормы технологичес-кого проектирования промывочно-пропа- рочных станций

ВНТП 04-88

SSRİ Yol Nəqliyyat Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния депо для ремонта рефрижераторных 5-вагонных   секций   и   автономных

рефрижераторных вагонов


 

ВНТП 05-89

SSRİ Yol Nəqliyyat Nazirliyi

Определение категории помещений зданий производственного складского назначения предприятий и объектов железнодорожного транспорта и метрополитенов по взрывопожарной и пожарной опасности

ВНТП 06-90

SSRİ Yol Nəqliyyat Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния депо и участков по ремонту контейнеров

ВНТП 08-90

SSRİ Yol Nəqliyyat Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния депо для ремонта грузовых и пассажирских вагонов

ВНТП ЦЛ-87

SSRİ Yol Nəqliyyat Nazirliyi

Нормы     технологического     проектиро- вания пригородных вокзалов

ВНТП 01-90

SSRİ Meşə Sənayesi Nazirliyi

Нормы   технологического   проектирова- ния производства корпусной мебели

ВНТП 06-85

SSRİ Meşə Sənayesi Nazirliyi

Ведомственные нормы технологического проектирования ремонтных предприятий лесозаготовительной промышленности

ВНППС-89

SSRİ Meşə Sənayesi Nazirliyi

Нормы проектирования поселкового строительства лесозаготовительных предприятий

ВНТП 111-93

SSRİ Rabitə Nazirliyi

Станции междугородние телефонные

ВНТП 112-92

SSRİ Rabitə Nazirliyi

Городские и сельские телефонные сети

ВНТП 113-93

SSRİ Rabitə Nazirliyi

Станции и узлы телеграфные

ВНТП 114-93

SSRİ Rabitə Nazirliyi

Станции проводного вещания

ВНТП 211-93

SSRİ Rabitə Nazirliyi

Предприятия радиосвязи, радиовещания и телевидения

ВНТП 212-93

SSRİ Rabitə Nazirliyi

Передающие и приемные радиостанции, радиотелевизионные             передающие станции и радиотелевизионные ретран- сляторы

ВНТП 213-93

SSRİ Rabitə Nazirliyi

Радиорелейные линии передач прямой видимости

ВНТП 311-86

SSRİ Rabitə Nazirliyi

Предприятия       почтовой       связи       и Союзпечати.

Части 1, 2


 

ВНТП 02-85

SSRİ Rabitə Nazirliyi

Ведомственные нормы технологического проектирования общетоварных складов

ВНТП 03-86

SSRİ Ticarət Nazirliyi

Ведомственные нормы технологического проектирования распределительных холодильников

ВНТП 04-86

SSRİ Ticarət Nazirliyi

Ведомственные нормы технологического проектирования заготовочных предприя- тий общественного питания по производству полуфабрикатов, кулинар- ных и кондитерских изделий

ВНТП 05-86

“Rosstrom” Konserni

Ведомственные нормы технологического проектирования обогатительных фабрик кварцевого песка для производства стекла

ВНТП 06-85

SSRİ Dövlət Meşə Təsərrüfatı Nazirliyi

Нормы технологического проектирова- ния деревообрабатывающих производ- ств по выпуску столяр изделий и паркетных щитов при объеме переработки пиломатериалов до 10 тыс.м3 в год

ВНТП 08-85

“Rosstrom” Konserni

Ведомственные нормы технологичес- кого проектирования предприятий по производству известковой муки и сыромолотого гипса из природного сырья

ВНТП 18-85

SSRİ AqroSənaye

Ведомственные нормы технологического проектирования кормоцехов для

животноводческих предприятий

ВНТП 18-86

SSRİ İnşaat Materialları Sənayesi Nazirliyi

Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий керамичес- кой промышленности. Производство керамических плиток

ВНТП 20-86

SSRİ İnşaat Materialları Sənayesi

Nazirliyi

Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий керамичес- кой промышленности. Производство санитарных керамических плиток


 

BÖLMƏ III

Tikinti üzrə dövlətlərarası və respublika standartları, müəssisə standartları, tikinti konstruksiyaları və məmulatlarının Ərazi kataloqları, məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılması üzrə rəhbəredici sənədlər

1. Dağ işləri. Faydalı qazıntılar

1.1. Təbii tikinti materialları və daşlar

 

1.1.1. Mərmər. Təbaşir. Əhəngdaşı. Litoqrafiya daşı

 

ГОСТ 12085-88

Мел   природный   обогащенный.   Техни- ческие условия

 

ГОСТ 16426-81

Крошка мраморная электротехническая. Технические условия

ГОСТ 16426-70 (3-cü bölmə və 5.2-5.6 bəndlərindən başqa) əvəzinə

ГОСТ 17498-72

Мел.      Виды,      марки      и       основные технические требования

 

ГОСТ 23671-79

Известняк     кусковой    для     стекольной промышленности. Технические условия

 

ГОСТ 23845-86

Породы горные скальные для произ- водства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний

 

ГОСТ 24100-80

Сырье для производства песка, гравия и щебня из гравия для строительных работ. Технические требования и методы испытаний

 

ГОСТ 32026-2012

Сырье глинистое для производства керамзитовых гравия, щебня и песка. Технические условия

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 17.10. 2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 15.11. 2013- cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

 

1.2. Yer altından çıxarılan qeyri- metal qazıntıları

 

 

1.2.1. Gillər. Şpat. Kaolin 

 

ГОСТ 3226-77

Глины формовочные. Общие технические условия

 

ГОСТ 7032-75

Глина бентонитовая для тонкой и строительной керамики

ГОСТ 7032-54 standartın I və II bölmələrinin və III bölmənin 4-12 bəndlərinin əvəzinə

ГОСТ 9169-75

Сырье глинистое для керамической промышленности. Классификация

 


 

ГОСТ 13451-77

Материалы полевошпатовые и кварц- полевошпатовые для стекольной про- мышленности. Технические условия

 

ГОСТ 15045-78

Материалы кварцполевошпатовые для строительной керамики. Технические условия

 

ГОСТ 19607-74

Каолин   обогащенный   для                химической промышленности. Технические условия

 

ГОСТ 19608-84

Kаолин обогащенный для резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных кож и тканей. Технические условия

 

AZS 573.0 – 2011

(ГОСТ 21216.0-93)

Gil    xammalı.    Analiz üsullarına ümumi tələblər

ГОСТ 21216.0-81 əvəzinə

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təs-diq edilib, Standartlaş-dırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 30.12.2011-ci il tarixli, 204№- li əmri ilə qeydiy-yatdan keçirilərək 30.12.11-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

AZS 573.1 – 2011

(ГОСТ 21216.1-93)

Gil xammalı. Plastikliyin təyini üsulu

ГОСТ 21216.1-81 əvəzinə. FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 30.12.2011-ci il tarixli, 204№- li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.11-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

AZS 573.2 – 2011

(ГОСТ 21216.2-93)

Gil xammalı. Narın dispersli fraksiyanin təyini üsulu

ГОСТ 21216.2-81 əvəzinə

-“-

AZS 573.3 – 2011

(ГОСТ 21216.3-93)

Gil xammalı. Sərbəst silisium dioksidinin təyini üsulu

ГОСТ 21216.3-81 əvəzinə

-“-

AZS 573.4 – 2011

(ГОСТ 21216.4-93)

Gil xammalı. İridənəli giriklərin təyini üsulu

ГОСТ 21216.4-81 əvəzinə

-“-

AZS 573.6 – 2011

(ГОСТ 21216.6-93)

Gil xammalı. Kalsium və maqneziumun su ilə ekstraksiya yolu ilə təyini üsulu

ГОСТ 21216.6-81 əvəzinə

-“-

AZS 573.7 – 2011

(ГОСТ 21216.7-93)

Gil xammalı. Su ilə ekstrasiya yolu ilə xlor- ionlarının təyini üsulu

ГОСТ 21216.7-81 əvəzinə

-“-

AZS 573.8 – 2011

(ГОСТ 21216.8-93)

Gil xammalı. Su ilə ekstraksiya yolu ilə sulfationlarinin təyini üsulu

ГОСТ 21216.8-81 əvəzinə

-“-

AZS 573.9 – 2011

(ГОСТ 21216.9-93)

Gil    xammalı.    Gillərin bişməsinin təyini üsulu

ГОСТ 21216.9-81 əvəzinə

-“-


 

AZS 573.10 – 2011

(ГОСТ                 21216.10-

93)

Gil    xammalı.    Mineraloji tərkibin təyini üsulu

ГОСТ 21216.10-81 əvəzinə

-“-

AZS 573.11 – 2011

(ГОСТ                 21216.11-

93)

Gil xammalı. Asanəriyən gillərin odada- vamlılığının təyini üsulu

ГОСТ 21216.11-81 əvəzinə

-“-

AZS 573.12 – 2011

(ГОСТ                 21216.12-

93)

Gil    xammalı.     0063 №-li torlu ələkdə qaliğin təyini üsulu

ГОСТ 21216.12-81 əvəzinə

-“-

 

2. Neft məhsulları

 

 

2.1. Sənaye və məişət neft məhsulları

 

 

2.1.1. Neft bitumları 

 

ГОСТ 2084-77

Бензины автомобильные. Технические условия

 

ГОСТ 8581-78

Масла моторные для автотракторных дизелей

 

ГОСТ 10541-78

Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей

 

ГОСТ 11955-82*

Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия

 

ГОСТ 20799-88

Масла индустриальные. Технические условия

 

ГОСТ 22245-90*

Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

 

ГОСТ 23683-89

Парафины нефтяные твердые. Технические условия

 

 

3. Elektron texnika, radio- elektronika və rabitə

 

ГОСТ 464-79

Заземления для стационарных уста- новок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного приёма телевидения

 

ГОСТ 839-80

Провода неизолированные для воздуш- ных линий электропередачи. Техничес-

кие условия.

 

  1. 4.    Silikat-keramika və karbo-hidrat materialları və məmulatları

4.1.  Şüşə, farfor və keramik məmulatlar

4.1.1.   Şüşə və şüşə məmulatları 

ГОСТ 111-2001

Стекло листовое. Технические условия

ГОСТ 111-90 əvəzinə.

Dövlət Tikinti və Arxi- tektura Komitəsinin


 

 

 

31.10.03-cü il tarixli, 173№-li və Standartlaş- dırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin 14.11.03-cü il tarixli 130№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 8894-86

Трубы стеклянные и фасонные части к ним. Технические условия

 

 

4.1.2. Keramik məmulatlar (turşuya davamlı və s)

 

ГОСТ 474-90

Кирпич кислотоупорный. Технические условия

ГОСТ 474-80 əvəzinə

ГОСТ 961-89

Плитки кислотоупорные и термо- кислотоупорные керамические. Техничес- кие условия

 

 

4.1.3. Şüşə və şüşədən inşaat məmulatları

 

ГОСТ 5533-86

(СТ СЭВ 5070-85)

Стекло листовое узорчатое. Технические условия

ИУС-1990-cı il 2 №-də verilmiş əlavəni nəzərə almaqla

ГОСТ 7481-78

Стекло армированное листовое. Техни- ческие условия

ИУС-1989-cu il 2№-də verilmiş əlavəni nəzərə almaqla

ГОСТ 9272-81

(СТ СЭВ 3478-81,

Блоки   стеклянные   пустотелые.              Техни- ческие условия

ИУС-1983-cü il 4№-də,

ИУС-1985-ci il 1№-də və ИУС-1989-cu il 5№-də

СТ СЭВ 4418-83)

 

verilmiş dəyişiklikləri və əlavəni nəzərə almaqla

ГОСТ 21992-83

Стекло строительное профильное. Техни-

 

(СТ СЭВ 2682-80)

ческие условия

ГОСТ 24866-99

Стеклопакеты    клееные                              строительного назначения. Технические условия

ГОСТ 24866-89 əvəzinə

ГОСТ 30698-2000

Стекло закаленное строительное. Техни- ческие условия

Azərdövləttikintikomun 29.01.2003-cü il tarixli, 12

№-li və Azərdövlətstan- dartın 24.01.2003-cü il tarixli, 039№-li əmrləri ilə

respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 30733-2014

Стекло    с    низкоэмиссионным                твердым покрытием. Технические условия

ГОСТ 30733-2000

əvəzinə . Standartlaşdırma,

 

 

Metrologiya və Patent

 

 

üzrə Dövlət Komitəsi

 

 

tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 30779-2014

Стеклопакеты   клееные.   Метод                        оценки долговечности

ГОСТ 30779-2001

əvəzinə .

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent


 

 

 

üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 30826-2001

Стекло      многослойное                   строительного назначения. Технические условия

Azərdövləttikintikomun 31.10.2003-cü il tarixli, 173 №-li və Azərdövlət- standartın 14.11. 2003-cü il tarixli, 130№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 31364-2007

Стекло     с     низкоэмиссионным                 мягким покрытием. Технические условия

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 01 fevral 2010-ci il tarixli 09№-li əmri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

 

4.1.4. Sınaq üsulları. Qablaşdırma. Markalama

 

ГОСТ 26302-93

Стекло. Методы определения коэффи- циентов направленного пропускания и отражения света

ГОСТ 26302-84 əvəzinə

5. Tikinti işlərinin aparılması və tikinti materialları

5.1. Tikinti işlərinin aparılması, nəzarəti və tikinti materialları üzrə ümumi qaydalar və normalar

 

5.1.1. Terminlər və işarələr 

 

ГОСТ 23009-78

Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

ИУС-1988-ci il 4№-də verilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 26047-83

Конструкции     строительные                           стальные. Условные обозначения (марки)

 

ГОСТ 26966-86

(СТ СЭВ 4467-84)

Сооружения водозаборные, водосборные и затворы. Термины и определения

 

ГОСТ 27346-87

(СТ СЭВ 5615-86)

Изделия замочно-скобяные. Термины и определения

 

 

5.1.2. Texniki sənədlər. Tikinti cizgiləri 

 

ГОСТ 4.200-78

Система показателей качества продукции (СПКП). Строительство. Основные положения

 

ГОСТ 4.201-79

СПКП. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенкла- тура показателей

 

ГОСТ 4.202-79

СПКП. Строительство. Изделия асбесто- цементные. Номенклатура показателей

ИУС-1983-cü il 10 №-də verilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 4.204-79

СПКП. Строительство. Материалы вяжу- щие: известь, гипс и вещества вяжущие на

их основе. Номенклатура показателей

 


 

ГОСТ 4.205-79

СПКП. Строительство. Стекло строитель- ное и изделия из стекла и шлакоситалла. Номенклатура показателей

 

ГОСТ 4.206-83

СПКП. Строительство. Материалы стено- вые каменные. Номенклатура показате- лей

 

ГОСТ 4.207-79

СПКП. Строительство. Плиты древесно- волокнистые. Номенклатура показателей

 

ГОСТ 4.208-79

Система показателей качества продукции. Строительство. Конструкции деревянные клееные. Номенклатура показателей

 

ГОСТ 4.209-79

СПКП. Строительство. Материалы и изделия звукопоглащающие и звукои- золяционные. Номенклатура показателей

 

ГОСТ 4.210-79

СПКП. Строительство. Материалы кера- мические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей

 

ГОСТ 4.211-80

СПКП. Строительство. Материалы строи- тельные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показа- телей

 

ГОСТ 4.212-80

(СТ СЭВ 6550-88)

СПКП. Строительство. Бетоны. Номенк- латура показателей

ИУС-1990-cı il 9 №-də verilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 4.215-81

СПКП. Строительство. Приборы для окон и дверей. Номенклатура показателей

 

ГОСТ 4.217-81

СПКП. Строительство. Формы для изгото- вления железобетонных изделий. Номен- клатура показателей

 

ГОСТ 4.219-81

СПКП. Строительство. Материалы обли- цовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура пока- зателей

 

ГОСТ 4.220-82

СПКП. Строительство. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пено- пласта. Номенклатура показателей

 

ГОСТ 4.221-82

СПКП. Строительство. Строительные конструкции и изделия из алюминиевых сплавов. Номенклатура показателей

 

ГОСТ 4.223-83

СПКП. Строительство. Изделия паркет- ные. Номенклатура показателей

 

ГОСТ 4.224-83

СПКП. Строительство. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие   и   уплотняющие.

Номенклатура показателей

 


 

ГОСТ 4.225-83

СПКП. Строительство. Трубы керамичес- кие канализационные и дренажные. Номенклатура показателей

 

ГОСТ 4.226-83

СПКП. Строительство. Окна, двери и ворота деревянные. Номенклатура пока- зателей

 

ГОСТ 4.227-83

СПКП. Строительство. Трубы чугунные и пластмассовые канализационные и фасонные части к ним и муфты чугунные для асбестоцементных напорных труб. Номенклатура показателей

 

ГОСТ 4.228-83

СПКП. Строительство. Материалы клея- щие полимерные. Номенклатура показа- телей

 

ГОСТ 4.229-83

СПКП. Строительство. Пластики бумаж- но-слоистые декоративные. Номенклату- ра показателей

 

ГОСТ 4.230-83

СПКП. Строительство. Материалы отде- лочные и изделия облицовочные поли- мерные. Номенклатура показателей

 

ГОСТ 4.233-86

СПКП. Строительство. Растворы строи- тельные. Номенклатура показателей

 

ГОСТ 4.250-79

СПКП. Строительство. Бетонные и железо- бетонные изделия и конструкции. Номен- клатура показателей

 

ГОСТ 4.251-79

СПКП. Строительство. Кровли. Номенкла- тура показателей

 

ГОСТ 4.252-84

СПКП. Строительство. Здания мобильные (инвентарные). Номенклатура показате- лей

 

ГОСТ 4.253-80

СПКП. Строительство. Конструкции сталь- ные. Номенклатура показателей

 

ГОСТ 21.001-2013

Система   проектной                   документации                   для строительства (СПДС). Общие положения

ГОСТ 21.001-93 əvəzinə. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 21.002-81

Система проектной документации для строительства (СПДС). Нормоконтроль проектно-сметной документации

 

ГОСТ 21.101-97

Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требо- вания к проектной и рабочей докумен- тации

ГОСТ 21.101-79, ГОСТ

21.102-79, ГОСТ 21.103-

78, ГОСТ 21.104-79,

ГОСТ 21.105-79, ГОСТ

21.201-78, ГОСТ 21.202-

78 əvəzinə.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 01.02.10-cu il tarixli, 09№-

li əmri ilə 01.03.10-cu il


 

 

 

tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

AZS ГОСТ 21.101-2010

Tikinti üçün layihə sənədləri sistemi (TLSS).

