Multimedia

The State Fire Control Service of the Ministry of Emergency Situations continues raids to detect and eliminate the facts that artificially impede the movement of special equipment (video, photo)

  • 09 March 2021

Information of the Press Service of MES

  • 11 May 2020

FHN Mülkü Müdafiə İşinin Təşkili Baş İdarəsi tərəfindən Qazax, Göyçay, Lənkəran, Şəki şəhərlərində keçirilmiş kompleks Mülkü Müdafiə təlimləri və əhalinin köçürülməsi haqqında video material

  • 10 May 2020

MES continues disinfection works

  • 29 April 2020

MES continues social support measures

  • 28 April 2020

Material and technical base of MES is constantly updated

  • 22 April 2020

Blood donation campaign held at MES

  • 13 April 2020

Appeal of MES to vehicle owners

  • 12 April 2020

MES continues disinfection works

  • 07 April 2020