Layihə və işçi sənədlərinə əsas tələblər (ГОСТ 21.101-97-un autentik tərcüməsi)

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 17.03.10-cu il tarixli, 33№- li və Standartlaş-dırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyin

03.05. 2010-cu il tarixli, 82№-li əmrləri ilə təsdiq edilib və respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 21.110-2013

Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выпол- нения спецификации оборудования, изделий и материалов

ГОСТ 21.110-95 əvəzinə. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 21.112-87

(СТ СЭВ 5678-86)

Система проектной документации для строительства (СПДС). Подъемно- транспортное оборудование. Условные изображения

 

ГОСТ 21.113-88

(СТ СЭВ 6073-87)

Система проектной документации для строительства (СПДС). Обозначения характеристик точности

 

ГОСТ 21.114-2013

Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выпол- нения эскизных чертежей

общих видов нетиповых изделий

ГОСТ 21.114-95

əvəzinə. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 21.201-2011

Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций

СТ СЭВ 1633-79 СТ СЭВ 2825-80 СТ СЭВ 2826-80 СТ СЭВ 4937-84 və

ГОСТ 21.501-93 əlavə 1

hissəsi əvəzinə

ГОСТ 21.203-78

Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила учета и хранения подлинников проектной доку- ментации

 

ГОСТ 21.204-93

Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графи- ческие обозначения и изображения эле- ментов генеральных планов и сооружений транспорта

ГОСТ 21.108-78 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 01.02.2010-cu il tarixli, 09№-li əmri ilə 01.03.10- cu il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

AZS ГОСТ 21.204-2010

Tikinti üçün layihə sənədləri sistemi (TLSS). Baş plan elementlərinin və nəqliyyat qurğu- larının şərti qrafiki işarə və təsvirləri

(ГОСТ 21.204-93-ün autentik tərcüməsi)

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 17.03.2010-cu il tarixli, 33№-li əmri ilə təsdiq edilib və Standartlaş- dırma, Metrologiya və

Patent üzrə Dövlət


 

 

 

Agentliyinin 03.05. 2010- cu il tarixli, 082№-li əmri ilə qüvvəyə minib

ГОСТ 21.205-93

Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозна- чения элементов санитарно-технических систем

Azərdövləttikintikomun 24.06.1994-cü il tarixli 42

№-li əmri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 21.206-2012

Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обоз- начения трубопроводов.

ГОСТ 21.106-93 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 13.03.

2013-cü il tarixli 01№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 10.05.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində

qüvvəyə minib

ГОСТ 21.207-2013

Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 21.208-2013

Система проектной документации для строительства (СПДС). Автоматизация технологических процессов. Обозначе- ния условные приборов и средств автоматизации в схемах

ГОСТ 21.404-85 əvəzinə. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 21.302-2013

Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графи- ческие обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям

ГОСТ 21.302-96

əvəzinə. Standartlaş- dırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 21.401-88

Система проектной документации для строительства (СПДС). Технология произ- водства. Основные требования к рабочим чертежам

 

ГОСТ 21.402-83

Система проектной документации для строительства (СПДС). Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газо- ходов и трубопроводов. Рабочие чертежи

 

ГОСТ 21.403-80

Система проектной документации для строительства (СПДС). Обозначения условные графические в схемах. Обору- дование энергетическое

 

ГОСТ 21.405-93

Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выпол- нения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

 

ГОСТ 21.406-88

Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные сред- ства    единой    автоматизированной

Azərdövləttikintikomun 23.03.99-cu il tarixli, 40№- li və Azərdövlətstandartın 23.03.99-cu il tarixli, 16№-

li   əmrləri   ilə     respublika


 

 

системы связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

ərazisində                            qüvvəyə minmiş dəyişikliyi nəzərə almaqla

ГОСТ 21.501-93

СПДС.    Правила    выполнения                архитек- турно-строительных рабочих чертежей

ГОСТ 21.501-80, ГОСТ

21.502-78, ГОСТ 21.503-

80, ГОСТ 21.107-78

əvəzinə.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 01.02.10-cu il tarixli, 09№- li əmri ilə respublika ərazisində 01.03. 2010-cu ildən qüvvəyə minib

AZS ГОСТ 21.501-

2010

Tikinti üçün layihə sənədləri sistemi (TLSS). Memarlıq-Tikinti işçi cizgilərinin yerinə yetirilməsi qaydaları

(ГОСТ 21.501-93-ün autentik tərcüməsi)

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 29.06.2010-cu il tarixli, 83№-li əmri ilə təsdiq edilib və Standartlaş- dırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyin 12.08.2010-cu il tarixli, 120№-li əmri ilə qüvvəyə minib

ГОСТ 21.502-2007

Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выпол- нения проектной документации металли- ческих конструкций

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 01.02.2010-cu il tarixli, 09№-li əmri ilə 01.03. 2010-cu il tarixdən AR ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 21.507-81

(СТ СЭВ 4410-83)

Система проектной документации для строительства (СПДС). Интерьеры. Рабо- чие чертежи

ИУС-1986-cı il 11№-də verilmiş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

ГОСТ 21.508-93

(СТ СЭВ 4726-84)

Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выпол- нения рабочей документации генераль- ных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов

ГОСТ 21.508-85 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 01.02.10-cu il tarixli, 09№- li əmri ilə 01.03.10-cu il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

AZS ГОСТ 21.508-2010

Tikinti üçün layihə sənədləri sistemi (TLSS). Müəssisə, qurğu və mülkiyaşayış obyektlə- rinin baş planlarının işçi sənədlərinin yerinə yetirilməsi qaydaları

(ГОСТ 21.508-93-ün autentik tərcüməsi)

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 29.06.10-cu il tarixli, 83№- li və Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin

12.08. 10-cu il tarixli, 120№-li əmrləri ilə təsdiq edilib və qüvvəyə minib

ГОСТ 21.513-83

Система проектной документации для строительства (СПДС). Антикоррозион- ная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи

 

ГОСТ 21.601-2011

Система   проектной                   документации                   для строительства (СПДС). Правила выпол-

ГОСТ 21.601-79

əvəzinə


 

 

нения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации

 

ГОСТ 21.602-2003

Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполне- ния рабочей документации. Отопления, вентиляции и кондиционирования

ГОСТ 21.602-79 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 02.02.05-ci il tarixli, 20 №- li və Azərdövlətstandartın 10.02.05-ci il tarixli, 013

№-li qərarları ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 21.603-80

Система проектной документации для строительства (СПДС). Связь и сигнали- зация. Рабочие чертежи

 

ГОСТ 21.605-82

(СТ СЭВ 5676-86)

Система проектной документации для строительства (СПДС). Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

ИУС-1983-cü il 8№-də və ИУС-1988-ci il 1№-də verilmiş düzəlişi və dəyişikliyi nəzərə almaqla

ГОСТ 21.606-95

Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выпол- нения рабочей документации тепломеха- нических решений котельных

Azərdövləttikintikomun 28.06.1996-cı il tarixli 1 N- li qərarı ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 21.607-82

Система проектной документации для строительства (СПДС). Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи

 

ГОСТ 21.608-84

Система проектной документации для строительства (СПДС). Внутренние элек- трическое освещение. Рабочие чертежи

 

ГОСТ 21.609-83

Система проектной документации для строительства (СПДС). Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи

 

ГОСТ 21.610-85

(СТ СЭВ 5047-85)

Система проектной документации для строительства (СПДС). Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи

ИУС-1987-ci il 12№-də verilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 21.611-85

Система проектной документации для строительства (СПДС). Централизован- ное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания инфор- мации

 

ГОСТ 21.613-88

Система проектной документации для строительства (СПДС). Силовое электро- оборудование. Рабочие чертежи

 

ГОСТ 21.614-88

Система   проектной                   документации                   для

ИУС-1988-ci il 8№-də

(СТ СЭВ 3217-81)

строительства     (СПДС).                                Изображения условные графические электрооборудо-

verilmiş düzəlişi nəzərə

almaqla

 

вания и проводок на планах

 

ГОСТ 21.615-88

Система   проектной                   документации                   для

 

(СТ СЭВ 6071-87)

строительства (СПДС). Правила выполне-


 

 

ния чертежей гидротехнических сооруже- ний

 

ГОСТ 21.616-88

(СТ СЭВ 6072-87)

Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выпол- нения чертежей гидромелиоративных линейных сооружений

ИУС-1984-cü il 9№-də verilmiş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

ГОСТ 21.701-2013

Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог

ГОСТ 21.511-83 əvəzinə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 21.702-2013

Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации

железнодорожных путей.

ГОСТ 21.510-83 əvəzinə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 21.704-2011

Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации

ГОСТ 21.604-82

əvəzinə

ГОСТ 21.901-80

Система проектной документации для строительства (СПДС). Требования к оформлению проектной документации для строительства за границей

 

ГОСТ 24369-86

Объекты стандартизации в строитель- стве. Общие положения

 

 

5.1.3. Hesablama və layihələndirmə normaları

 

ГОСТ 6249-52

Шкала для определения силы земле- трясения в пределах от 6 до 9 баллов

 

ГОСТ 21778-81

(СТ СЭВ 2045-79)

Система обеспечения точности геомет- рических параметров в строительстве. Основные положения

 

ГОСТ 21779-82

Система обеспечения точности геомет- рических параметров в строительстве. Технологические допуски

 

ГОСТ 21780-83

(СТ СЭВ 3740-82)

Система обеспечения точности геомет- рических параметров в строительстве. Расчёт точности

 

ГОСТ 23615-79

(СТ СЭВ 5061-85)

Система обеспечения точности геомет- рических параметров в строительстве. Статистический анализ точности

 

ГОСТ 23616-79*

(СТ СЭВ 4234-83)

Система обеспечения точности геоме- трических параметров в строительстве. Контроль точности

 


 

ГОСТ 26433.0-85

Система обеспечения точности геомет- рических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

 

ГОСТ 26433.1-89

Система обеспечения точности геомет- рических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

 

ГОСТ 26433.2-94

Система обеспечения точности геометри- ческих параметров в строительстве. Правила выполнения измерений геоме- трических параметров зданий и сору- жений

 

ГОСТ 26607-85

Система обеспечения точности геомет- рических параметров в строительстве. Функциональные допуски

 

(СТ СЭВ 4416-83)

ГОСТ 27677-88

Защита

от

коррозии

в

строительстве.

 

(СТ СЭВ 5852-86)

Бетоны. Общие требования к проведению испытаний

ГОСТ 27751-2014

(EN 1990:2002, NEQ) (İSO 2394:1998,NEQ)

Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

ГОСТ 27751-88 əvəzinə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 28984-2011

Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения

ГОСТ 28984-91 əvəzin

 

5.1.4. Təhlükəsizlik texnikası 

 

ГОСТ 12.1.002-84

ССБТ. Электрические поля промышлен- ной частоты. Допустимые уровни напря- женности и требования к проведению контроля на рабочих местах

 

ГОСТ 12.1.003-2014

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безо- пасности

ГОСТ 12.1.003-83* ГОСТ

12.1.023-80 əvəzinə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 12.1.004-91

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования

 

ГОСТ 12.1.005-88

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

 

ГОСТ 30852.0-2002

Электрооборудование                                            взрывозащищен-

ГОСТ 12.2.020-76

(МЭК 60079-0:1998)

ное. Часть 0. Общие требования

əvəzinə

Standartlaşdırma,

 

 

Metrologiya və Patent

 

 

üzrə Dövlət Komitəsi

 

 

tərəfindən qəbul edilib

             

 

ГОСТ 30852.2-2002

(МЭК 60079-1А:1975)

Электрооборудование взрывозащищен- ное. Часть 1. Взрывозащита вида "взры- вонепроницаемая оболочка". Дополне- ние 1. Приложение D. Метод определе- ния безопасного максимального зазора

ГОСТ  12.1.011-78*  (СТ

СЭВ 2775-80) əvəzinə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 30852.5-2002

(МЭК 60079-4:1975)

Электрооборудование взрывозащищен- ное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения

ГОСТ 12.1.011-78* (СТ СЭВ 2775-80)

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 30852.11-2002

(МЭК 60079-12: 1978).

Электрооборудование взрывозащищен- ное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазо- рам и минимальным воспламеняющим токам

ГОСТ  12.1.011-78*  (СТ

СЭВ 2775-80) əvəzinə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 30852.19-2002

(МЭК 60079-20:1996)

Электрооборудование взрывозащищен- ное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования

ГОСТ  12.1.011-78*  (СТ

СЭВ 2775-80) əvəzinə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 12.1.012-90

Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

 

ГОСТ 12.1.013-78

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Электробезо- пасность. Общие требования

 

ГОСТ 12.1.033-81*

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Терми- ны и определения.

 

ГОСТ 12.1.036-81

ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях;

 

ГОСТ 12.1.046-85

ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

 

ГОСТ 12.2.052-81*

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.3.016-87

ССБТ. Строительство.    Работы                                             антикор- розионные. Требования безопасности

 

ГОСТ 12.4.011-89

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

 

ГОСТ 12.4.026-76

Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности

 


 

ГОСТ 12.4.059-89

ССБТ. Строительство. Ограждения предо- хранительные инвентарные. Общие технические условия

 

ГОСТ 12.4.087-84

ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия

 

ГОСТ 12.4.089-86

ССБТ. Строительство. Пояса предохрани- тельные. Общие технические условия

 

ГОСТ 12.4.107-2012

ССБТ.   Строительство.   Канаты               страхо- вочные. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.107-82

əvəzinə

ГОСТ 27.002-89

Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

 

ГОСТ 23407-78

Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Техничес- кие условия

 

 

5.2. Tikinti materialları

 

 

5.2.1. Təsnifat, nomenklatura və ümumi normalar

 

ГОСТ 1581-91

(СТ СЭВ 6825-89)

Портландцементы тампонажные. Техни- ческие условия

ГОСТ 1581-85 əvəzinə

ГОСТ 17241-71

Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация

 

ГОСТ 23499-2009

Материалы и изделия звукоизоляцион- ные и звукопоглощающие строительные. Общие технические условия

ГОСТ 23499-79 əvəzinə Dövlət              Şəhərsalma               və Arxitektura              Komitəsinin 09.03.2011-ci     il              tarixli 34№-li əmri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 23732-2011

Вода    для     бетонов    и              строительных растворов. Технические условия

ГОСТ 23732-79 əvəzinə Dövlət              Şəhərsalma              və Arxitektura Komitəsinin 21 sentyabr 2012-ci il tarixli 05№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 12.11.2012-ci il tarixdən respublika ərazi- sində qüvvəyə minib

AZS 533-2011

(ГОСТ 23732-79)

Beton və məhlullar üçün su. Texniki şərtlər

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.11-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 25621-83

Материалы     и     изделия                          полимерные строителные герметизирующие и уплот-

 


 

 

няющие. Классификация и общие техни- ческие требования

 

ГОСТ 26798.0-85

(СТ СЭВ 6825-89)

Цементы тампонажные. Методы испыта- ний. Общие положения

БСТ- 1991-ci il 8-ci №-də verilmiş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

ГОСТ 26798.1-85

(СТ СЭВ 6825-89)

Цементы тампонажные. Методы опреде- ления растекаемости, плотности, водоот- деления, времени загустевания и сроков

схватывания

БСТ- 1991-ci il 8-ci №-də verilmiş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

ГОСТ 26798.2-85

(СТ СЭВ 6825-89)

Цементы тампонажные. Методы опреде- ления предела прочности при изгибе и сжатии

БСТ- 1991-ci il 8-ci №-də verilmiş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

 

5.2.2. Divar materialları 

 

ГОСТ 379-2015

Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия

ГОСТ 379-95 əvəzinə

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

AZS 481 – 2011

(ГОСТ 530-2007)

Keramik kərpic və daşlar. Ümumi texniki şərtlər

ГОСТ     530-95,               ГОСТ

7484-78 əvəzinə.

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.11-ci il tarixdən respublika ərazisində

qüvvəyə minib

ГОСТ 530-2012

Кирпич и камень керамические. Общие технические условия

 

ГОСТ 4001-84

Камни стеновые из горных пород. Технические условия

Azərdövləttikintikomun 19.07.01-ci il tarixli, 89№- li və Azərdövlətstandartın 19.07.01-ci il tarixli, 45№- li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minmiş dəyişikliyi nəzərə almaqla

AZS 476 – 2011

(ГОСТ 4001-84)

Dağ süxurlarindan divar daşları. Texniki şərtlər

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.11-ci il tarixdən

respublika ərazisində qüvvəyə minib


 

ГОСТ 6133-99

Камни бетонные стеновые. Технические условия

ГОСТ 6133-84 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 29.01.2003-cü il tarixli, 12

№-li və Azərdövlət- standartın 24.01.2003-cü il tarixli, 039№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 8426-75

Кирпич глиняный для дымовых труб

 

ГОСТ 31251-2008

Стены  наружные  с  внешней  стороны.

ГОСТ 31251-2003

Методы      испытаний      на      пожарную опасность

əvəzinə.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin

 

 

24.11.10-cu il tarixli,

 

 

137№-li əmri ilə

 

 

respublika ərazisində

 

 

01.01.2011-ci il tarixdən

 

 

qüvvəyə minib

 

5.2.3. Yapışdırıcı materiallar 

 

ГОСТ 125-79

(СТ СЭВ 826-77)

Вяжущие гипсовые. Технические условия

 

ГОСТ 965-89

Портландцементы белые. Технические

 

(СТ СЭВ 6086-87)

условия

ГОСТ 969-91

Цементы глиноземистые и высокоглинозе-

ГОСТ 969-77 əvəzinə

(СТ СЭВ 6826-89)

мистые. Технические условия

 

ГОСТ 3476-74

Шлаки доменные и электротермо- фосфорные гранулированные для произ- водства цементов

 

ГОСТ 4013-82

Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия

 

ГОСТ 6139-2003

Песок для испытаний цемента. Техничес- кие условия

ГОСТ 6139-91 (СТ СЭВ

6951-89) əvəzinə. Azərdövləttikintikomun 02.02.2005-ci il tarixli, 20

№-li və Azərdövlət- standartın 10.02.2005-ci il tarixli, 013№-li qərarları ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 9179-77

Известь      строительная.                     Технические условия

ГОСТ 9179-70 standartın texniki şərtlərinə aid hissənin əvəzinə.

БСТ-1989-cu il 8-ci №-də verilmiş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

ГОСТ 10178-85

Портландцемент     и                                   шлакопортландце-

 

(СТ СЭВ 5683-86)

мент. Технические условия

ГОСТ 11052-74

Цемент гипсоглиноземистый расширяю- щийся

 


 

ГОСТ 15825-80

Портландцемент    цветной.                                  Технические условия

 

ГОСТ 22266-2013

Цементы сульфатостойкие. Технические условия

ГОСТ 22266-76 və ГОСТ

22266-94 əvəzinə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

AZS 531-2011

(ГОСТ 22266-94)

Sulfatadavamlı sementlər. Texniki şərtlər

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 30.12.2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.11-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 25328-82

Цемент    для    строительных                 растворов. Технические условия

 

ГОСТ 26871-86

Материалы вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспор- тирование и хранение

ГОСТ 125-79 (СТ СЭВ

826-77) standartın qəbul etmə, qablaşdırma, markalama, nəqletmə və

saxlanma qaydalarına aid his sələrin əvəzinə

AZS EN ГОСТ 30515- 2021

Sementlər. Ümumi texniki şərtlər

ГОСТ 30515-97 əvəzinə AzSTAND/TK -10-un 12.08.2021-ci il

ГОСТ 31108-2003

Цементы общестроительные. Техничес- кие условия

Azərdövləttikintikomun 02.02.2005-ci il tarixli, 20

№-li və Azərdövlətstan- dartın 10.02.2005-ci il tarixli, 013№-li respublika ərazisində qüvvəyə minib

 

5.2.4. Betonlar və məhlullar 

 

ГОСТ 7473-2010

Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 7473-94 əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 09mart 2011-ci il tarixli 34№-li Əmri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 20910-90

Бетоны жаростойкие. Технические условия

ГОСТ 20910-82,

ГОСТ 0955-75,

ГОСТ 20956-75,

ГОСТ 23283-78 və

ГОСТ 23521-79 əvəzinə

ГОСТ 24211-2008

Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

ГОСТ 24211-2003

əvəzinə.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin

24.11.10-cu il tarixli,


 

 

 

 

137№-li əmri ilə respub- lika ərazisində 01.01. 11- ci il tarixdən qüvvəyə minib

ГОСТ 25192-2012

Бетоны. Классификация. Общие техни- ческие требования

ГОСТ 25192-82 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 17.10.2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə 15.11.

2013-cü il tarixdən res- publika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 25485-89

Бетоны ячеистые. Технические условия

 

ГОСТ 31359-2007

Бетоны   ячеистые                  автоклавного                  твер- дения. Технические условия

ГОСТ 25485-89 avtoklav bərkiyən məsəməli beton- lar hissəsinin əvəzinə.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 13 mart 2013-cü il tarixli 01№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 10.05.2013-cü il tarixdən respublika ərazi- sində qüvvəyə minib

ГОСТ 26633-2012

Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 26633-91 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 17 oktyabr 2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 15.11.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 27006-86

Бетоны. Правила подбора состава

 

ГОСТ 28013-98*

Растворы строительные. Общие техни- ческие условия

ГОСТ 28013-89 əvəzinə. Azərdövləttikintikomun 29.01.2003-cü il tarixli, 12

№-li və Azərdövlət- standartın 24.01.2003-cü il tarixli, 039№-li qərarları ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib.

Azərdövləttikintikomun 31.10.2003-cü il tarixli, 173 №-li və Azərdövlət- standartın 14.11. 2003-cü il tarixli, 130№-li qərarları ilə 1№-li dəyişiklik respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 31189-2015

Смеси сухие строительные. Классифи- кация

ГОСТ 31189-2003 əvəzinə. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent

üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib


 

ГОСТ 31914-2012

Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конст- рукций. Правила контроля и оценки качества

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 17 oktyabr 2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə 15.11.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

 

5.2.5. Dam örtüyü və hidroizolyasiya materialları

 

ГОСТ 378-76

Листы     асбестоцементные                 волнистые обыкновенного профиля и детали к ним

 

ГОСТ 2697-83

Пергамин      кровельный.                        Технические условия

Azərdövləttikintikomun 19.07.01-ci il tarixli, 89№- li və Azərdövlətstandartın 19.07.01-ci il tarixli, 45№- li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 2889-80

Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия

 

ГОСТ 3135-82

Картон кровельный. Технические условия

 

ГОСТ 7415-86

Гидроизол. Технические условия

Azərdövləttikinti-komun 19.07.01-ci il tarixli, 89№- li və Azərdövlətstandartın 19.07.01-ci il tarixli, 45№- li əmrləri ilə dəyişiklik respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 10296-79

Изол. Технические условия

ИУС-1990-cı il 4№-də verilmiş dəyişikliyi və Azərdövləttikintikomun 19.07.01-ci il tarixli, 89№- li və Azərdövlətstandartın 19.07.01-ci il tarixli, 45№- li əmrləri ilə 2 №-li dəyişiklik respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 10923-93

Рубероид. Технические условия

ГОСТ 10923-82 əvəzinə. Azərdövləttikintikomun 19.07.01-ci il tarixli, 89№- li və Azərdövlətstandartın 19.07.01-ci il tarixli, 45№- li əmrləri ilə 2 №-li dəyişiklik respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 15836-79

Мастика битумно-резиновая изоляцион- ная. Технические условия

 


 

ГОСТ 15879-70

Стеклорубероид. Технические условия

ИУС-1989-cu il 9 №-də verilmiş dəyişikliyi və Azərdövləttikintikomun 19.07.01-ci il tarixli, 89№- li və Azərdövlətstandartın 19.07.01-ci il tarixli, 45№- li əmrləri ilə 2 №-li dəyişiklik respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 20429-84

Фольгоизол. Технические условия

Azərdövləttikintikomun 19.07.01-ci il tarixli, 89№- li və Azərdövlətstandartın 19.07.01-ci il tarixli, 45№- li əmrləri ilə ilə 2 №-li dəyişiklik respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 24986-81

(СТ СЭВ 2438-80)

Листы асбестоцементные волнистые высокого профиля 51/177. Технические условия

 

ГОСТ 30301-95

Изделия     асбестоцементные.                    Правила приёмки

 

ГОСТ 30340-95

Листы     асбестоцементные                волнистые. Технические условия

ГОСТ 16233-77 və ГОСТ

20430-84 əvəzinə

ГОСТ 30547-97

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

ГОСТ 4.203-79, ГОСТ

2551-75, ГОСТ 23835-79,

ГОСТ 26627-85 əvəzinə. Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 29.01.03-cü il tarixli, 12№- li və Standart-laşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin 24.11.03-cü il tarixli, 39№- li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 30693-2000

Мастики     кровельные     и                    гидроизоля- ционные. Общие технические условия

ГОСТ 4.222-83 və ГОСТ

25591-83-ün əvəzinə Azərdövləttikintikomun 19.07.2001-ci il tarixli, 89

№-li və Azərdövlətstan- dartın 19.07.2001-ci il tarixli, 45№-li əmrləri ilə 01.08.2001-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ EN 495-5-2012

Материалы кровельные и гидроизо- ляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения гибкости при пониженных температурах

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 05.05. 2014-cü il tarixli 03№-li qərarı ilə 30.05.2014-cü il tarixdən respublika

ərazisində qüvvəyə minib


 

ГОСТ EN 1107-1-

2011

Материалы кровельные и гидроизоля- ционные гибкие битумосодержащие. Метод определения изменения линейных размеров.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 13.03.2013-cü il tarixli 01№-li qərarı ilə 10.05. 2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ EN 1107-2-

2011

Материалы кровельные и гидроизо- ляционные гибкие полимерные (термо- пластичные или эластомерные). Метод определения изменения линейных размеров.

 

 

-“-

ГОСТ EN 1108-2012

Материалы кровельные и гидроизо- ляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения формоустойчивости под воздействием циклических изменений температуры

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 05.05.2014-cü il tarixli 03№-li qərarı ilə 30.05.2014-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ EN 1109-2011

Материалы кровельные и гидроизо- ляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения гибкости при пониженных температурах.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 13.03.2013-cü il tarixli 01№-li qərarı ilə 10.05. 2013-cü il tarixdən

respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ EN 1110-2011

Материалы кровельные и гидроизоля- ционные гибкие битумосодержащие. Метод определения теплостойкости.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 13.03.2013-cü il tarixli 01№-li qərarı ilə 10.05. 2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ EN 1296-2012

Материалы листовые гибкие гидроизо- ляционные. Битумные, пластмассовые и эластомерные листы для гидроизоляции крыш. Метод искусственного термичес- кого старения

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 05.05. 2014-cü il tarixli 03№-li qərarı ilə 30.05.2014-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ     EN               1848-1-

2011

Материалы кровельные и гидроизоля- ционные гибкие битумосодержащие. Методы определения длины, ширины и прямолинейности.

 

-“-

ГОСТ     EN               1849-1-

2011

Материалы кровельные и гидроизоля- ционные гибкие битумосодержащие. Методы определения толщины и массы на единицу площади.

 

-“-

ГОСТ     EN               1849-2-

2011

Материалы кровельные и гидроизоля- ционные гибкие полимерные (термо-плас-

тичные    или     эластомерные).                 Методы

 

-“-


 

 

определения    толщины    и                            массы         на единицу площади.

 

ГОСТ     EN               1850-1-

2011

Материалы кровельные и гидроизоля- ционные гибкие битумосодержащие. Метод определения видимых дефектов.

 

-“-

ГОСТ     EN               1850-2-

2011

Материалы кровельные и гидроизоля- ционные гибкие полимерные (термо- пластичные или эластомерные). Метод определения видимых дефектов.

 

-“-

ГОСТ EN 1928-2011

Материалы кровельные и гидроизоля- ционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водо- проницаемости.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 05.05.2014-cü il tarixli 03№-li qərarı ilə 30.05.2014-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ EN 12039-2011

Материалы кровельные и гидроизоля- ционные гибкие битумосодержащие. Метод определения адгезии гранул посыпки к покровному слою.

 

 

-“-

ГОСТ EN 12730-2011

Материалы кровельные и гидро- изоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эла- стомерные). Метод определения сопро- тивления статистическому продавлива- нию.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 13.03.2013-cü il tarixli 01№-li qərarı ilə 10.05. 2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ EN 13416-2011

Материалы кровельные и гидроизоля- ционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эла- стомерные). Правила отбора образцов.

-“-

ГОСТ EN 13897-2012

Материалы кровельные и гидроизоля- ционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водопроницаемости после растяжения при пониженной температуре

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 05.05. 2014-cü il tarixli 03№-li qərarı ilə 30.05.2014-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ        31897-2011

(EN 12691:2006)

Материалы кровельные и гидроизо- ляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Методы определения сопротивления динамическому про- давливанию

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 13.03. 2013-cü il tarixli, 01№-li qərarı ilə 10.05.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ    31898-1-2011

(EN 12310-1:1999)

Материалы кровельные и гидроизо- ляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления динамическому раздиру стержнем гвоздя

 

-“-

ГОСТ    31899-1-2011

(EN 12311-1:1999)

Материалы кровельные и гидроизоля- ционные гибкие                     битумосодержащие.

-“-


 

 

ГОСТ


 

 

31899-2-2011


Методы     определения     деформативно- прочностных свойств

Материалы  кровельные  и  гидроизоля-


(EN 12311-2:2000)


ционные гибкие полимерные (термо- пластичные или эластомерные). Методы определения деформативно – прочност- ных свойств


 

-“-


ГОСТ


32315.1-2012


Материалы  кровельные  и  гидроизоля-


Dövlət Şəhərsalma və


(EN 12316-1:1999)

 

 

 

 

ГОСТ 32316.1-2012

(EN 12317-1:1999)

 

 

ГОСТ 32317-2012

(EN 1297-2004)

 

 

 

 

ГОСТ 32318-2012

(EN 1931:2000)

 

 

 

 

ГОСТ 32319-2012

(EN 13948:2007)

 

 

 

 

 

ГОСТ EN 822-2011

(ЕN 822:1994, IDT)

 

 

 

ГОСТ EN 823-2011


ционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления раздиру клеевого соединения

 

 

Материалы кровельные и гидроизоля- ционные гибкие битумосодержащие. Метод определения прочности на сдвиг клеевого соединения

Материалы    кровельные    и     гидроизо- ляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или элас- томерные). Метод испытания на старение под воздействием               искусственных климатических факторов: УФ-излучения, повышенной температуры и воды Материалы кровельные и гидроизоля- ционные          гибкие        битумосодержащие  и полимерные                   (термопластичные     или эластомерные).             Метод                              определения паропроницаемости

 

Материалы кровельные и гидроизо- ляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения стойкости к прониканию корней

5.2.6. İzolyasiya tikinti materialları 

Изделия теплоизоляционные, приме- няемые в строительстве. Методы определения длины и ширины

 

 

Изделия  теплоизоляционные,  приме-


Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 05.05. 2014-cü il tarixli 03№-li qərarı ilə 30.05.2014-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

 

-“-

 

 

 

 

-“-

 

 

 

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 05.05. 2014-cü il tarixli 03№-li qərarı ilə 30.05.2014-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

 

 

-“-

 

 

 

 

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 15.09.2011-ci il tarixli 119№-li əmri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib


(ЕN


823:1994, IDT)


няемые       в       строительстве.       Метод определения толщины


-“-


 

ГОСТ EN 824-2011        Изделия теплоизоляционные, применяе-


(ЕN


824:1994, IDT)


мые   в    строительстве.   Метод   опреде- ления отклонения от прямоугольности


-“-


 

ГОСТ EN 825-2011

Изделия теплоизоляционные, применяе-

 

(ЕN 825:1994, IDT)

мые в строительстве. Метод определения отклонения от плоскостности

-“-

ГОСТ EN 826-2011

Изделия теплоизоляционные, применяе-

 

(ЕN 826:1996, IDT)

мые        в        строительстве.        Методы определения характеристик сжатия

-“-

ГОСТ EN 1602-2011

Изделия     теплоизоляционные,                    приме-

 

(ЕN 1602:1996, IDT)

няемые в строительстве. Метод опреде- ления кажущейся плотности

-“-

ГОСТ EN 1604-2011

Изделия     теплоизоляционные,                    приме-

 

(ЕN 1604:1996, IDT)

няемые в строительстве. Метод опре- деления                   стабильности                   размеров           при

-“-

 

заданной температуре и влажности

 

ГОСТ EN 1607-2011

Изделия теплоизоляционные, применяе-

 

(ЕN 1607:1996,IDT)

мые в строительстве. Метод определения

прочности   при    растяжении                      перпенди-

-“-

 

кулярно к лицевым поверхностям

 

ГОСТ EN 1608-2011

Изделия теплоизоляционные, применяе-

 

(ЕN 1608:1996,IDT)

мые в строительстве. Метод определения

прочности при растяжении параллельно

-“-

 

лицевым поверхностям

 

ГОСТ EN 1609-2011

Изделия     теплоизоляционные,                    приме-

 

(ЕN 1609:1996,IDT)

няемые в строительстве. Методы опреде- ления  водопоглощения  при  кратковре-

-“-

 

менном частичном погружении

 

ГОСТ EN 12085-2011

Изделия     теплоизоляционные,                    приме-

 

(ЕN 12085:1997, IDT)

няемые в строительстве. Методы опреде-

ления    линейных    размеров               образцов,

-“-

 

предназначенных для испытаний

 

ГОСТ EN 12087-2011

Изделия     теплоизоляционные,                     приме- няемые в строительстве. Методы опреде-

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 15.09.2011-ci il tarixli

(ЕN 12087:1997, IDT)

ления водопоглощения при длительном погружении

119№-li əmri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ EN 12089-2011

Изделия     теплоизоляционные,                    приме-

 

(ЕN 12089:1997, IDT)

няемые в строительстве. Метод опреде-

-“-

 

ления характеристик изгиба

 

ГОСТ EN 12090-2011

Изделия     теплоизоляционные,                    приме-

 

(ЕN 12090:1997, IDT)

няемые в строительстве. Метод опре-

-“-

 

деления характеристик сдвига

 

ГОСТ EN 12430-2011

Изделия     теплоизоляционные,                    приме-

 

(ЕN 12430:1998, IDT)

няемые в строительстве. Метод опреде-

ления        прочности       при                  действии

-“-

 

сосредоточенной нагрузки

 

ГОСТ EN 12431-2011

Изделия     теплоизоляционные,                    приме-

 

(ЕN 12431:1998, IDT)

няемые в строительстве в плавающих

 

полах. Метод определения толщины


 

ГОСТ 2694-78

Изделия пенодиатомитовые и диатоми- товые теплоиоляционные. Технические условия

 

ГОСТ 4598-86

Плиты древесноволокнистые.

БСТ-1989-cu il 11-ci №-də

(СТ СЭВ 4188-83)

Технические условия

verilmiş dəyişiklik nəzərə

alınmaqla

ГОСТ 4640-2011

Вата минеральная. Технические условия

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 15.09.2011-ci il tarixli 119№-li əmri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 5742-76

Изделия из ячеистых бетонов теплоизо- ляционные

 

ГОСТ 9573-2012

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизо- ляционные. Технические условия

ГОСТ 9573-96 əvəzinə

ГОСТ 10140-2003

Плиты теплоизоляционные из минераль- ной ваты на битумном связующем. Технические условия

ГОСТ 10140-80 əvəzinə. Azərdövləttikintikomun 02.02.2005-ci il tarixli, 20

№-li və Azərdövlət- standartın 10.02.2005-ci il tarixli, 013№-li qərarları ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 10174-90

Прокладки уплотняющие пенополиуре- тановые для окон и дверей. Технические условия

ГОСТ 10174-72 əvəzinə

ГОСТ 10499-95

Изделия теплоизоляционные из стеклян- ного штапельного волокна. Технические условия

ГОСТ 10499-78 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 28.06.1996-cı il tarixli

1№-li qərarı ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 10832-2009

Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия

ГОСТ 10832-91

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 24.11.2010-cu il tarixli, 137№-li əmri ilə 01.01.2011-ci il tarixdən respublikası ərazisində qüvvəyə minib.

ГОСТ 12865-67

Вермикулит вспученный

 

ГОСТ 14791-79

Мастики герметизирующие нетвердеющие строительные. Техническаие условия

 

ГОСТ 15588-86

Плиты пенополистерольные. Технические

 

(СТ СЭВ 5068-85)

условия

ГОСТ 16136-2003

Плиты перлитобитумные теплоизоля- ционные. Технические условия

ГОСТ 16136-80 əvəzinə. Azərdövləttikintikomun 02.02.2005-ci il tarixli, 20

№-li və Azərdövlətstan- dartın 10.02.2005-ci il

tarixli, 013№-li əmrləri ilə


 

 

 

respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 16381-77

(СТ СЭВ 5069-85)

Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования

ИУС-1986-cı il 10-cu

№-də verilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 18866-93

Щебень из доменного шлака для

производства минеральной ваты. Техни- ческие условия

ГОСТ 18866-81 əvəzinə

ГОСТ 19177-81

Прокладки резиновые пористые уплот- няющие. Технические условия

 

ГОСТ 20916-87

Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолоформа- льдегидных смол. Технические условия

 

ГОСТ 21880-2011

Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия

ГОСТ 21880-94 əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 15.09.2011-ci il tarixli 119№-li əmri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 22546-77

Изделия                          теплоизляционные                        из пенопласта ФРП-1 и резопен. Технические условия

 

ГОСТ 22950-95

Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия

ГОСТ 22950-78 əvəzinə. Azərdövləttikintikomun 28.06.1996-cı il tarixli №- li qərarı ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 23208-2002

Цилиндры и полуцилиндры теплоизоля- ционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия

ГОСТ 23208-83 (СТ СЭВ

3476-81) əvəzinə Azərdövləttikintikomun 02.02.05-ci il tarixli, 20 №- li və Azərdövlətstandartın 10.02.2905-ci il tarixli, 013

№-li qərarları ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 23307-78

(СТ СЭВ 5850-86)

Маты теплоизоляционные из минераль- ной ваты вертикально-слоистые. Техни- ческие условия

ИУС-1984-cü il 9№-də və ИУС-1988-ci il 9№-də verilmiş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

ГОСТ 23790-79

Покрытие    по     древесине                      фосфатное огнезащитное. Технические требования

 

ГОСТ 23791-79

Покрытие по стали фосфатное огнеза- щитное. Технические требования

 

ГОСТ 24748-2003

Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия

ГОСТ 24748-81 əvəzinə. Azərdövləttikintikomun 02.02.2005-ci il tarixli, 20

№-li və Azərdövlətstan- dartın 10.02.2005-ci il

tarixli, 013№-li qərarları ilə


 

 

 

respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 25130-82

Покрытие по древесине вспучивающееся огнезащитное ВПД. Технические требо- вания

 

ГОСТ 25131-82

Покрытие по стали вспучивающееся огнезащитное ВПМ-2. Технические требо- вания

 

ГОСТ 25665-83

Покрытие по стали фосфатное огнеза- щитное на основе минеральных волокон. Технические требования

 

ГОСТ 30740-2000

Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий. Общие техни- ческие условия

Azərdövləttikintikomun 29.01.2003-cü il tarixli, 12

№-li və Azərdövlətstan- dartın 24.01.2003-cü il tarixli, 039№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 30778-2001

Прокладки                                 уплотняющие                          из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия

 

 

-“-

ГОСТ 30971-2012

Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия

ГОСТ 30971-2002

əvəzinə

Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının

17.10. 2013-cü il tarixli 02

№-li qərarı ilə təsdiq edilib, 15.11.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 31309-2005

Материалы строительные теплоизоля- ционные на основе минеральных волокон. Общие технические условия

ГОСТ 16381-77 bina və qurğuların mühafizə konstruksiyaları üçün lif materiallarına aid hissəsinin əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 01.02.2010- cu il tarixli 09№-li əmri ilə təsdiq edilib,01.03.2010- cu il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 31362-2007

Прокладки уплотняющие для оконных и дверных блоков. Методы определения сопротивления                                          эксплуатационным воздействиям

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 01.02.2010-cu il tarixli 09№-li əmri ilə 01.03. 2010-cu il tarixdən res- publika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 31430-2011 (ЕN 13820:2003)

Изделия теплоизоляционные, применяе- мые в строительстве. Метод опреде- ления содержания органических веществ

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin

15.09.2011-ci il tarixli 119№-li əmri ilə


 

 

 

respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 31911-2011

Изделия теплоизоляционные, применяе- мые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение декларируемой теплопро- водности

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 17.12.2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 15.11.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 31912-2011

Изделия теплоизоляционные, приме- няемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение расчетной теплопровод- ности

 

 

-“-

ГОСТ 31913-2012

Материалы и изделия теплоизоляцион- ные. Термины и определения

-“-

ГОСТ 32025-2012

Тепловая изоляция. Метод определения характеристик теплопереноса в цилинд- рах заводского изготовления при стационарном тепловом режиме

 

 

-“-

ГОСТ 32310-2012

(EN 13164:2008)

Изделия из экструзионного пенополис- тирола XPS теплоизоляционные промыш- ленного производства, применяемые в строительстве. Технические условия

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 05.05.2014-cü il tarixli 03№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 30.05.2014-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 32314-2012

(EN 13162:2008)

Изделия из минеральной ваты тепло- изоляционные промышленного произ- водства, применяемые в строительстве. Общие технические условия

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 05.05.2014-cü il tarixli 03№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 30.05.2014-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

 

5.2.7. Bəzək və üzlük materialları 

 

ГОСТ 862.1-85

Изделия    паркетные.                   Паркет                   штучный. Технические условия

 

ГОСТ 862.2-85

Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия

 

ГОСТ 862.3-86

Изделия   паркетные.   Доски                   паркетные. Технические условия

 

ГОСТ 862.4-87

Изделия   паркетные.   Щиты                   паркетные. Технические условия

 

ГОСТ 5724-75

Линкруст

 

ГОСТ 6141-91

(СТ СЭВ 2047-88)

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия

ГОСТ 6141-82 əvəzinə

ГОСТ 6266-97

Листы гипсокартонные. Технические усло- вия

Azərdövləttikintikomun 02.02.2005-ci il tarixli, 20 №-li və Azərdövlət-

standartın 10.02.2005-ci il


 

 

 

tarixli, 013№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 6787-2001

Плитки       керамические      для                   полов. Технические условия

ГОСТ 6787-90 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 29.01.2003-cü il tarixli, 12

№-li və Azərdövlət- standartın 24.01.2003-cü il tarixli, 039№-li əmrləri respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 6927-74

Плиты бетонные фасадные. Технические требования

 

ГОСТ 7251-77

Линолеум                         поливинилхлоридный                    на тканевой подоснове. Технические условия

 

ГОСТ 8904-81

Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочными покрытием. Технические условия

 

AZS 478-2011

(ГОСТ 9479-98)

Üzlük, inşaat-memarlıq, memorial və digər məmulatların istehsalı üçün dağ süxurlarından ibarət bloklar. Texniki şərtlər

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 30.12.2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.11-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 9479-2011

Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строитель- ных, мемориальных и других изделий. Технические условия

ГОСТ 9479-98 əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxi tektura Komitəsinin 21.09.2012-ci il tarixli 05№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 12.11. 2012-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 9480-2012

Плиты    облицовочные    из                природного камня. Технические условия

ГОСТ 9480-89 əvəzinə

ГОСТ 9590-76

Пластик бумажнослоистый декоративный. Технические условия

 

ГОСТ 13996-84

Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия

 

ГОСТ 14632-79

Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы. Технические условия

 

ГОСТ 16914-71

Линолеум   резиновый                     многослойный                     – релин

 

ГОСТ 17057-89

Плитки стеклянные облицовочные ковровомозаичные и ковры из них. Технические условия

 


 

ГОСТ 18108-80

Линолеум поливинилхлоридный на тепло- звукоизолирующей подоснове. Техничес- кие условия

 

ГОСТ 18124-95

Листы                   асбестоцементные

плоские.

ГОСТ18124-75 əvəzinə

(СТ СЭВ 827-77)

Технические условия

 

 

ГОСТ 18623-82

Плитки керамические литые и ковры из них. Технические условия

 

ГОСТ 19111-2001

Изделия погонажные профильные поли- винилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия

ГОСТ 19111-77 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 31.10.2003-cü il tarixli, 173 №-li və Azərdövlət- standartın 14.11.2003-cü iltarixli, 130№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 24099-2013

Плиты декоративные на основе природ- ного камня. Технические условия

ГОСТ 24099-80 əvəzinə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

AZS 537 – 2011

(ГОСТ 24099-80)

Təbii daşlar əsasinda hazirlanan dekorativ tavalar. Texniki şərtlər

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.11-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 24944-81

Плёнка поливинилхлоридная декоратив- ная отделочная. Технические условия

 

ГОСТ 26149-84

Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия

 

ГОСТ 27023-86

Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума                       на                       теплозвукоизолирующей

подоснове. Технические условия

 

ГОСТ 27180-2001

Плитки керамические. Методы испытаний

ГОСТ 27180-86 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 29.01.2003-cü il tarixli, 12

№-li və Azərdövlət- standartın 24.01.2003-cü il tarixli, 039№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

 

5.2.8. Qeyri-üzvi və üzvi doldurucular 

 

ГОСТ 8267-93

Щебень и гравий из плотных горных пород

ГОСТ 8267-82, ГОСТ

для   строительных   работ.          Технические условия

8268-82, ГОСТ 10260-82,

ГОСТ 23254-78, ГОСТ

26873-86 əvəzinə


 

AZS 473 – 2011

(ГОСТ 8267-93)

İnşaat işləri üçün six dağ süxurlarindan qirmadaş və çinqil. Texniki şərtlər

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standart-laşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.11-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 8736-93*

Песок для строительных работ. Техничес- кие условия

ГОСТ 8736-85 və

ГОСТ 26193-84 əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 15.09.2011-ci il tarixli 119№-li əmri ilə 1, 2 və 3№-li dəyişikliklər respublika ərazisində qüvvəyə minib.

AZS 475 – 2011 (ГОСТ 8736-93*)

İnşaat işləri üçün qum

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiy- yatdan keçirilərək 30.12.2011-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 9758-2012

Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы

испытаний

ГОСТ 9758-86 əvəzinə

ГОСТ 22263-76

Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

Azərdövləttikintikomun 19.07.01-ci il tarixli, 89№- li və Azərdövlətstandartın 19.07.01-ci il tarixli, 45№- li əmrləri ilə 1№-li dəyişiklik respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 22856-89

Щебень     и     песок                   декоративные                   из природного камня. Технические условия

Azərdövləttikintikomun 19.07.01-ci il tarixli, 89№- li və Azərdövlətstandartın 19.07.01-ci il tarixli, 45№- li əmrləri ilə 1№-li dəyişiklik respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 23233-78

Заполнитель сотовый бумажный. Техни- ческие условия

 

ГОСТ 23735-79

Смеси    песчано-гравийные               для               строи- тельных работ. Технические условия

Azərdövləttikinti-komun 19.07.2001-ci il tarixli, 89№-li və Azərdövlət-

standartın 19.07.2001-ci il


 

 

 

tarixli, 45№-li əmrləri ilə 1№-li dəyişiklik respub- lika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 25137-82

Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация

 

ГОСТ 25226-96

Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия

ГОСТ 25226-82 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 23.03.1999-cu il tarixli, 40

№-li və Azərdövlət- standartın 23.03.1999-cu il tarixli, 16№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 25818-91

Золы-уноса тепловых электростанций для бетона. Технические условия

ГОСТ 25818-83 əvəzinə. Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 29.01.2003-cü il tarixli, 12№-li və Standart- laşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin 24.01.2003-cü il tarixli 039№-li əmrləri ilə 1№-li dəyişiklik respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 26644-85

Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия

Azərdövləttikintikomun 19.07.01-ci il tarixli, 89№- li və Azərdövlətstandartın 19.07.01-ci il tarixli, 45№- li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 31356-2007

Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 01.02.2010-cu il tarixli 09№-li əmri ilə 01.03. 2010-cu il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 31357-2007

Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия

-“-

ГОСТ 31358-2007

Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Технические условия

 

 

-“-

ГОСТ 31424-2010

Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных

пород при производстве щебня. Технические условия

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 09mart 2011-ci il tarixli 34№-li Əmri ilə res- publika ərazisində

qüvvəyə minib


 

 

 

ГОСТ 31426-2010

Породы горные рыхлые для

производства песка, гравия и щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний

 

 

-“-

ГОСТ 31436-2011

Породы горные скальные для произ- водства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kolle- giyasının 21.09.2012-ci il tarixli 05№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 12.11.

2012-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 32021-2012

Заполнители и наполнители из плотных горных пород для производства сухих строительных смесей. Технические условия

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 17.10. 2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə təsdiq edilib və

15.11. 2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 32496-2013

Заполнители      пористые                             для                             легких бетонов. Технические условия

ГОСТ 9757-90 əvəzinə. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

 

5.2.9. Yol tikinti materialları 

 

ГОСТ 4641-80

Дегти каменноугольные для дорожного строительства. Технические условия

 

ГОСТ 6665-91

Камни     бетонные    и                железобетонные бортовые. Технические условия

ГОСТ 6665-82 əvəzinə

ГОСТ 6666-81

Камни бортовые из горных пород. Технические условия

Azərdövləttikintikomun 19.07.2001-ci il tarixli, 89№-li və Azərdövlət- standartın 19.07.2001-ci il tarixli 45№-li əmrləri ilə 1№-li dəyişiklik respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 7392-2014

Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия

ГОСТ 7392-2002 əvəzinə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 7394-85

Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия

Azərdövləttikintikomun 19.07.01-ci il tarixli, 89№- li və Azərdövlətstandartın 19.07.01-ci il tarixli, 45№- li əmrləri ilə 1№-li dəyişiklik respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 9128-2009

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Техни- ческие условия

ГОСТ 9128-8497 əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin


 

 

 

24.11.2010-cu il tarixli, 137№-li əmri ilə respublika ərazisində 01.01.2011-ci ildən qüvvəyə minib

ГОСТ 16557-78

Порошок минеральный для асфальтобе- тонных смесей. Технические условия

 

ГОСТ 17608-91

Плиты бетонные тротуарные. Технические условия

ГОСТ 17608-81 əvəzinə. Azərdövləttikintikomun 23.03.1999-cu il tarixli, 40№-li və Azərdövlət- standartın 23.03.1999-cu il tarixli, 16№-li əmrləri ilə 1№-li dəyişiklik respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 18659-2005

Эмульсии битумные дорожные. Техни- ческие условия

ГОСТ 18659-81 əvəzinə

ГОСТ 23558-94*

Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Техни- ческие условия

ГОСТ 23558-79 əvəzinə

ГОСТ 23668-79

Камень      брусчатый      для                    дорожных покрытий. Технические условия

Azərdövləttikintikomun 19.07.01-ci il tarixli, 89№- li və Azərdövlətstandartın 19.07.01-ci il tarixli, 45№- li əmrləri ilə 1№-li dəyişiklik respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 25607-2009

Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий оснований автомобильных дорог и аэродромов

ГОСТ 25607-83 əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 24.11.10-cu il tarixli, 137

№-li əmri ilə respublika ərazisində 01.01.11-ci il- dən qüvvəyə minib

ГОСТ 25877-83

Смеси     дегтебетонные                 дорожные              и дегтебетон. Технические условия

 

ГОСТ 30491-2012

Смеси органоминеральные и грунты, укреплённые органическими вяжущими для дорожного и аэродромного строи- тельства. Технические условия

ГОСТ 30491-97

ГОСТ 31015-2002.

Смеси асфальтобетонные и асфаль- тобетон щебеночно-мастичные. Техни- ческие условия

 

 

5.2.10. Sınaq üsulları. Qablaşdırma. Markalama

 

ОСТ НКТП 4294

Магнезит каустический и доломит. Метод химического анализа

 


 

 

 

ГОСТ 310.1-76

(СТ СЭВ 3920-82)

Цементы.    Методы                     испытаний.                     Общие положения

ГОСТ 310-60 standartın ümumi müddəalarına aid hissənin əvəzinə

ГОСТ 310.2-76

(СТ СЭВ 3920-82)

Цементы. Методы определения тонкости помола

ГОСТ 310-60 standartın narın üyüdülmənin

müəyyən edilməsinə aid hissənin əvəzinə

ГОСТ 310.3-76

(СТ СЭВ 3920-82)

Цементы. Методы определения нор- мальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

ГОСТ 310-60 standartın normal qatılıqın, həcmin bərabər dəyişməsinin və tutma müddətinin

müəyyən edilməsinə aid hissənin əvəzinə

ГОСТ 310.4-81

(СТ СЭВ 3920-82)

Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

БСТ-1990-cı il 9-cu №-də verilmiş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

ГОСТ 310.5-88

Цементы. Метод определения тепловы- деления

 

ГОСТ 310.6-85

Цементы. Метод определения водоот- деления

 

ГОСТ 2678-94*

Материалы    рулонные                         кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 2678-87 əvəzinə

Azərdövləttikintikomun 28.06.1996-cı il tarixli 1

№-li əmri ilə 01.07. 1996- cı il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib. Dövlət Tikinti və Arxitek- tura Komitəsinin 31.10.

2003-cü il tarixli, 173№-li və Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin 14.11.2003-cü il tarixli 130№-li əmrləri ilə 1№-li dəyişiklik respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 5382-91

Цементы и материалы цементного произ- водства. Методы химического анализа

ГОСТ 5382-73 və ГОСТ

9552-76 əvəzinə

AZS 479 – 2011

(ГОСТ 5382-91)

Sementlər     və     sement                      istehsali                      ücün materiallar. Kimyəvi analiz üsulları

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.2011-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 5802-86

Растворы строительные. Методы испы- таний

 

ГОСТ 7025-91

Кирпич и камни керамические и силикат- ные.    Методы             определения             водопог-

ГОСТ 6427-75 və ГОСТ

7025-78 əvəzinə


 

 

лащения,       плотности       и                        контроля морозостойкости

 

ГОСТ 7076-87

(СТ СЭВ 4923-84)

Материалы    и    изделия                         строительные. Метод определения теплопроводности

 

ГОСТ 8269.0-97

Щебень и гравий из плотных горных пород

ГОСТ 3344-83 və və

и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний

ГОСТ 8269-87 əvəzinə.

Dövlət Tikinti və Arxitek-

tura Komitəsinin 29.01. 2003-cü il tarixli, 12№-li

 

 

və Standartlaşdırma,

 

 

Metrologiya və Patent

 

 

üzrə Dövlət Agentliyinin

 

 

24.01. 2003-cü il tarixli

 

 

039№-li əmrləri ilə 1№-li

 

 

dəyişiklik respublika

 

 

ərazisində qüvvəyə minib

AZS 472 – 2011

(ГОСТ 8269.0-97)

İnşaat işləri üçün six dağ süxurlarindan və sənaye istehsali tullantilarindan qirmadaş və çinqil. Fiziki-mexaniki sınaq üsulları

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.11-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 8269.1-97

Щебень и гравий из плотных горных пород

ГОСТ 5578-94, ГОСТ

и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

25592-91 və ГОСТ

25818-91 standartla-rının

kimyəvi təhlil üsullarına aid hissələrinin əvəzinə

 

 

Azərdövləttikintikomun

 

 

29.01.2003-cü il tarixli, 12

 

 

№-li və Azərdövlət-

 

 

standartın 24.01.2003-cü

 

 

il tarixli, 039№-li

 

 

respublika ərazisində

 

 

qüvvəyə minib

AZS 482 – 2011

(ГОСТ 8269.1-97)

İnşaat işləri üçün six dağ süxurlarindan və sənaye istehsali tullantilarindan qirmadaş və çinqil

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 30.12.2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.11-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 8462-85

Материалы стеновые. Методы определе- ния пределов прочности при сжатии и изгибе

 


 

 

 

AZS 534 – 2011

(ГОСТ 8462-85)

Divar materiallari .Əyilmə və sıxılmada möhkəmlik həddinin təyini üsulları

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 30.12.2011-ci il tarixli, 204

№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.11-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 8735-88

(СТ СЭВ 5446-85, СТ СЭВ 6317-88)

Песок для строительных работ. Методы испытаний

Azərdövləttikintikomun 19.07.2001-ci il tarixli, 89№-li və Azərdövlət- standartın 19.07.2001-ci il tarixli, 45№-li əmrləri ilə 1№-li dəyişiklik respublika ərazisində qüvvəyə minib

AZS 474 – 2011

(ГОСТ 8735-88)

İnşaat işləri üçün qum. Sınaq üsulları

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.11-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 8747-88

Изделия    асбестоцементные                   листовые.

 

(СТ СЭВ 5851-86)

Методы испытаний

ГОСТ 10060-2012

Бетоны. Методы определения морозо- стойкости

ГОСТ 10060.0-95,

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95

 

 

ГОСТ 10060.3-95

 

 

ГОСТ 10060.4-95

 

 

əvəzinə.

 

 

Dövlət Şəhərsalma və

 

 

Arxitektura Komitəsi

 

 

Kollegiyasının 17.10.

 

 

2013-cü il tarixli 02№-li

 

 

qərarı ilə təsdiq edilib və

 

 

15.11.2013-cü il tarixdən

 

 

respublika ərazisində

 

 

qüvvəyə minib

ГОСТ 10180-2012

Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10180-90 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 17 oktyabr 2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 15.11.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 10181-2014

Смеси бетонные. Методы испытаний

ГОСТ 10181-2000

əvəzinə.


 

 

 

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

AZS 529 – 2011

(ГОСТ 10181-2000)

Beton qarişiqları. Sınaq üsulları

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.2011-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib.

ГОСТ 11529-86

Материалы                         поливинилхлоридные                  для полов. Метод контроля

 

ГОСТ 11583-74

Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цвето- устойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлоты

 

ГОСТ 11830-66

Строительные материалы. Норма точности взвешивания

 

ГОСТ 12730.0-78

Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглащения, пористости и водонепроницаемости

ГОСТ 4800-59, ГОСТ

11050-64 və ГОСТ

12730-67 standartların ümumi tələblərə aid hissələrin əvəzinə

ГОСТ 12730.1-78

Бетоны. Метод определения плотности

ГОСТ 4800-59, ГОСТ

11050-64, ГОСТ 12730-

67 və ГОСТ 12852.2-77

standart-ların sıxlığın təyin edilməsinə aid hissələrin əvəzinə

ГОСТ 12730.2-78

Бетоны. Метод определения влажности

ГОСТ 11050-64 və ГОСТ

12852.2-77 standartların nəmliyin təyin edilməsinə aid hissələrin əvəzinə

AZS 572.2 – 2011

(ГОСТ 12730.2-78)

Betonlar. Nəmliyin təyini üsulu

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.2011-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 12730.3-78

Бетоны. Метод определения водопогла- щения

ГОСТ 12730-67 stan-

dartın su hopmasının

müəyyən edilməsinə aid hissənin əvəzinə


 

AZS 572.3 – 2011

(ГОСТ 12730.3-78)

Betonlar. Suudmanin təyini üsulu

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.2011-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 12730.4-78

Бетоны. Методы определения показате- лей пористости

ГОСТ 12730-67

standartın məsaməliliyin təyin edilməsinə aid hissələrin əvəzinə

AZS 572.4 – 2011

(ГОСТ 12730.4-78)

Betonlar. Məsaməlilik göstəricilərinin təyini üsullari

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.2011-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 12730.5-84

Бетоны. Методы определения водонепро- ницаемости

 

AZS 572.5 – 2011

(ГОСТ 12730.5-84)

Betonlar. Sukeçirməməzliyin təyini üsulları

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.2011-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 12784-78

Порошок   минеральный   для                   асфальто- бетонных смесей. Методы испытаний

 

ГОСТ 12801-84

Смеси асфальтобетонные дорожные и аэродромные, дегтебетонные дорожные, асфальтобетон и дегтебетон. Методы испытаний

 

ГОСТ 12852.0-77

Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний

ГОСТ 12852-67

standartın 1-ci bölməsinin əvəzinə

ГОСТ 12852.5-77

Бетон    ячеистый.    Метод               определения коэффициента паропроницаемости

ГОСТ 12852-67

standartın 17-ci bölməsinin əvəzinə


 

ГОСТ 12852.6-77

Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности

ГОСТ 12852-67

standartın 14-cü bölməsinin əvəzinə

ГОСТ 13087-81

Бетоны.    Методы                   определения                   исти- раемости

 

AZS 530 – 2011

(ГОСТ 13087-81)

Betonlar.Sürtülmədə                                          yeyilmənin                                       təyin edilməsi üsullari

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standart-laşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.2011-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 16297-80

Материалы                             звукоизоляционные                      и звукопоглащающие. Методы испытаний

 

ГОСТ 16475-81

Плитки поливинилхлоридные для полов. Технические условия

 

ГОСТ 17177-94

Материалы    и    изделия                         строительные теплоизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 17177-87 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 28.06.1996-cı il tarixli 1№-li əmri ilə 01.07.

1996-cı il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 17623-87

Бетоны. Радиоизотопный метод опреде- ления средней плотности

 

ГОСТ 17624-2012

Бетоны.    Ультразвуковой                  метод                  опре- деления прочности

ГОСТ 17624-87 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 17.10.2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 15.11. 2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

AZS 536-2011

(ГОСТ 17624-87)

Betonlar. Möhkəmliyin ultrasəs üsulu ilə təyini

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.2011-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 17625-83

Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения тол- щины защитного слоя бетона, размеров и

расположения арматуры

 


 

ГОСТ 18105-2010

(EN 206-1:2000,NEQ)

Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ18105-86 əvəzinə.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 15.09.2011-ci il tarixli 119

№-li əmri ilə təsdiq edilib və Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin əmri ilə

31.10. 2011-ci il tarixdən qüvvəyə minib

AZS 532-2011

(ГОСТ 18105-86)

Betonlar. Möhkəmliyin yoxlanılma qaydaları

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.2011-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 19592-80

(СТ СЭВ 1771-79,

СТ СЭВ 1773-79,

СТ СЭВ 6011-87,

СТ СЭВ 6013-87)

Плиты древесно-волокнистые. Методы испытаний

 

ГОСТ 21718-84

Материалы строительные. Диэлькометри- ческий метод измерения влажности

 

ГОСТ 22023-76

Материалы строительные. Метод

микроскопического количественного анализа структуры

 

ГОСТ 22688-77

Известь    строительная.                  Методы               испы- таний

ГОСТ 9179-70-in sınaq üsullarına aid hissəsinin əvəzinə

ГОСТ 22690-88

Бетоны. Определение прочности механи- ческими методами неразрушающего контроля

 

AZS 477 – 2011

(ГОСТ 22690-88)

Betonlar. Dağidilmadan nəzarət edərək sinağin mexaniki üsullarla möhkəmliyin müəyyən edilməsi

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standart-laşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.2011-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 22783-77

Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

 

ГОСТ 23250-78

Материалы        строительные.                             Метод определения удельной теплоёмкости

 


 

ГОСТ 23422-87

Материалы   строительные.                        Нейтронный метод измерения влажности

 

ГОСТ 23789-79

(СТ СЭВ 826-77)

Вяжущие гипсовые. Методы испытаний

 

ГОСТ 24210-80

Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Методы опре- деления звукоизолирующих свойств

 

ГОСТ 24316-80

Бетоны.   Метод   определения   тепловы- деления при твердении

ИУС-1982-ci il 4№-də verilmiş düzəlişi nəzərə almaqla

ГОСТ 24332-88

Кирпич и камни силикатные. Ультразву- ковой метод определения прочности при сжатии

 

ГОСТ 24452-80

Бетоны. Методы определения призмен- ной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона

 

ГОСТ 24544-81

Бетоны.   Методы                  определения                  дефор- маций усадки и ползучести

ИУС-1985-ci il 8 №-də verilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 24545-81

Бетоны. Методы испытаний на вынос- ливость

 

ГОСТ 24816-81

Материалы строительные. Методы опре- деления сорбционной влажности

 

ГОСТ 25094-94

Добавки    активные                   минеральные                   для цементов. Методы испытаний

ГОСТ 25094-82 əvəzinə

ГОСТ 25214-82

Бетон силикатный плотный. Технические условия

 

ГОСТ 25246-82

Бетоны химически стойкие. Технические условия

Standartın 5№-li əlavəsinin əvəzinə ГОСТ 25881-83 tətbiq olunmalıdır

ГОСТ 25380-82

Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции

 

ГОСТ 25609-83

Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения

 

ГОСТ 25820-2014

Бетоны легкие. Технические условия

ГОСТ 25820-2000

əvəzinə Standartlaşdırma,

Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 25880-83

Материалы    и    изделия                         строительные теплоизоляционные.                         Упаковка,                         марки-

ровка, транспортирование и хранение

 

ГОСТ 25881-83

Бетоны    химически    стойкие.                  Методы испытаний

ГОСТ 25246-82

standartın 5№-li əlavəsinin əvəzinə


 

ГОСТ 25891-83

Здания и сооружения. Методы опре- деления сопротивления воздухопро- ницанию ограждающих конструкций

Standartın işıq şəffaflı konstruksiyaların və qapı bloklarının laboratoriya şəraitində sınaqlarına aid hissələrin əvəzinə ГОСТ 26602.2-99 tətbiq olunmalıdır

ГОСТ 25898-2012

Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницае- мости и сопротивления паропроницанию

ГОСТ 25898-83 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 17.10.

2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 15.11.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 25945-98

Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвер- деющие. Методы испытаний

ГОСТ 25945-87 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 29.01.2003-cü il tarixli, 12

№-li və Azərdövlət- standartın 24.01.2003-cü il tarixli, 039№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 26134-84

Бетоны. Ультразвуковой метод опреде- ления морозостойкости

ИУС-1989-cu il 4 №-də verilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 26150-84

Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Методы санитарно- химической оценки

Azərdövləttikintikomun 19.07.2001-ci il tarixli, 89№-li və Azərdövlət- standartın 19.07.2001-ci il tarixli, 45№-li əmrləri ilə 1№-li dəyişiklik respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 26281-84

Материалы    и    изделия                         строительные теплоизоляционные. Правила приёмки

 

ГОСТ 26417-85

Материалы звукопоглащающие строи- тельные. Метод испытаний в малой реверберационной камере

 

ГОСТ 26589-94

Мастики кровельные и гидроизоляцион- ные. Методы испытаний

ГОСТ 26589-85 əvəzinə

ГОСТ 26988-86

Плиты древесноволокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты

 

ГОСТ 27005-2014

Бетоны   легкие    и    ячеистые.                 Правила контроля средней плотности

ГОСТ 27005-86 əvəzinə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 27019-86

Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств

 


 

ГОСТ 28570-90

(СТ СЭВ 3878-83)

Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

ГОСТ 10180-78

standartın konstruksiyadan götürülmüş nümunələrdə betonun möhkəmliyinin müəyyən edilməsinə aid hissənin əvəzinə

ГОСТ 29167-91

Бетоны. Методы определения харак- теристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении

 

ГОСТ 30108-94

Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

Azərdövləttikintikomun 28.06.1996-cı il tarixli 1№- li əmri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

AZS 535 – 2011

(ГОСТ 30108-94)

İnşaat materiallari və məmulatlari təbii radionuklidlərin xüsusi səmərəli aktivliyinin təyini

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.2011-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 30244-94

Материалы       строительные.                            Методы испытаний на горючесть

 

ГОСТ 30256-94

Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом

 

ГОСТ 30290-94

Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем

 

ГОСТ 30459-2008

Добавки для бетонов и строительных растворов. Метод определения эффективности

ГОСТ 30459-2003

əvəzinə

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 24.11.2010-cu il tarixli, 137№-li əmri ilə 01.01. 2011-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

AZS 480-2011

(ГОСТ 30629-99)

Dağ   süxurlarından   üzlük           materiallar         və məmulatlar. Sınaq üsulları.

FHN-nin 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib, Standart-laşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

30.12. 2011-ci il tarixli, 204№-li əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək 30.12.2011-ci il tarixdən respublika ərazisində

qüvvəyə minib


 

ГОСТ 30629-2011

Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний

ГОСТ 30629-99 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 21.09.2012-ci il tarixli 05№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 12.11. 2012-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 30744-2001

Цементы.        Методы                         испытаний  с использованием полифракционного песка

Azərbaycan Respublikası Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 29.01.03-cü il tarixli, 12№- li və Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin 24.01.03-cü il tarixli

039№-li əmrləri ilə respublika ərazisində 01.01.2011-ci il tarixdən qüvvəyə minib

ГОСТ 31924-2011

Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивле- ния на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 17.10. 2013-cü il tarixli 02 №-li qərarı ilə təsdiq edilib və 15.11.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 31925-2011

Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопро- тивлением. Методы определения терми- ческого сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 17.10.2013-cü il tarixli 02

№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 15.11.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

 

5.3. Binaların sanitar, mühəndisi və yanğınsöndürən avadanlığı

 

 

5.3.1. Təsnifat, nomenklatura və ümumi normalar

 

ГОСТ 8220-85*

Гидранты пожарные подземные. Техни- ческие условия

 

ГОСТ 23274-84

Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия

 

ГОСТ 23345-84

Здания мобильные (инвентарные). Сис- темы     санитарно-технические.                                        Общие

технические условия

 


 

 

5.3.2. Su təchizatı və kanalizasiya 

 

ГОСТ 286-82

Трубы   керамические               канализационные. Технические условия

 

ГОСТ 1153-76

Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия

 

ГОСТ 1811-81

Трапы чугунные эмалированные. Технические условия

 

ГОСТ 3262-75*

Трубы     стальные                 водогазопроводные. Технические условия

 

ГОСТ 3634-99

Люки смотровых колодцев и дожде- приёмники ливнесточных колодцев. Технические условия

ГОСТ 3634-79 və ГОСТ

26008-83 əvəzinə. Azərdövləttikintikomun 29.01.2003-cü il tarixli, 12

№-li və Azərdövlət- standartın 24.01.2003-cü il tarixli, 039№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 6127-52

Краны банные. Технические условия

 

ГОСТ 6942.0-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия

 

ГОСТ 6942.1-80

Трубы    чугунные                канализационные                и фасонные части к ним. Сортамент

ГОСТ 6942.1-69 (şərti

qrafiki işarələrə aid hissədən başqa) əvəzinə

ГОСТ 6942.2-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Раструбы и хвостовики фасонных частей. Типы, конструкции и размеры

 

ГОСТ 6942.3-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Трубы. Конструкции и размеры

 

ГОСТ 6942.4-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки. Конструкции и размеры

 

ГОСТ 6942.5-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки компенсационные. Конструкции и размеры

 

ГОСТ 6942.6-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки переходные. Конструкции и размеры

 

ГОСТ 6942.7-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Колена. Конструкции и размеры

 

ГОСТ 6942.8-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Колена низкие. Конструкции и размеры

 


 

ГОСТ 6942.9-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Отводы. Конструк- ции и размеры

ГОСТ 6942.10-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Отводы-тройники приборные. Конструкции и размеры

ГОСТ 6942.11-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Отступы. Конструкции и размеры

ГОСТ 6942.12-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые. Конструкции и размеры

ГОСТ 6942.13-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые компенсационные. Конструкции и размеры

ГОСТ 6942.14-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые низкие. Конструкции и размеры

ГОСТ 6942.15-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые переходные. Конструкции и размеры

ГОСТ 6942.16-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые переходные низкие. Конструкции и размеры

ГОСТ 6942.17-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники косые. Конструкции и размеры

ГОСТ 6942.18-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины прямые. Конструкции и размеры

ГОСТ 6942.19-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины прямые со смещенной осью отвода. Конструкции и размеры

ГОСТ 6942.20-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины косые. Конструкции и размеры

ГОСТ 6942.21-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины двухплоскостные. Конструкции и размеры

ГОСТ 6942.22-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Муфты. Конструкции и размеры

ГОСТ 6942.23-80

Трубы    чугунные    канализационные    и фасонные части к ним. Муфты надвиж-

ные. Конструкции и размеры


 

ГОСТ 6942.24-80

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Ревизии. Конструк- ции и размеры

 

ГОСТ 8411-74

Трубы керамические дренажные. Техни- ческие условия

 

ГОСТ 8732-78*

Трубы стальные бесшовные горячеде- формированные. Сортамент

 

ГОСТ 8870-79

Колонки       водогрейные                      для                      ванн. Технические условия

 

ГОСТ 10740-91

Трубы стальные электросварные прямо- шовные. Сортамент

 

ГОСТ 10944-97

Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия

ГОСТ 10944-75 əvəzinə

ГОСТ 11614-94

Краны     смывные                 полуавтоматические. Технические условия

ГОСТ 11614-72 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 28.06.1996-ci il tarixli, 1№-li əmri ilə 1 iyul 1996- cı il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 15062-83

Сиденья     для     унитазов.                    Технические условия

Azərdövləttikintikomun 23.03.1999-cu    il               tarixli, 40№-li               və               Azərdövlət- standartın 23.03.99-cu il tarixli, 16№-li əmrləri 1№-li dəyişiklik                 respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 15167-93

Изделия      санитарные                      керамические. Общие технические условия

ГОСТ 15167-85 əvəzinə. Dövlət Tikinti və Arxitek- tura Komitəsinin 29.01.

03-cü il tarixli, 12№-li və Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin 24.01.03-cü il tarixli 39№- li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 16549-71

Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Ру 10 кгс/см2 с заглушкой для спуска воды

 

ГОСТ 18297-96

Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия

ГОСТ 4.213-80, ГОСТ

1154-80, СТ СЭВ 1315-

78, ГОСТ 7506-83,

ГОСТ10161-83 və ГОСТ

18297-80 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 23.03.1999-cu il tarixli, 40

№-li və Azərdövlət- standartın 23.03.1999-cu il tarixli, 16№-li əmrləri ilə respublika ərazisində

qüvvəyə minib


 

ГОСТ 18956-73

Материалы рулонные кровельные. Методы испытаний на старение под воздействием искусственных климати- ческих факторов

 

ГОСТ 19681-94

Арматура   санитарно-техническая                     водо- разборная. Общие технические условия

ГОСТ 4.216-81 və ГОСТ

19681-83 əvəzinə

ГОСТ 21485-94

Бачки смывные и арматура ним. Общие технические условия

ГОСТ 21485.0-76, ГОСТ

21485.1-76, ГОСТ

21485.2- 76 və ГОСТ

21485.3-76 əvəzinə

ГОСТ 22689.0-89

Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия

 

ГОСТ 22689.1-89

Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Сортамент

 

ГОСТ 22689.2-89

Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Конструкция

 

ГОСТ 23289-94

Арматура санитарно-техническая водос- ливная. Технические условия

ГОСТ 4.231-84, ГОСТ

23289-78 və ОСТ 23412-

79 əvəzinə

ГОСТ 23695-94

Приборы санитарно-технические сталь- ные эмалированные. Общие технические условия

ГОСТ 23695-79 və

ГОСТ 24843-81 əvəzinə

ГОСТ 25150-82

Канализация. Термины и определения

 

ГОСТ 25297-82

Установки компактные для очистки поверхностных вод на питьевые нужды. Типы, основные параметры и размеры

 

ГОСТ 25298-82

Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Типы, основные параметры и размеры

 

ГОСТ 25809-96

Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры

ГОСТ 25809-83 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 23.03.1999-cu il tarixli, 40

№-li və Azərdövlətstan- dartın 23.03. 1999-cu il tarixli, 16№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 28310-89

Коллекторы солнечные. Общие техничес- кие условия

 

ГОСТ 28548-90

(СТ СЭВ 6584-89)

Трубы стальные. Термины и определения

 

ГОСТ 30493-96

Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры

ГОСТ 755-85, ГОСТ

21485.4-76, ГОСТ 21485-

5-76, ГОСТ 22847-85,

ГОСТ 23759- 85, ГОСТ 26901-86 və СТ СЭВ

1002-78 əvəzinə


 

 

 

Azərdövləttikintikomun 29.01.2003-cü il tarixli, 12 №-li və Azərdövlət- standartın 24.01.2003-cü

iltarixli, 039№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 31416-2009

Трубы    и    муфты                хризотилцементные. Технические условия

ГОСТ 539-80ГОСТ

1839-80 əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 20.05.2010-cu il tarixli, 59№-li əmri ilə 01.07. 2010-cu il tarixdən qüvvəyə minib

 

5.3.3. Liftlər və qaldırıcı qurğular 

 

ГОСТ 5746-2003

Лифты                      пассажирские. параметры и размеры

 

Основные

ГОСТ 5746-83 əvəzinə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 8823-85

Лифты          электрические                      грузовые.

 

(СТ СЭВ 4326-83)

Основные параметры и размеры

ГОСТ 8824-84

Лифты электрические грузовые малые.

 

(СТ СЭВ 4326-83)

Основные параметры и размеры

ГОСТ 22011-95

Лифты                   пассажирские Технические условия

и

грузовые.

ГОСТ 22011-95 əvəzinə. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 26334-84

Лифты электрические. Ряды

 

(СТ СЭВ 4324-83)

грузоподъемности и скорости

ГОСТ 28911-91

Лифты     и     малые     грузовые                 лифты.

 

(ИСО 4190-5-87)

Устройства управления, сигнализации и дополнительные приспособления

 

5.3.4. Sanitar normaları 

 

ГОСТ 22414-77

Шкафы металлические для хранения

одежды в санитарно-бытовых помещениях промышленных предприятий. Общие технические условия

 

ГОСТ 22415-77

Шкафы деревянные для хранения одежды в санитарно-бытовых помещениях про- мышленных предприятий. Общие техни- ческие условия

 

 

5.3.5. Ventilyasiya və isitmə 

 

ГОСТ 13448-82

Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия

 

ГОСТ 30494-2011

Здания жилые и общественные. Пара- метры микроклимата в помещениях

ГОСТ 30494-96 əvəzinə


 

 

 

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 21.09. 2012-ci il tarixli 05№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 12.11.2012-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 30732-2001

Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Технические условия

Azərdövləttikintikomun 29.01.2003-cü il tarixli, 12

№-li və Azərdövlət- standartın 24.01.2003-cü il tarixli, 039№-li respub- lika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 30815-2002

Терморегуляторы автоматические отопи- тельных приборов систем водяного отоп- ления здании. Общие технические усло- вия

Azərdövləttikintikomun 02.02.2005-ci il tarixli, 20№-li və Azərdövlət- standartın 10.02.2005-ci il tarixli, 013№-li respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 31311-2005

Приборы отопительные. Общие техничес- кие условия

ГОСТ 8690-75(94), ГОСТ

20849-94 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 01.02.2010-ci il tarixli 09№-li əmri ilə 01.03. 2010-cu il tarixdən res- publika ərazisində qüv- vəyə minib

ГОСТ 31401-2005

Камины

для

жилых

и

общественных

Dövlət Şəhərsalma və

зданий. Общие технические условия

Arxitektura Komitəsinin

01.02.2010-ci il tarixli

 

 

09№-li əmri ilə 01.03.

 

 

2010-cu il tarixdən

 

 

respublika ərazisində

 

 

qüvvəyə minib

 

5.3.6. İşıqlandırma. Akustika 

 

ГОСТ 23337-78

Шум.     Методы     измерения    шума              на

 

(СТ СЭВ 2600-80)

селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий

ГОСТ 23628-79

Шум. Методы измерения звукоизоляции кожухов

 

ГОСТ 24146-89

Зрительные    залы.                          Метод времени реверберации

измерения

 

ГОСТ 24940-96

Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

ГОСТ 24940-81 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 23.03.1999-cu il tarixli, 40 №-li və Azərdövlət- standartın 23.03.1999-cu il tarixli, 16№-li əmrləri ilə respubika ərazisində

qüvvəyə minib

               

 

 

ГОСТ 25902-83

Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи

 

ГОСТ 26824-86

Здания и сооружения. Методы измерения яркости

 

ГОСТ 27296-2012

Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций

ГОСТ 27296-87 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 17.10.2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 15.11. 2013-cü il tarixdən respub lika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 27679-88

Защита    от     шума     в                  строительстве.

 

(СТ СЭВ 5840-86)

Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума

ГОСТ 29053-2011

(ЕN 29053:1993, IDT)

Материалы акустические. Методы опре- деления сопротивления продуванию потоком воздуха

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 15.09.2011-ci il tarixli 119№-li əmri ilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 166№-li əmri ilə 31.10.2011-ci il tarixdən qüvvəyə minib

СТ СЭВ 1929-79

Шум.    Метод    измерения             звукокопогло- щения в реверберационной камере

 

СТ СЭВ 4867-84

Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы

 

 

5.3.7. Sınaq üsulları. Qablaşdırma. Markalama

 

ГОСТ 11310-90

Трубы     и      муфты                 асбестоцементные.

ГОСТ 11310-81 əvəzinə

(СТ СЭВ 6318-88)

Методы испытаний

 

ГОСТ 13449-82

Изделия       санитарные                       керамические.

 

(СТ СЭВ 2683-80)

Методы испытаний

ГОСТ 23426-79

Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях

 

ГОСТ 24983-81

Трубы железобетонные напорные.

Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости

 


 

 

5.4. Tikinti konstruksiyaları və detalları

 

 

5.4.1. Təsnifat, nomenklatura və ümumi normalar

 

ГОСТ 24258-88

Средства подмащивания. Общие технические условия

 

ГОСТ 24259-80

Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкции зданий. Классификация и общие техни- ческие требования

 

ГОСТ 24404-80

Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения

 

ГОСТ 25032-81

Средства     грузозахватные.                      Классифи- кация и общетехнические требования

 

ГОСТ 26887-86

Площадки и лестницы для строительно- монтажных работ. Общие технические условия

 

ГОСТ 27321-87

Леса стоечные приставные для строи- тельно-монтажных работ. Технические условия

 

ГОСТ 27372-87

Люльки      для      строительно-монтажных работ. Технические условия

 

ГОСТ 28012-89

Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия

 

ГОСТ 28347-89

Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия

 

 

5.4.2. Ağac konstruksiyaları və detalları

 

ГОСТ 475-78

Двери деревянные. Общие технические условия

ГОСТ 475-70

(pəncərələrdən və balkon qapılarından başqa) əvəzinə

ГОСТ 1005-86

Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов. Технические усло- вия

 

ГОСТ 4981-87

Балки перекрытий деревянные. Техничес- кие условия

 

ГОСТ 6629-88

Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция

 

ГОСТ 8242-88

Детали профильные из древесины и древесных материалов для строитель- ства. Технические условия

 

ГОСТ 11214-2003

Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия

ГОСТ 11214-78 əvəzinə


 

 

 

Azərdövləttikintikomun 02.02.2005-ci il tarixli, 20

№-li və Azərdövlətstan- dartın 10.02.2005-ci il tarixli, 013№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 12506-81

Окна деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры

 

ГОСТ 14624-84

Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры

 

ГОСТ 18853-73

Ворота деревянные распашные для животноводческих и птицеводческих зданий

ИУС-1984-cü il 10 №-də və ИУС-1985-cı il 1№-də verilmiş dəyişik-liyi və düzəlişi nəzərə almaqla

ГОСТ 20850-84

Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия

 

ГОСТ 23166-99

Блоки     оконные.    Общие               технические условия

ГОСТ 23166-78 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 19.07.2001-ci il tarixli, 89

№-li və Azərdövlətstan- dartın 19.07.2001-ci il tarixli, 45№-li əmrləri ilə 01.08.2001-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 24698-81

Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры

 

ГОСТ 24699-2002

Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами. Технические условия

ГОСТ 24699-81 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 29.01.2003-cü il tarixli, 12

№-li və Azərdövlətstan- dartın 24.01.2003-cü il tarixli, 039№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 24700-99

Блоки оконные деревянные со

стеклопакетами. Технические условия

ГОСТ 24700-81 əvəzinə. Azərdövləttikintikomun 19.07.2001-ci il tarixli, 89

№-li və Azərdövlətstan- dartın 19.07.2001-ci il tarixli, 45№-li əmrləri ilə 01.08.2001-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 25097-2002

Блоки     оконные                деревоалюминиевые. Технические условия

ГОСТ 25097-82 və

ГОСТ 27936-88 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 31.10.2003-cü il tarixli, 173 №-li və Azərdövlət-

standartın 14.11.2003-cü il tarixli, 130№-li əmrləri ilə


 

 

 

respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 26138-84

Элементы и детали встроенных шкафов и антрисолей для жилых зданий.

Технические условия

ИУС-1988-ci il 4№-də verilmiş düzəlişi nəzərə almaqla

ГОСТ 26601-85

Окна и балконные двери деревянные малоэтажных жилых домов. Типы, конструкция и размеры

 

ГОСТ 28015-89

Щиты      покрытий      пола                деревянные однослойные. Технические условия

 

ГОСТ 30734-2000

Блоки оконные деревянные мансардные. Технические условия

Azərdövləttikintikomun 29.01.2003-cü il tarixli, 12

№-li və Azərdövlətstan- dartın 24.01.2003-cü il tarixli, 039№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 30972-2002

Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков. Техни- ческие условия

Azərdövləttikintikomun 31.10.2003-cü il tarixli, 173 №-li və Azərdövlət- standartın 14.11.2003-cü il tarixli, 130№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 30974-2002

Соединения угловые деревянных брусча- тых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, констукции, размеры

Azərdövləttikintikomun 31.10.2003-cü il tarixli, 173 №-li və Azərdövlət- standartın 14.11.2003-cü il tarixli, 130№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

 

5.4.3. Daş, kərpic beton və dəmirbeton konstruksiyaları və

detalları 

 

ГОСТ 948-84

Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические усло- вия

 

ГОСТ 6482-88

Трубы    железобетонные                безнапорные. Технические условия

 

ГОСТ 6785-80

Плиты подоконные железобетонные. Технические условия

ГОСТ 6785-69 və ГОСТ

8484-71 standartların tavaların tipləri və əsas ölçülərinə aid hissələrin əvəzinə. Standartların yaşayış, ictimai və kömək- çi binaların pəncərəaltı tavalarına aid hissələrin əvəzinə ГОСТ 26919-86 tətbiq olunmalıdır.

ГОСТ 6786-80

Плиты парапетные железобетонные для производственных зданий. Технические условия

 


 

ГОСТ 8020-90

Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водо- проводных и газопроводных сетей. Технические условия

ГОСТ 8020-80 əvəzinə. ИУС-1991-ci il 3 №-də verilmiş düzəlişi nəzərə almaqla

ГОСТ 8484-82

Плиты подоконные железобетонные для производственных зданий. Конструкция и размеры

ГОСТ 8484-71 (tavaların tipləri və əsas ölçülərindən başqa) əvəzinə

ГОСТ 8717.0-84

Ступени   железобетонные   и                  бетонные. Технические условия

 

ГОСТ 8717.1-84

Ступени   железобетонные   и                  бетонные. Конструкция и размеры

 

ГОСТ 9561-91

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия

ГОСТ 9561-76 və ГОСТ

26434-85 standartların çoxboşluqlu dəmirbeton tavaların tipləri, əsas ölçüləri və parametrlərinə aid hissənin əvəzinə

ГОСТ 9818-85

Марши    и     площадки                 лестниц              желе- зобетонные. Технические условия

 

ГОСТ 10922-2012

Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические сое- динения для железобетонных конструк- ций. Общие технические условия

ГОСТ 10922-90 əvəzinə

ГОСТ 11024-2012

Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и обществен- ных зданий. Общие технические условия.

ГОСТ 11024-84 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 13 mart 2013-cü il tarixli 01№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 10.05.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 11118-2009

Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические требования

ГОСТ 11118-73, ГОСТ

11024-84 əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 20.05.2010- cu il tarixli 59№-li əmri ilə təsdiq edilib və Standart- laşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 01.04.2011-ci il tarixli 55 saylı əmri ilə 20.04.2011-ci il tarixdən qüvvəyə minib

ГОСТ 12504-80

Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общест- венных зданий. Общие технические условия

ГОСТ 12504-67 və ГОСТ

19570-74 standartların arakəsmələr və daxili yükdaşıyıcı divarlara aid hissələrin əvəzinə

ГОСТ 12586.0-83

Трубы железобетонные напорные вибро- гидропрессованные. Технические условия

 


 

ГОСТ 12586.1-83

Трубы железобетонные напорные вибро- гидропрессованные. Конструкция и размеры

 

ГОСТ 12767-80

Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия

 

ГОСТ 13015-2012

Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические тре- бования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ13015-82 və 13015-

2003 əvəzinə.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 17 oktyabr 2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 15.11.13-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 13578-68

Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен произ- водственных зданий. Технические требо- вания

 

ГОСТ 13579-78

Блоки    бетонные   для    стен              подвалов. Технические условия

ИУС-1986-cı il 3 №-də verilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 13580-85

Плиты железобетонные ленточных фун- даментов. Технические условия

ИУС-1987-ci il 9 №-də verilmiş düzəlişi nəzərə almaqla

ГОСТ 13981-87

Формы для изготовления железобетонных виброгидропрессованных напорных труб. Технические условия

 

ГОСТ 14098-91

Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и раз- меры

ГОСТ 14098-85 əvəzinə

ГОСТ 17079-88

Блоки вентиляционные, железобетонные. Технические условия

 

ГОСТ 17538-82

Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий.

Технические условия

 

ГОСТ 18048-80

Кабины санитарно-технические железо- бетонные. Технические условия

 

ГОСТ 18103-84

Установки для изготовления железобе- тонных объемных блоков санитарно- технических кабин и шахт лифтов. Технические условия

 

ГОСТ 18979-90

Колонны   железобетонные    для                   много- этажных зданий. Технические условия

 

ГОСТ 18980-90

Ригели     железобетонные     для                 много- этажных зданий. Технические условия

 


 

ГОСТ 19010-82

Блоки стеновые бетонные и железо- бетонные для зданий. Общие технические условия

 

ГОСТ 19010-73 əvəzinə

ГОСТ 19222-84

Арболит и изделия из него. Общие техни- ческие условия

 

 

ГОСТ 19231.0-83

Плиты   железобетонные   для               покрытий трамвайных путей. Технические условия

 

 

ГОСТ 19231.1-83

Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Конструкция и размеры

 

 

ГОСТ 19330-2013

Стойки     для     опор                  контактной     сети железных дорог. Технические условия

 

 

 

 

t

ГОСТ 19330-99 əvəzinə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi ərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 19570-74

Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования

 

 

ГОСТ 19804-2012

Сваи железобетонные. Общие техничес- кие условия

 

 

 

 

 

 

 

 

t

ГОСТ 19804-91, ГОСТ

19804.2-79, ГОСТ

19804.4-78 və ГОСТ

19804.5-83 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 17.10.2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə təsdiq edilib, 15.11.2013-cü il arixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 19804.3-80

Сваи забивные железобетонные квадрат- ного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры

 

ИУС-1983-cü il 9№-də və verilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 19804.6-83

Сваи полые круглого сечения и сваи-обо- лочки железобетонные составные

ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры

 

 

ГОСТ 19804.7-83

Сваи-колонны железобетонные двух- консольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры

 

 

ГОСТ 20054-82

Трубы    бетонные    безнапорные.               Техни- ческие условия

 

 

ГОСТ 20213-89

Фермы     железобетонные.                 Технические условия

 

 

ГОСТ 20372-90

Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия

 

ГОСТ 20372-86 əvəzinə

ГОСТ 20425-75

Тетраподы      для                          берегозащитных                          и оградительных сооружений

 

 


 

ГОСТ 21506-87

Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия

ГОСТ 21506-76

standartın 300mm hündürlüyü olan tavalara aid hissənin əvəzinə

ГОСТ 21509-76

Лотки     железобетонные               оросительных систем. Технические условия

ИУС-1985-ci il 2№-də verilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 31360-2007

Изделия стеновые неармированные бетона автоклавного твердения.

Технические условия

ГОСТ 21520-89-un

avtoklav bərkiyən məsaməli betonlardan məmulatlar hissəsinin əvəzinə.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 13.03.2013-cü il tarixli 01№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 10.05.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 21520-89

Блоки   из ячеистых бетонов              стеновые мелкие. Технические условия

 

ГОСТ 21924.0-84

Плиты   железобетонные   для               покрытий городских дорог. Технические условия

ИУС-1988-ci il 5№-də verilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 21924.1-84

Плиты железобетонные предварительно напряженные для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры

ИУС-1988-ci il 5№-də verilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 21924.2-84

Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры

ИУС-1988-ci il 5№-də verilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 21924.3-84

Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Арматурные и монтажно- стыковые изделия. Конструкция и размеры

ИУС-1988-ci il 5№-də verilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 22000-86

Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

 

ГОСТ 22685-89

Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия

 

ГОСТ 22687.0-85

Стойки железобетонные центрифугиро- ванные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия

ИУС-1987-ci il 4№-də verilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 22687.1-85

Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоко- вольтных линий электропередачи. Конст- рукция и размеры

 

ГОСТ 22687.2-85

Стойки цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высо- ковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры

 


 

ГОСТ 22687.3-85

Стойки железобетонные центрифуги- рованные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников

 

ГОСТ 22930-87

Плиты железобетонные предварительно напряженные для облицовки ороси- тельных каналов мелиоративных систем. Технические условия

 

ГОСТ 23279-2012

Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия

ГОСТ 23279-85

ГОСТ 23342-2012

Изделия архитектурно-строительные из природного камня. Технические условия

ГОСТ 23342-91 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin

17. 10.2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 15.11.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 23444-79

Стойки железобетонные центрифугиро- ванные кольцевого сечения для производственных зданий и инженерных сооружений. Технические условия

 

ГОСТ 23477-79

Опалубка разборно-переставная мелко- щитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Техничекие условия

 

ГОСТ 23478-79

Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования

 

ГОСТ 23899-79

Колонны железобетонные под парабо- лические лотки. Технические условия

 

ГОСТ 23972-80

Фундаменты железобетонные для пара- болических лотков. Технические условия

 

ГОСТ 24022-80

Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зда- ний. Технические условия

 

ГОСТ 24155-80

Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия

 

ГОСТ 24451-80

Тоннели автодорожные. Габариты приб- лижения строений и оборудования

 

ГОСТ 24476-80

Фундаменты железобетонные сборные стаканного типа под колонны общественных зданий

ИУС-1987-ci il 5 №-də verilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 24547-81

Звенья железобетонные водопропускных труб  под            насыпи            автомобильных и

 


 

 

железных    дорог.    Общие                      технические условия

 

ГОСТ 24587-81

Лоткиводовыпуски железобетонные оро- сительных систем. Технические условия

 

ГОСТ 24594-81

Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия

 

ГОСТ 24694-81

Тройник железобетонный лотковых оросительных систем. Технические усло- вия

 

ГОСТ 24893.0-81

Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Технические условия

ИУС-1986-cı il 8№-də verilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 24893.1-81

Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Конструкция и размеры

ИУС-1986-cı il 8№-də verilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 24893.2-81

Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Арматурные и закладные изделия. Конструкция и размеры

ИУС-1982-ci il 8 №-də və ИУС-1986-cı il 8№-də verilmiş düzəlişi və dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 25098-87

Панели перегородок железобетонные для зданий промышленных и сельскохозяйст- венных предприятий. Технические усло- вия

 

ГОСТ 25459-82

Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

ИУС-1983-cü il 4 №-də verilmiş               düzəlişi               nəzərə

almaqla

ГОСТ 25627-83

Изделия железобетонные для силосных сооружений элеваторов и зернопере- рабатывающих предприятий. Общие технические условия

 

ГОСТ 25628-90

Колонны железобетонные для одноэтаж- ных зданий предприятий. Технические условия

ГОСТ 25628-83 əvəzinə

ГОСТ 25697-83

Плиты балконов и лоджий железобетон- ные.Общие технические условия

ИУС-1986-cı il 3 №-də və ИУС-1988-ci il 12 №-də verilmiş dəyişiklikləri nəzərə almaqla

ГОСТ 25781-83

Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия

 

ГОСТ 25878-85

Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Поддоны. Конструкция и размеры

 

ГОСТ 25912.0-91

Плиты железобетонные предварительно напряженные                             ПАГ    для                             аэродромных

покрытий. Технические условия

ГОСТ 25912.0-83 əvəzinə


 

ГОСТ 25912.1-91

Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-14 для аэродромных покрытий. Конструкция

ГОСТ 25912.1-83 əvəzinə

ГОСТ 25912.2-91

Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-18 для аэродромных покрытий. Конструкция

ГОСТ 25912.2-83 əvəzinə

ГОСТ 25912.3-91

Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-20 для аэродромных покрытий. Конструкция

 

ГОСТ 25912.4-91

Арматурные и монтажно-стыковые изде- лия железобетонных плит для аэродром- ных покрытий. Конструкция

ГОСТ 25912.3-83 əvəzinə

ГОСТ 26067.0-83

Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидро- технических сооружений. Технические условия

 

ГОСТ 26067.1-83

Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидро- технических сооружений. Конструкция и размеры

 

ГОСТ 26434-85

Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные пара- метры

Standartların çox-boşluqlu dəmirbeton tavaların tipləri, əsas ölçüləri və parametrlərinə aid hissənin əvəzinə ГОСТ 9561-91 tətbiq olunmalıdır

ГОСТ 26438-85

Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Методы испытаний на деформативность

 

ГОСТ 26815-86

Конструкции железобетонных подпорных стен. Технические условия

 

ГОСТ 26819-86

Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия

БСТ-1989-cu il 7-ci №-də verilmiş dəyişiklikləri,

ИУС-1987-ci il 8№-də və ИУС-1989-cu il 4 №-də verilmiş düzəlişləri və dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 26919-86

Плиты подоконные железобетонные для жилых, общественных и вспомогательных зданий. Технические условия

ГОСТ 6785-80 standartın yaşayış, ictimai və köməkçi binaların pəncərəaltı tavalarına aid hissələrin əvəzinə

ГОСТ 26992-86

Прогоны железобетонные для покрытий зданий промышленных и сельско- хозяйственных предприятий. Технические условия

 

ГОСТ 27108-86

Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных  зданий  с  безбалочными

перекрытиями. Технические условия

 


 

ГОСТ 27204-87

Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Борта. Конструкция и размеры

 

ГОСТ 27215-87

Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для произ- водственных зданий промышленных предприятий. Технические условия

ГОСТ 21506-76

standartın uzununa qabırğalarının hündür-lüyü 400mm olan tavalara aid tələblərin əvəzinə

ГОСТ 27563-87

Блоки     стеновые                гипсобетонные                для зданий высотой до двух этажей. Техни-

ческие условия

 

ГОСТ 28042-89

Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические усло- вия

ИУС-1990-cı il 5№-də və ИУС-1991-ci il 3№-də verilmiş düzəlişləri nəzərə

almaqla

ГОСТ 28574-90

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные.

Методы   испытаний   адгезии   защитных покрытий

 

ГОСТ 28575-90

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паропроницаемости защитных

покрытий

 

ГОСТ 28715-90

Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Проемо- образователи и вкладыши. Конструкция

 

ГОСТ 28737-90

Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия

 

ГОСТ 31173-2003

Блоки дверные стальные. Технические условия

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 01.02.2010-cu il tarixli 09№-li əmri ilə 01.03. 2010-cu il tarixdən respublikası ərazisində quvvəyə minib

ГОСТ 31310-2005

Панели стеновые трехслойные железо- бетонные с эффективным утеплением. Общие технические условия

 

 

-“-

ГОСТ 31383-2008

Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний

 

 

-“-

ГОСТ 31384-2008

Защиты бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие техни- ческие условия

 

 

-“-

ГОСТ 31938-2011

Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 13.03.2013-cü il tarixli

01№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 10.05. 2013-cü il


 

 

 

tarixdən respub-lika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 32486-2013

Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения характеристик долговечности

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 32487-2013

Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения характеристик стойкости к агрессивным средам

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

СТ СЭВ 1406-78

Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования

 

СТ СЭВ 2440-80

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Классификация агрессивных сред

 

СТ СЭВ 2441-80

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования

 

СТ СЭВ 4419-83

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения

 

СТ СЭВ 4420-83

Защита   от   коррозии   в                 строительстве. Общие положения

 

СТ СЭВ 4421-83

Защита от коррозии в строительстве. Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре. Электрохимический метод испытаний

 

СТ СЭВ 4534-84

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Требования к первичной защите

 

СТ СЭВ 5058-85

Защита от коррозии в строительстве. Добавки для повышения стойкости бетона. Классификация

 

 

5.4.4. Metal konstruksiyaları və detalları

 

ГОСТ 538-2001

Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия

ГОСТ 538-88 və СТ СЭВ

5922-87 əvəzinə Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin

31.10. 2003-cü il tarixli, 173№-li və Standartlaş- dırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin 14.11. 2003- cü il tarixli 130№-li əmrləri

ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 5087-80

Ручки для окон и дверей. Типы и основные размеры

 


 

ГОСТ 5088-94

Петли стальные для деревянных окон и дверей. Технические условия

ГОСТ 5088-78 əvəzinə

ГОСТ 5089-2011

Замки и защелки для дверей. Технические условия

ГОСТ 5089-2003 əvəzinə

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 21.09.2012-ci il tarixli 05

№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 12.11.2012-ci il tarixdən respublikası

ərazisində qüvvəyə minib.

ГОСТ 5090-86

Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры

 

ГОСТ 5091-78

Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей. Типы

 

ГОСТ 19091-2012

Замки, защелки, механизмы цилиндро- вые. Методы испытаний

ГОСТ 19091-2000

əvəzinə.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 17.10.2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 15.11.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 21096-75

Панели оконные стальные из горячекатаных и гнутых профилей для производственных зданий

 

ГОСТ 21519-2003

Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 21519-84 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 23.11.09-cu il tarixli, 117№-li əmri ilə respublika ərazisində 01.01.09-cu il tarixdən qüvvəyə minib

ГОСТ 21562-76

Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия

 

ГОСТ 22130-86

Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия

 

ГОСТ 23117-91

Зажимы полуавтоматические для натяже- ния арматуры железобетонных конструк- ций. Технические условия

ГОСТ 23117-78 əvəzinə

ГОСТ 23118-78

Конструкции металлические                                                        строитель- ные. Общие технические условия

 

ГОСТ 23119-78

Фермы стропильные стальные сварные с элементами из парных уголков для производственных зданий. Технические условия

 


 

ГОСТ 23120-78

Лестницы маршевые, площадки и ограж- дения стальные. Технические условия

 

ГОСТ 23121-78

Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъемностью до 50т. Технические условия

 

ГОСТ 23344-78

Окна     стальные.    Общие              технические условия

 

ГОСТ 23404-86

Панели легкие ограждающие с утепли- телем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта

 

ГОСТ 23486-79

Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенопо- лиуретана. Технические условия

 

ГОСТ 23682-79

Колонны стальные ступенчатые для зда- ний с мостовыми электрическими крана- ми общего назначения грузоподъем- ностью до 50т. Технические условия

 

ГОСТ 23747-88

Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия

ИУС-1989-cu il 5№-də və verilmiş düzəlişi nəzərə almaqla

ГОСТ 24524-80

Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиу- ретана. Технические условия

 

ГОСТ 24584-81

Двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий. Типы, конструкция и размеры

 

ГОСТ 24741-81

Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Техни- ческие условия

 

ГОСТ 24839-81

Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры

 

ГОСТ 25062-81

Окна и двери балконные из алюминиевых сплавов. Типы, конструкция и размеры

 

ГОСТ 25116-82

Витрины   и    витражи   из                   алюминиевых сплавов. Типы, конструкция и размеры

 

ГОСТ 25772-83*

Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия

 

ГОСТ 25897-83

Ручки    для    дверей    из               алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры

 

ГОСТ 26301-84

Приборы фрамужные для окон, витрин и витражей из алюминиевых сплавов.Типы и основные размеры

 

ГОСТ 26429-85

Конструкции стальные путей подвесного транспорта. Технические условия

ИУС-1987-ci il 5№-də və verilmiş               düzəlişi               nəzərə

almaqla


 

ГОСТ 26804-2012

Ограждения    дорожные                          металлические барьерного типа. Технические условия

ГОСТ 26804-86 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 17.10.2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 15.11.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 27579-88

Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Технические условия

 

ГОСТ 27804-88

(СТ СЭВ 5923-87)

Изделия замочно-скобяные. Механизмы цилиндровые для врезных замков. Техни- ческие условия

 

ГОСТ 30777-2012

Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия

ГОСТ 30777-2001

əvəzinə.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 17.10.13-cü il tarixli 02№- li qərarı ilə təsdiq edilib və 15.11.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 31174-2003

Ворота металлические. Общие техничес- кие условия

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitə-sinin 01.02.2010-ci il tarixli 09№-li əmri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

 

5.4.5. Digər materiallardan 

konstruksiyalar və detalları 

 

ГОСТ 6428-83

Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия

ИУС-1985-ci il 12№-də, ИУС-1986-cı il 7№-də və ИУС-1989-cu il 4№-də verilmiş düzəlişləri nəzərə almaqla

ГОСТ 9574-90

Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия

ГОСТ 9574-80 əvəzinə

ГОСТ 11047-90

Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых общественных зда- ний. Технические условия

ГОСТ 4232-84 və ГОСТ

11047-72 əvəzinə

ГОСТ 18128-82

Панели асбестоцементные стеновые наружные на деревянном каркасе с утеплителем. Технические условия

 

ГОСТ 22160-76

Купола из органического стекла двух- слойные. Технические условия

 

ГОСТ 24581-81

Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия

 

ГОСТ 26816-86

Плиты цементно-стружечные. Технические условия

ИУС-1987-ci il 5№-də

verilmiş düzəlişi nəzərə almaqla


 

ГОСТ 30673-99

Профили поливинилхлоридные для

оконных и дверных блоков. Технические условия

Azərdövləttikintikomun 19.07.2001-ci il tarixli, 89 №-li və Azərdövlət-

standartın 19.07.2001-ci il tarixli, 45№-li əmrləri ilə 01.08.2001-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 30674-99

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия

Azərdövləttikintikomun 19.07.2001-ci il tarixli, 89 №-li və Azərdövlət- standartın 19.07.01-ci il tarixli, 45№-li əmrləri ilə 01.08.2001-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 30970-2014

Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия

ГОСТ 30970-2002

əvəzinə. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 31014-2002

Профили полиамидные стеклонаполнен- ные. Технические условия

-“-

 

5.4.6. Tikinti alətləri 

 

ГОСТ 1405-83

Ломы стальные строительные. Техничес- кие условия

 

ГОСТ 7945-86

Ковши для отделочных работ. Технические условия

 

ГОСТ 7948-80

Отвесы стальные строительные. Техни- ческие условия

 

ГОСТ 9416-83

Уровни       строительные.                    Технические условия

 

ГОСТ 9533-81

Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия

 

ГОСТ 10403-80

Гладилки         стальные                         строительные. Технические условия

 

ГОСТ 10597-87

Кисти и щетки малярные. Технические условия

ГОСТ 10597-87 əvəzinə

ГОСТ 10778-83

Шпатели. Технические условия

ГОСТ 10778-83 əvəzinə

ГОСТ 10831-87

Валики малярные. Технические условия

 

ГОСТ 11042-90

Молотки стальные строительные. Техни- ческие условия

ГОСТ 11042-83 əvəzinə

ГОСТ 13995-78

Рустовки стальные. Технические условия

 

ГОСТ 14184-83

Клещи строительные. Технические усло- вия

 

ГОСТ 19259-73

Резец для резки керамических плиток. Технические условия

 


 

ГОСТ 25010-81

Соколы для штукатурных работ. Техни- ческие условия

 

ГОСТ 25782-90

Правила терки и полутерки.Технические условия

ГОСТ 25782-83 əvəzinə

 

5.4.7. Sınaq üsulları. Qablaşdırma. Markalama

 

ГОСТ 5180-84

Грунты.    Методы                  лабораторного                  опре- деления физических характеристик

 

ГОСТ 5686-2012

Грунты.    Методы    полевых                  испытаний сваями

ГОСТ 5686-94 əvəzinə

ГОСТ 8829-94

Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Прави- ла оценки прочности, жесткости и трещиностойкости

ГОСТ 8829-85 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 23.03.1999-cu il tarixli, 40 №-li və Azərdövlət- standartın 23.03.1999-cu il tarixli, 16№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 12071-2000

Грунты. Отбор, упаковка, транспортиро- вание и хранение образцов

ГОСТ 12071-84 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 19.07.2001-ci il tarixli, 89 №-li və Azərdövlət-

standartın 19.07.2001-ci il tarixli, 45№-li əmrləri ilə 01.08.2001-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 12248-2010

Грунты. Методы лабораторного опре- деления характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 12248-96 əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitə-sinin 09.03.2011 ci il tarixli 34

№-li əmrilə təsdiq edilib, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komi-təsinin 15.04.2011 il tarixli 67saylı əmri ilə 20.04.2011-ci il tarixdən qüvvəyə minib

ГОСТ 12536-2014

Грунты. Методы лабораторного опре- деления гранулометрического (зерно- вого) микроагрегатного состава

ГОСТ 12536-79 əvəzinə. Standartlaşdırma, Metrolo giya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 19912-2012

Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зонди- рованием.

ГОСТ 19912-2001

əvəzinə.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 13.03. 2013-cü il tarixli 01№-li qərarı ilə təsdiq edilib və

10.05. 2013-cü il tarixdən

respublika ərazisində qüvvəyə minib


 

ГОСТ 20182-74

Конструкции асбестоцементные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при сдвиге

 

ГОСТ 20276-2012

Грунты. Методы полевого определе-ния характеристик                                        прочности                                      и деформируемости

ГОСТ 20276-99 əvəzinə

ГОСТ 20522-2012

Грунты. Методы статистической обработ- ки результатов испытаний

ГОСТ 20522-96 əvəzinə

ГОСТ 22362-77

Конструкции                          железобетонные.                         Методы измерения силы натяжения арматуры

 

ГОСТ 22406-77

Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения усло- вий влагопроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток

 

ГОСТ 22695-77

Панели стен и покрытий зданий слоис- тые с утеплителем из пенопластов. Пено- пласты. Методы испытаний на прочность

 

ГОСТ 22733-2002

Грунты. Метод лабораторного опреде- ления максимальной плотности

ГОСТ 22733-77 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 31.10.2003-cü il tarixli, 173 №-li və Azərdövlət- standartın 14.11.2003-cü il tarixli, 130№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 22904-93

Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

ГОСТ 22904-78 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 24.06.1994-cü il tarixli 42

№-li əmri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 23061-2012

Грунты.         Методы                       радиоизотопных измерений плотности и влажности

ГОСТ 23061-90 əvəzinə

ГОСТ 23161-2012

Грунты. Метод лабораторного опреде- ления характеристик просадочности

ГОСТ 23161-78

ГОСТ 23278-78

Грунты.    Методы    полевых                  испытаний проницаемости

 

ГОСТ 23740-79

Грунты. Методы лабораторного опреде- ления содержания органических веществ

ИУС-1980-ci il 8№-də verilmiş düzəlişi nəzərə almaqla

ГОСТ 23858-79

Соединения сварные стыковые и тавро- вые арматуры железобетонных конструк- ций. Ультрозвуковые методы контроля качества. Правила приемки

 

ГОСТ 24033-80

Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний

 

ГОСТ 24143-80

Грунты. Методы лабораторного опреде- ления характеристик набухания и усадки

 


 

ГОСТ 24434-80

Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки

 

ГОСТ 24846-81

Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

 

ГОСТ 24847-81

Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания

 

ГОСТ 24992-2014

Конструкции каменные. Метод опреде- ления прочности сцепления в каменной кладке

ГОСТ 24992-81 əvəzinə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 25100-2011

Грунты. Классификации

ГОСТ 25100-95 əvəzinə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 21.09.

2012-ci il tarixli 05 №-li qərarı ilə təsdiq edilib və 12.11.2012-ci il tarixdən respublikası ərazisində qüvvəyə minib.

ГОСТ 25358-2012

Грунты.   Метод   полевого                 определения температуры

ГОСТ 25358-82 əvəzinə

ГОСТ 25584-90

Грунты. Методы лабораторного опреде- ления коэффициента фильтрации

Azərdövləttikintikomun 23.03.1999-cu il tarixli, 40№-li və Azərdövlət- standartın 23.03.1999-cu il tarixli, 16№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla

ГОСТ 25884-83

Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соеди- нений при послойном скалывании

 

ГОСТ 25885-83

Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соеди- нений древесно-плитных материалов с древесиной

 

ГОСТ 26253-84

Здания и сооружения. Метод опреде- ления теплоусточивости ограждающих конструкций

 

ГОСТ 26254-84

Здания и сооружения. Метод опреде- ления сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

 

ГОСТ 26262-84

Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания

 

ГОСТ 26602.1-99

Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопере- дачи

ГОСТ 26602-85 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 02.02.2005-ci il tarixli, 20 №-li və Azərdövlət-

standartın 10.02.2005-ci il


 

 

 

tarixli, 013№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 26602.2-99

Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницае- мости

ГОСТ 25891-83

standartının işıq şəffaflı konstruksiyaların və qapı bloklarının laboratoriya şəraitində sınaqlarına aid hissələrinin, ГОСТ 28799-

90 (СТ СЭВ 6528- 88) və

СТ СЭВ 4184-83 əvəzinə. Azərdövləttikintikomun 02.02.2005-ci il tarixli,

20 №-li və Azərdövlət- standartın 10.02.2005-ci il tarixli, 013№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 26602.3-99

Блоки    оконные    и               дверные.  Методы определения звукоизоляции

Azərdövləttikintikomun 02.02.2005-ci il tarixli,

20 №-li və Azərdövlət- standartın 10.02.2005-ci il tarixli, 013№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 26602.4-2012

Блоки оконные и дверные. Методы определения общего коэффициента пропускания света.

ГОСТ 26602.4-99

əvəzinə.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 13.03.2013-cü il tarixli 01№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 10.05.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 26602.5-2001

Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке

Azərdövləttikintikomun 29.01.2003-cü il tarixli, 12 №-li və Azərdövlət- standartın 24.01.2003-cü

il tarixli, 039№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 26629-85

Здания и сооружения. Метод теплови- зионного контроля качества теплоизо- ляции ограждающих конструкций

 

ГОСТ 26892-86

Двери деревянные. Метод испытания на сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания

 

ГОСТ 28089-2012

Конструкции строительные стеновые. Методы определения прочности сцеп- ления облицовочных плиток с основа- нием.

ГОСТ 28089-89 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 13.03.2013-cü il tarixli 01№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 10.05.2013-cü il

tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib


 

 

 

ГОСТ 28514-90

(СТ СЭВ 6016-87)

Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема

 

ГОСТ 28622-2012

Грунты. Метод лабораторного опреде- ления степени пучинистости.

ГОСТ 28622-90 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 13.03.2013-cü il tarixli 01№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 10.05.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 28786-90

(СТ СЭВ 6529-88)

Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климати- ческих факторов

 

ГОСТ 30062-93

Арматура стержневая для железобетон- ных конструкций. Вихретоковый метод контроля прочностных характеристик

 

ГОСТ 30247.0-94

(ИСО834-75)

Конструкции строительные. Методы испы- таний на огнестойкость. Общие требова- ния

СТ СЭВ 1000-78 əvəzinə. Azərdövləttikintikomun 28.06.1996-cı il tarixli

1 №-li qərarı ilə respub- lika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 30247.1-94

(ИСО 834-75)

Конструкции строительные. Методы испы- таний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции

СТ СЭВ 1000-78 və СТ

СЭВ 5062-85 əvəzinə. Azərdövləttikintikomun 28.06.1996-cı il tarixli

1 №-li qərarı ilə respub- lika ərazisində qüvvəyə

minib

ГОСТ 30247.2-97

Конструкции строительные. Методы испы- таний на огнестойкость. Двери и ворота

СТ СЭВ 3974-83 əvəzinə Azərdövləttikintikomun 23.03.1999-cu il tarixli, 40 №-li və Azərdövlət- standartın 23.03.1999-cu il tarixli, 16№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 30353-95

Полы. Метод испытания на стойкость к ударным воздействиям

 

ГОСТ 30402-96

Материалы строительные. Метод испы- тания на воспламеняемость

Azərdövləttikintikomun 23.03.1999-cu il tarixli, 40 №-li və Azərdövlət- standartın 23.03.1999-cu il tarixli, 16№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 30403-2012

Конструкции                             строительные.                            Методы определения пожарной опасности

ГОСТ 30403-96 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 17.10.

2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə təsdiq edilib və


 

 

 

15.11.2013-cü il tarix-dən respublika ərazi-sində qüvvəyə minib

ГОСТ 30416-96

2012

Грунты.       Лабораторные                      испытания. Общие положения

Azərdövləttikintikomun 23.03.1999-cu il tarixli, 40 №-li və Azərdövlət- standartın 23.03.1999-cu il tarixli, 16№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 30444-97

Конструкции      строительные.                             Методы испытаний на распространение пламени.

Azərdövləttikintikomun 29.01.2003-cü il tarixli, 12 №-li və Azərdövlət- standartın 24.01.2003-cü

il tarixli, 039№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 30672-2012

Грунты. Полевые испытания. Общие положения

ГОСТ 30672-99 əvəzinə

ГОСТ 30973-2002

Профили поливинилхлоридные для окон- ных и дверных блоков. Метод опреде- ления сопротивления климатическим воздействиям и оценки долговечности

Azərdövləttikintikomun 31.10.2003-cü il tarixli, 173 №-li və Azərdövlət- standartın 14.11.2003-cü iltarixli, 130№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 31166-2003

Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопе- редачи

Azərdövləttikintikomun 31.10.2003-cü il tarixli, 173 №-li və Azərdövlət- standartın 14.11.2003-cü iltarixli, 130№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 31167-2009

Здания и сооружения. Методы опре- деления воздухопроницаемости ограж- дающих конструкций в натурных условиях

ГОСТ 31167-2003

əvəzinə

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 24.11.10-cu il tarixli, 137№-li əmri ilə 01.01. 2011-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 31168-2003

Здания жилые. Методы определения удельного потребления тепловой энергии на отопление

Azərdövləttikintikomun 31.10.2003-cü il tarixli, 173 №-li və Azərdövlət-

standartın 14.11.2003-cü

iltarixli, 130№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 31937-2011

Здания и сооружения. Правила обсле- дования и мониторинга технического состояния

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 17.10. 2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 15.11.2013-cü il tarixdən

respublika ərazi-sində qüvvəyə minib


 

ГОСТ 32016-2012

Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие требования

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 17.10. 2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 15.11.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 32017-2011

Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требо- вания к системам защиты бетона при ремонте

 

 

-“-

ГОСТ 32019-2012

Мониторинг технического состояния уни- кальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стацио- нарных систем (станций) мониторинга

 

 

-“-

ГОСТ 32047-2012

Кладка каменная. Метод испытания на сжатие

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kollegiyasının 17.10. 2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 15.11.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 33121-2014

Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям

ГОСТ17005-82,

ГОСТ17580-82, ГОСТ 18446-73, ГОСТ19100-

73 əvəzinə. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

 

5.5. Sənaye binaları və tikililəri

 

 

5.5.1. Təsnifat, nomenklatura 

və ümumi normalar 

 

ГОСТ 22853-86

Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия

 

ГОСТ 23235-78

Эстакады одноярусные под техноло- гические трубопроводы. Типы и основные параметры

 

ГОСТ 23236-78

Эстакады двухярусные под технологи- ческие трубопроводы. Типы и основные параметры

 

ГОСТ 23237-78

Опоры, отдельно стоящие, под техноло- гические трубопроводы. Типы и основные параметры

 

ГОСТ 23838-89

(СТ СЭВ 6084-87)

Здания предприятий. Параметры.

 

ГОСТ 25957-83

Здания и сооружения мобильные (инвен- тарные). Классификация. Термины и определения

 


 

 

5.5.2. Sənaye ambarları. Çənlər. Qazqolderlər

 

ГОСТ 4609-49

Оборудование сливоналивное для горю- чих и легковоспламеняющихся жид- костей. Стояк сливоналивной одиночный с ручным насосом

 

ГОСТ 4610-49

Оборудование сливоналивное для горючих и легковоспламеняющихся жид- костей. Стояк сливоналивной одиночный

механизированный

 

ГОСТ 5172-63

Газгольдеры стальные постоянного объе- ма, цилиндрические. Параметры и основ-

ные размеры

 

ГОСТ 17032-71

Резервуары    стальные                          горизонтальные

для нефтепродуктов. Типы и основные размеры

 

ГОСТ 31385-2016

Резервуары вертикальные цилиндри- ческие стальные для нефти и нефте- продуктов. Общие технические условия

ГОСТ 31385-2008

əvəzinə. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi

tərəfindən qəbul edilib

5.6. Kənd təsərrüfatı binaları və tikililəri

 

5.6.1. Təsnifat, nomenklatura və ümumi normalar

 

ГОСТ 26823-86

Домики летние садовые. Общие техни- ческие условия

 

 

5.7. Yol, körpü və dəmiryol tikintisi

 

 

5.7.1. Yol tikintisi 

 

ГОСТ 30412-96

Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей основа- ний покрытий

Azərdövləttikintikomun 23.03.1999-cu il tarixli, 40 №-li və Azərdövlət- standartın 23.03.99-cu il tarixli, 16№-li əmrləri ilə respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 30413-96

Дороги автомобильные. Метод опре- деления коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

 

 

-“-

ГОСТ 33062-2014

Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса

Standartlaşdırma, Metrolo- giya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 33127-2014

Дороги автомобильные общего пользо- вания. Ограждения дорожные. Классифи-

кация

 

 

-“-


 

ГОСТ 33146-2014

Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопро- пускные. Методы контроля

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

ГОСТ 33147-2014

Дороги автомобильные общего пользо- вания. Плиты дорожные железобетонные. Методы контроля

 

 

-“-

ГОСТ 33148-2014

Дороги автомобильные общего пользова- ния. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования

 

 

-“-

ГОСТ 33149-2014

Дороги автомобильные общего пользова- ния. Правила проектирования автомо- бильных дорог в сложных условиях

 

 

-“-

ГОСТ 33150-2014

Дороги автомобильные общего пользо- вания. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требова-

ния

 

 

-“-

ГОСТ 33942-2016

Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров термины и определения

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edilib

 

5.7.2. Körpü tikintisi 

 

ГОСТ 26775-97

Габариты подмостовые судоходных пролётов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования

ГОСТ 26775-85 əvəzinə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 01.02.2010-cu il tarixli 09№-li əmri ilə 01.03.

2010-cu il tarixdən respublikası ərazisində quvvəyə minib

ГОСТ 32018-2012

Изделия       строительно-дорожные    из природного камня. Технические условия

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 17.10.2013-cü il tarixli 02№-li qərarı ilə təsdiq edilib və 15.11.2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minib

ГОСТ 32020-2012

Опорные части резиновые для мосто- строения. Технические условия

-“-

 

5.7.3. Dəmiryol tikintisi 

 

ГОСТ 5865-51

Железные дороги узкоколейные назем- ные и подземные. Ширина колеи

 

ГОСТ 9238-83

Габариты приближения строений и под- вижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм

ИУС-1985-ci il 3№-də verilmiş düzəlişi nəzərə almaqla

ГОСТ 9720-76

Габариты     приближения                       строений    и подвижного    состава                       железных   дорог

колеи 750 мм

 


 

ГОСТ 10629-88

Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия

ИУС-1990-cı il 5№-də verilmiş düzəlişi nəzərə almaqla

ГОСТ 21174-75

Шпалы железобетонные предваритель- ные напряженные для трамвайных путей широкой колеи

 

ГОСТ 22131-76

Опоры железобетонные высоковольтно- сигнальных линий автоблокировки желез- ных дорог. Технические условия

 

ГОСТ 23157-78

Шайбы закладные для железобетонных шпал. Технические условия

 

 

5.7.4. Metro tikintisi 

 

ГОСТ 23961-80

Метрополитены. Габаритные приближе- ния строений, оборудования и подвиж-

ного состава

 

6. Meşə materialları. Taxta məmulatları. Sellyuloza. Kağız. Karton

 

6.1. Meşə materialları

 

 

6.1.1. Emal etmə üçün dairəvi meşə materialları

 

ГОСТ 9462-88*

Лесоматериалы     круглые                                  лиственных пород. Технические условия

 

ГОСТ 9463-88*

Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия

 

6.2. Taxta-şalban və taxta məmulatları